Javne objave

četrtek, 20. April 2017

DRUŠTVO PRIJATELJEV MLADINE MURSKA SOBOTA IN

OTROŠKI POČITNIŠKI DOM MURSKA SOBOTA – BAŠKA

Tel.: 02/534-86-72, 031-538-381, e-mail: dpmms@siol.net

 

Datum: 20. 04. 2017

 

ZADEVA: Razpis za zdravstveno letovanje otrok in šolarjev v letu 2017

 

sreda, 19. April 2017

Komisija za nagrade in priznanja Mestne občine Murska Sobota na podlagi 9. člena Odloka o priznanjih Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 33/97, 75/06 in 105/12) objavlja

RAZPIS ZA VLOŽITEV PREDLOGOV

ZA PODELITEV PRIZNANJ

MESTNE  OBČINE MURSKA SOBOTA

ZA LETO 2017

 

Priznanja Mestne občine Murska Sobota so:

četrtek, 13. April 2017

Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin izdaja odločbo, ki se nahaja v spodnji priponki.

ponedeljek, 10. April 2017

V prizadevanjih za povečanje števila vključenih strank v prejemanje e-računa smo se v podjetju Saubermacher – Komunala Murska Sobota d.o.o. odločili, da bomo vsakega novega uporabnika e-računa, katerega prijavo na e-račun bomo prejeli v spletno banko v času od 11. do 30. aprila 2017, nagradili s praktičnim darilom. Še enkrat pa opozarjamo, da ste lahko prejemnik e-računa le, če ste uporabnik spletne banke, kjer morate tudi oddati prijavo za prejemanje e-računov.

četrtek, 6. April 2017

Lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost (Community-Led Local Development), krajše CLLD, predstavlja poseben instrument sofinanciranje iz EU sredstev za spodbujanje celovitega lokalnega razvoja na podeželju po načelu »od spodaj navzgor«. Izvajanje CLLD instrumenta v programskem obdobju 2014-2020 prevzemajo lokalna partnerstva, tako imenovane Lokalno akcijske skupine (LAS), ki tudi pripravljajo razpise za črpanje EU sredstev za ta namen.

torek, 4. April 2017

Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin Republike Slovenije objavlja odločbo z uveljavitvijo prenehanja nekaterih ukrepov v zvezi z ukrepi za ugotavljanje, preprečevanje in zatiranje aviarne influence in ohranjanju določenih ukrepov.

Odločbo objavljamo v priponki.

četrtek, 23. Marec 2017

Na podlagi 36. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13 in 68/16), 12. in 13. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Mladinski informativni in kulturni klub Murska Sobota (Uradni list RS, št. 78/04, 134/2004 – obvezna razlaga odloka, 70/05, 75/06, 11/13 in 1/16) Mestna občina Murska Sobota - Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja r a z p i s u j e    delovno mesto Direktor/direktorica javnega zavoda Mladinski informativni in kulturni klub Murska Sobota

torek, 14. Marec 2017

Spoštovani!
 
Ministrstvo za okolje in prostor je objavilo osnutek Odloka o načrtu za kakovost zraka na območju Mestne občin Murska Sobota.

 

četrtek, 23. Februar 2017

Spoštovani občanke in občani!

V priponki objavljamo urnik zbiranja posebnih odpadkov v naši občini.

Zbiranje bo izvedeno le za odpadke, ki nastajajo v gospodinjstvih!

petek, 17. Februar 2017

V nadaljevanju objavljamo gradivo predloga Sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za bencinski servis ob kompleksu ''Mura'' v Murski Soboti. 

petek, 10. Februar 2017

V nadaljevanju objavljamo sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za bencinski servis ob kompleksu ''Mura'' v Murski Soboti.

sreda, 1. Februar 2017

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt) (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08–ZVO-1B in 108/09; 80/10-ZUPUDPP (106/10 popr.), 43/11-ZKZ-C, 57/1257/12-ZUPUDPP-A, 109/1235/13 Skl.US: U-I-43/13-8, 76/14 – Odl. US in 14/15 - ZUUJFO) in na podlagi 21. in 33. člena Zakona o lokalni samoupravi - (Uradni list RS, št. 94/07-UPB2, 27/08 Odl.US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/08100/08 Odl.US: U-I-427/06-9, 79/0914/10 Odl.US: U-I-267/09-19, 51/1084/10 Odl.US: U-I-176/08-10, 40/12-ZUJF, 14/15 - ZUUJFO) ter 31. člena Statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/07–UPB, 49/10) je župan Mestne občine Murska Sobota sprejel S K L E P o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za stanovanjsko območje v Pušči (EUP PU 2).

sreda, 1. Februar 2017

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt) (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08–ZVO-1B in 108/09; 80/10-ZUPUDPP (106/10 popr.), 43/11-ZKZ-C, 57/1257/12-ZUPUDPP-A, 109/1235/13 Skl.US: U-I-43/13-8, 76/14 – Odl. US in 14/15 - ZUUJFO) in na podlagi 21. in 33. člena Zakona o lokalni samoupravi - (Uradni list RS, št. 94/07-UPB2, 27/08 Odl.US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/08100/08 Odl.US: U-I-427/06-9, 79/0914/10 Odl.US: U-I-267/09-19, 51/1084/10 Odl.US: U-I-176/08-10, 40/12-ZUJF, 14/15 - ZUUJFO) ter 31. člena Statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/07–UPB, 49/10) je župan Mestne občine Murska Sobota sprejel S K L E P o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za stanovanjsko območje ob Sončni ulici (EUP SO 106).

torek, 17. Januar 2017

V priponki objavljamo dokumentacijo za javno razgrnitev dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev Odloka o sprejetju zazidalnega načrta za obrtno cono Murska Sobota – sever (poslovno trgovski objekt), ki ga je izdelal PROJEKTIVNI BIRO LAZAR, d.o.o. iz Murske Sobote. Postopek izdelave sprememb in dopolnitev akta se v skladu z 61. a členom ZPNačrt-a izvaja po skrajšanem postopku.

četrtek, 12. Januar 2017

Na podlagi 31. člena Statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/2007–UPB, 49/2010, 39/2015) je župan Mestne občine Murska Sobota sprejel sklep o ustavitvi postopka priprave sprememb in dopolnitev Odloka o sprejemu ureditvenega načrta za razširjeno območje gramoznice Kamenšnica ob Bakovski cesti pri Murski Soboti (regijski promocijski center).

ponedeljek, 9. Januar 2017

V priponki objavljamo Sklep z javnim naznanilom o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev Odloka o sprejetju zazidalnega načrta za obrtno cono Murska Sobota - sever (poslovno trgovski objekt).

ponedeljek, 9. Januar 2017

Občanke in občane obveščamo, da je uvedena ZAČASNA PREPOVED KRMLJENJA prostoživečih vodnih ptic. 

petek, 30. December 2016

Pozabite pravočasno dostaviti zabojnik za odvoz odpadkov na vaše prevzemno mesto? Vas v času odvoza odpadkov ni doma? Imate gibalne ovire ali druge zdravstvene težave? Ne želite imeti nobenih skrbi z odvozom odpadkov?                    Za vas imamo rešitev.

 

četrtek, 15. December 2016

Obveščamo vas, da je bil na javnem natečaju za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta višji svetovalec (za premoženjske zadeve), za nedoločen čas, s polnim delovnim časom,  v Oddelku za premoženjskopravne zadeve Mestne uprave Mestne občine Murska Sobota, ki je bil objavljen dne 5.10.2016 na spletni strani Mestne občine Murska Sobota in istega dne bila dana objava na Zavod za zaposlovanje RS, Območna enota Murska Sobota, pod številko: 110-0071/2016-1, izbran kandidat.  

četrtek, 15. December 2016

Obveščamo vas, da je bila na javnem natečaju za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta višji svetovalec (za področje javnih gospodarskih služb), za nedoločen čas, s polnim delovnim časom,  v Oddelku za gospodarske dejavnosti Mestne uprave Mestne občine Murska Sobota, ki je bil objavljen dne 5.10.2016 na spletni strani Mestne občine Murska Sobota in istega dne bila dana objava na Zavod za zaposlovanje RS, Območna enota Murska Sobota, pod številko: 110-0072/2016-1, izbrana kandidatka.  

torek, 13. December 2016

Objavljamo navodila za varno vožnjo voznikov v krožiščih

sreda, 7. December 2016

Obveščamo vas, da je z dnem 02.12.2016 objavljen Javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Goričko 2020 v letu 2016, ki se bodo financirale iz sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.

 

torek, 6. December 2016

Spoštovani,

obveščamo vas, da bo zaradi predprazničnih dni zbirni center za ločeno zbiranje frakcij Murska Sobota  v soboto, 24. decembra 2016 in v soboto, 31. decembra 2016 zaprt.

Zahvaljujemo se vam za razumevanje in vam hkrati želimo prijetne prihajajoče praznike.

 

Saubermacher - Komunala Murska Sobota

ponedeljek, 28. November 2016

Pomgrad – Cestno podjetje d.d., Lipovci 256 b, 9231 Beltinci, obvešča vse udeležence v prometu, da se bo v torek dne 29.11.2016 izvedla popolna zapora križišča Zvezda. Popolna zapora bo v primeru dobrega vremena, saj se bo izvedlo dokončanje sredinskega otoka, asfaltiranje hodnikov za pešce in izvedba talne signalizacije na hodnikih za pešce. Popolna zapora bo trajala predvidoma od 07:00 ure do 18:00 ure. Obvoz bo urejen po vzporednih cestah in označen z ustrezno signalizacijo.

četrtek, 17. November 2016

Na podlagi 87. člena Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 69/03 s spremembami), Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (Uradni list RS, št. 14/04 s spremembami), Zakona o splošnem upravnem postopku (ZUP UPB 2 s spremembami), Zakona o socialnem varstvu (3/07-UPB2 s spremembami), Odloka o ustanovitvi Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št.

petek, 11. November 2016

Spoštovane občanke in spoštovani občani,

ko smo se v Sloveniji pred letom dni soočili z množičnim prihodom migrantov na meje, si kljub jasnemu zavedanju o resnosti položaja in skrbnih pripravah verjetno nihče med nami ni prav dobro predstavljal, kakšen izziv nas čaka. Toda država, lokalne skupnosti in občine, humanitarne in nevladne organizacije ter prostovoljci smo pokazali, da lahko  na državni in lokalni ravni tudi v tovrstnih izrednih razmerah dobro in usklajeno sodelujemo.

torek, 8. November 2016

POZIV ŽUPANA MESTNE OBČINE MURSKA SOBOTA

k podaji predlogov za podelitev naziva »Naj prostovoljec v letu 2016«

Tudi v letu 2016 je bilo v Mestni občini Murska Sobota veliko posameznikov, društev in organizacij, ki so vidno delovali na področju prostovoljstva.  

ponedeljek, 7. November 2016

V nadaljevanju objavljamo koristne nasvete pred kurilno sezono

ponedeljek, 7. November 2016

V nadaljevanju objavljamo informacijo o uvebi novega sistema opravljanja dimnikarskih storitev in bistvenih novosti, ki jih le-ta prinaša.

sreda, 26. Oktober 2016

Podjetje Pomgrad cestno podjetje d.d. obvešča, da bodo zaradi sanacijskih del na vozišču državne ceste R2-443 odsek 1397 (Lipovci - Bratonci) izvedli popolno zaporo prometa v skladu z dovoljenjem št. 37168-896/2016-MH z dne 19.10.2016.

Popolna zapora prometa na omenjenem odseku bo v petek dne 28.10.2016 med 08.30 in 19.00 uro ter v soboto dne 29.10.2016 med 07.00 in 19.00 uro. Obvoz bo urejen z ustrezno prometno signalizacijo v smeri Murska Sobota - Bakovci - Dokležovje - Lipovci in obratno.

 

Strani