Želimo si, da bi spletna stran bila čim bolj prijazna uporabnikom. Vabimo vas, da izpolnite vprašalnik in prispevate k izboljšavam. Reševanje vprašalnika vam bo vzelo minuto ali dve časa: https://www.murska-sobota.si/obrazci/anketa-o-uporabi-spletne-strani

Javne objave

torek, 24. December 2019

Obveščamo vas, da je bil na javnem natečaju za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta na položaju direktorja Mestne uprave Mestne občine Murska Sobota, za določen čas, s polnim delovnim časom, za dobo petih let, z možnostjo ponovnega imenovanja, ki je bil objavljen dne 8.10.2019 na spletni strani Mestne občine Murska Sobota in istega dne bila dana objava na Zavod za zaposlovanje RS, Območna enota Murska Sobota, pod številko: 110-0013/2019-1, izbran kandidat. 

torek, 10. December 2019

Mestna uprava

Številka:    711-0036/2019 - 6  (530)

Datum:      10.12.2019

ponedeljek, 25. November 2019

Mestna občina Murska Sobota objavlja ponovno javno razgrnitev in javno obravnavo Osnutka odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu – OPPN za stanovanjsko območje ob Sončni ulici v Murski Soboti (EUP SO 106).

 

petek, 15. November 2019

Na podlagi 11. in 60. člena ter ob smiselni uporabi določb 50. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt) (Uradni list RS, št.

petek, 15. November 2019

Objavljamo poziv župana Mestne občine Murska Sobota za izbor naj prostovoljca leta 2019 v Mestni občini Murska Sobota

četrtek, 14. November 2019

Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja je objavilo javno naznanilo, s katerim obvešča javnost o objavi pobude za pripravo državnega prostorskega načrtovanja za umestitev dela daljnovoda 2 ´ 110 kV Murska Sobota–Mačko

petek, 25. Oktober 2019

Objavljamo dopolnjen osnutek Sprememb in dopolnitev Odloka o sprejetju zazidalnega načrta za obrtno cono Muska Sobota - sever (za območje NOVOMAT in območje BTC).

Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka bo potekala v času od 25. oktobra 2019 do 25. novembra 2019

torek, 22. Oktober 2019

S pravilnim kurjenjem privarčujemo denar ter varujemo svoje zdravje, zdravje soljudi in okolje.

ponedeljek, 21. Oktober 2019
ponedeljek, 21. Oktober 2019

Na podlagi  52. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18) in 19. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18), Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa  ulica 2, 9000 Murska Sobota objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe – pogodbe o brezplačni uporabi premoženja v lasti Mestne občine Murska Sobota.

ponedeljek, 14. Oktober 2019

Mestna občina Murska Sobota na podlagi 8. člena Odloka o nagradah ob kulturnem prazniku (Uradni list RS, št. 1/96, 137/06 in 105/12) objavlja

RAZPIS

za podelitev nagrad ob slovenskem kulturnem prazniku

torek, 8. Oktober 2019

Na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07-uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08-ZTFI-A, 69/08-ZZavar in 40/12-ZUJF – v nadaljnjem besedilu ZJU) Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa 2, Murska Sobota, objavlja

javni natečaj za položaj direktorja

Mestne  uprave Mestne občine Muska Sobota

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

sreda, 25. September 2019

Številka:  353-0011/2018

Datum:    25.9.2019

Na podlagi 3 odstavka 19. člena Zakona o množičnem vrednotenju (ZMVN-1) (Uradni list RS, št. 77/17 in 33/19), Mestna občina Murska Sobota objavlja naslednje

JAVNO NAZNANILO

o javni razgrnitvi in javni predstavitvi predloga modelov vrednotenja nepremičnin

sreda, 25. September 2019

Mestna občina Murska Sobota bo na območju Splošne bolnišnice Murska Sobota v Rakičanu spremenila prometni režim. Na območju  med zgradbo pošte in trgovine ter Domom starejših, kjer je bilo do zdaj dovoljeno parkiranje, bodo postavljeni smerniki. Parkiranje na tem območju več ne bo mogoče.

ponedeljek, 23. September 2019

Objavljamo Javno naznanilo, s katerim obveščamo zainteresirano javnost o sodelovanju pri oblikovanju izhodišč za pripravo Sprememb in dopolnitev Zazidalnega načrta za območje ''Lendavska - sever'' v Murski Soboti (stanovanjski bloki)

sreda, 18. September 2019

Mestna občina Murska Sobota obvešča, da bo za namen izvedbe prireditve Dan brez avtomobila v petek, 20. septembra 2019 od 6.00 ure do 14.00 ure zaprta za ves motorni promet Kardoševa ulica v delu od objekta bivše cvetličarne Park do občinskega dvorišča. Na delu med občinskim dvoriščem in Grajsko ulico pa bo spremenjen tudi prometni režim.

 

ponedeljek, 16. September 2019
Spoštovani,
 
v prihajajočih dneh pričnemo s celovito prenovo Slovenske ulice. Pri idejni zasnovi, ki je bila izbrana na javnem natečaju, so bile upoštevane želje ter predlogi občank in občanov, ki ste jih izpostavili v fazi priprave Trajnostne urbane strategije Mestne občine Murska Sobota. Projekt vam želimo podrobneje predstaviti in vas seznaniti s potekom prenove.
 
Mestnemu središču bomo dvignili utrip.
sreda, 11. September 2019

V četrtek 12. 09. 2019 bodo sodelavci javnega podjetja Komunala v mestnem parku požagali nevaren hrast  dob veteran. Drevo se odstranjuje na podlagi arborističnega mnenja iz leta 2018 in novega dodatnega mnenja iz leta 2019, ki pravi, da je delež odmrlih korenin tako velik, kot je delež odmrle krošnje in da drevo hira in propada.

ponedeljek, 2. September 2019

Nadarjeni študenti s stalnim prebivališčem v Mestni občini Murska Sobota se lahko tudi v tekočem študijskem letu potegujejo za dodelitev občinskih štipendij. Javni razpis za štipendiranje nadarjenih študentov je odprt od 02. 09. 2019 do 04. 10. 2019 in je objavljen na spletni strani Mestne občine Murska Sobota pod rubriko razpisi. 

četrtek, 29. Avgust 2019

Objavljamo Javno naznanilo, s katerim obveščamo zainteresirano javnost o sodelovanju pri oblikovanju izhodišč za pripravo Sprememb in dopolnitev Zazidalnega načrta za trgovsko cono Murska Sobota - zahod (prizidava Maximus). 

Predloge in pripombe se lahko pošlje na Mestno občino Murska Sobota, Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota ali na elektronski naslov mestna.obcina@murska-sobota.si, in sicer v času med 30.08.2019 in 13.09.2019.

ponedeljek, 26. Avgust 2019

Zakaj je dobro sterilizirati / kastrirati ?

V Sloveniji je preveč neželenih psov in mačk brez lastnikov

  • vsako leto je zavrženih več kot 4000 psov in mačk, mnogo teh žalostno konča, saj je vseh živali veliko preveč, da bi lahko našle dobre lastnike

Parjenje je fizično težko preprečiti

sreda, 17. Julij 2019

Mestna občina Murska Sobota objavlja sklepo spremembah in dopolnitvah sklepa o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za gramoznico ''JEZERA'' v Rakičanu (EUP RA 23 in RA 24).

četrtek, 20. Junij 2019

Objavljamo dokumente za javno razgrnitev lokacijske preveritve, gradnja objekta na Kocljevi ulici.

Razgrnitev poteka 15 dni, torej od 20. junija 2019 do 4. julija 2019.

ponedeljek, 3. Junij 2019

Invazivne tujerodne rastline so tiste, ki so vnesene na območja izven njihove naravne razširjenosti, kjer so se sposobne razmnoževati in se v naravi same čezmerno razširjajo ter s svojo ustalitvijo in širjenjem jemljejo življenjski prostor domorodnim vrstam in posledično negativno vplivajo na biotsko raznovrstnost, gospodarstvo ter na zdravje ljudi in živali. 

sreda, 22. Maj 2019

Zavod za kulturo, turizem in šport Murska Sobota (v nadaljevanju: naročnik) vabi vse zainteresirane ponudnike k predložitvi ponudb za izvedbo gostinskih storitev na prireditvi »Festival Soboški dnevi 2019«.

sreda, 15. Maj 2019

Na podlagi 87. člena Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 69/03 s spremembami), Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (Uradni list RS, št. 14/04 s spremembami), Zakona o splošnem upravnem postopku (ZUP UPB 2 s spremembami), Zakona o socialnem varstvu (3/07-UPB2 s spremembami), Odloka o ustanovitvi Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št.

petek, 26. April 2019

DRUŠTVO PRIJATELJEV MLADINE MURSKA SOBOTA in

OTROŠKI POČITNIŠKI DOM MURSKA SOBOTA – BAŠKA

Tel.: 02/534-86-72, 031-538-381, e-mail: dpmms@siol.net

Datum:  26. 4. 2019

 

Razpis za zdravstveno letovanje otrok in šolarjev v letu 2019

torek, 23. April 2019

Obveščamo vas, da je bil na javnem natečaju za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta višji svetovalec (za prostorsko in urbanistično načrtovanje), za nedoločen čas, s polnim delovnim časom, v Oddelku za okolje in prostor Mestne uprave Mestne občine Murska Sobota, ki je bil objavljen dne 14.2.2019 na spletni strani Mestne občine Murska Sobota in istega dne bila dana objava na Zavod za zaposlovanje RS, Območna enota Murska Sobota, pod številko: 110-0001/2019-1, izbran kandidat. 

petek, 19. April 2019

Na podlagi 123. člena v povezavi s 110. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) (v nadaljnjem besedilu: ZUreP-2), 21. in 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št.

četrtek, 18. April 2019

Mestni svet Mestne občine Murska Sobota je na 3. redni seji, dne 14.2.2019 sprejel Sklep št.1, s katerim je sprejel stališča do pripomb, ki so bile podane v času javne razgrnitve dopolnjenega osnutka Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za severni del EUP SO 99. 

Strani