Kakovost zraka na območju Mestne občine Murska Sobota

Kakovost zraka na lokaciji Murska Sobota JUG

Grafika na desni strani prikazuje vsebnost delcev PM10 v realnem času.

 

Aktivnost se je izvedla v sklopu projekta City Cooperation II, ki ga Razvojni center Murska Sobota izvaja v okviru programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija – Avstrija 2014 – 2020.

Vsebnost PM10 delcev

Nizka  - <40 ug/m3 

Srednja  - 41 ug/m3 - 75 ug/m3

Visoka  - >75 ug/m3


 

KORISTNE POVEZAVE - linki

Mestna občina Murska Sobota skladno z Uredbo o kakovosti zunanjega zraka (Uradni list RS, št. 9/11, 8/15 in 66/18) ter s sprejetim Odlokom o načrtu kakovosti zraka na območju Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 49/2017) nadaljuje s prizadevanji za zmanjšanje onesnaženosti zraka. V pripravi je Akcijski načrt za zagotovitev čistejšega zraka zardi PM10 delcev na območju Mestne občine Murska Sobota ter Lokalni energetski koncept (priponka na dnu strani). Ukrepi se nanašajo predvsem na zmanjšanje izpustov na področju cestnega prometa ter ukrepe na področju učinkovite rabe energije.

Onesnaževala prihajajo v ozračje iz naravnih in antropogenih virov. Rezultati epidemioloških raziskav kažejo, da ima med vsemi onesnaževalci zraka onesnaženost z delci PM10 največji vliv na zdravje ljudi, zato se pri obravnavi problema onesnaženosti zraka osredotočamo predvsem na onesnaževalo PM10. Skladno z Uredbo o kakovosti zraka mejna vrednost delcev PM10 (50µg/m3) ne sme biti presežena več kot 35-krat v koledarskem letu.

Poleg kontinuiranega osveščanja občanov o pomenu učinkovite rabe energije ter negativnih posledicah nepravilne rabe lesa v zastarelih kurilnih napravah bodo ključni ukrepi občine v naslednjih nekaj letih: prenova mestnega središča, izgradnja obvoznice mesta, umirjanje prometa, spodbujanje elektromobilnosti, urejanje kolesarskih poti in pešpoti, ureditev športno – rekreacijskega centra Soboško jezero, ozelenitve – nove zasaditve.

V sklopu državne merilne mreže za spremljanje kakovosti zraka, s katero upravlja Agencija Republike Slovenije za okolje, se podatki za območje Mestne občine Murska Sobota zbirajo na merilni postaji v Rakičanu ter v centru mesta Murska Sobota ob Cankarjevi ulici.

Iz vseh razpoložljivih podatkov izhaja, da na vrednosti delcev PM10 v zraku zelo vpliva sama lega mesta (prevetrenost), glavni vir delcev pa je izgorevanje goriv v gospodinjstvih in v storitvenem sektorju, predvsem zaradi uporabe (dostikrat neprimerno pripravljenega) lesa v zastarelih kurilnih napravah. Mestna občina Murska Sobota bo zato posvečala veliko pozornosti obveščanju občanov o pravilni pripravi lesa, pravilni uporabi kurilnih naprav ter preko spletne strani ter lokalnih medijev obveščala občane o aktualnih javnih pozivih Ekosklada za pridobitev nepovratnih finančnih spodbud ter ugodnih kreditov na področju okolju prijazne in učinkovite rabe energije.

Vir: http://www.arso.gov.si/zrak/kakovost%20zraka/

Slika 2: Število preseganj dnevne mejne vrednosti PM10 na merilnem mestu MS Rakičan po mesecih za leti 2018 in 2019

Vir: http://www.arso.gov.si/zrak/kakovost%20zraka/

 

Slika 3: Število preseganj dnevne mejne vrednosti PM10 za leto 2018 – primerjava med merilnim mestom Rakičan in MS 

Vir: http://www.arso.gov.si/zrak/kakovost%20zraka/

 

Slika 4: Povprečna mesečna raven delcev  vrednosti PM10 za leto 2019 – primerjava merilno mesto Rakičan in MS Cankarjeva

Vir: http://www.arso.gov.si/zrak/kakovost%20zraka/

 

Slika 5: : Porazdelitev virov delcev PM10, določeno s statističnim modelom PCA v zimskem obdobju

Vir: http://www.arso.gov.si/zrak/kakovost%20zraka/

 

LOKALNI_ENERGETSKI_KONCEPT_MESTNE_OBČINE_MURSKA_SOBOTA
pdf (11.34 MB)

POVEZANE NOVICE