Javne objave

torek, 22. Avgust 2017

V priponki so pogoji za plakatna mesta za predsedniške volitve 2017

torek, 22. Avgust 2017

V pripnki so objavljeni pogoji za plakatna mesta za referendum o drugem tiru.

ponedeljek, 21. Avgust 2017

Varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer bo v sredo, 6. 9. 2017, s sodelavci poslovala v občini Beltinci. S poslovanjem zunaj sedeža se skuša Varuh človekovih pravic Republike Slovenije (Varuh) približati tistim, ki ga potrebujejo.

ponedeljek, 7. Avgust 2017

Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin izdaja po uradni dolžnosti v upravni zadevi zatiranja hude gnilobe čebelje zalege - kužni krog Ižakovci vsem čebelarjem v katastrskih občinah (KO) Ižakovci, Dokležovje, Lipovci, Bratonci, Bakovci, Veržej te koncesionarj izvajanja storitev zdravstvenega varstv čebel VF, NVI enota Murska Sobota, Noršinska 35, 9000 Murska Sobota odločbo, katere vsebina se nahaja priponki.

 

sreda, 2. Avgust 2017

Obveščamo vas, da smo rok za oddajo izjav za podajo soglasja k uvedbi agromelioracije in komasacije v katastrski občini Satahovci podaljšali do 25.8.2017.

sreda, 2. Avgust 2017

Kaj je komasacija kmetijskih zemljišč?

Kot večina kmetijskih zemljišč v Sloveniji so bila tudi kmetijska zemljišča komasacijskega območja Satahovci v preteklosti podvržena drobljenju parcel, kar je še posebej v zadnjih dveh desetletjih oteževalo ekonomsko stabilno kmetijsko pridelavo. Optimalna rešitev odprave razdrobljenosti zemljišč je izvedba komasacije.

torek, 25. Julij 2017

Številka: 110-0012/2017-45
Datum: 24.7.2017

ZADEVA: Obvestilo o končanem natečajnem postopku
VIŠJI SVETOVALEC M/Ž (za premoženjskopravne zadeve)

sreda, 5. Julij 2017

Obveščamo vas, da je bil na javnem natečaju za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta višji svetovalec (za projekte in investicije), za nedoločen čas, s polnim delovnim časom, v Oddelku za gospodarske dejavnosti Mestne uprave Mestne občine Murska Sobota, ki je bil objavljen dne 11.5.2017 na spletni strani Mestne občine Murska Sobota in istega dne bila dana objava na Zavod za zaposlovanje RS, Območna enota Murska Sobota, pod številko: 110-0011/2017-1, izbran kandidat. 

četrtek, 22. Junij 2017

V priponki objavljamo obvestilo o PREPOVEDI ODVZEMA PITNE VODE IZ HIDRANTOV.

 

VODOVOD SISTEMA B d.o.o.

Kopališka ulica 2

9000 Murska Sobota

PIJMO DOBRO VODO!

www.vodovod-b.si

četrtek, 22. Junij 2017

Bodoči dijaki pozor!

Do vključno 20. septembra lahko oddate vlogo za pridobitev štipendije za deficitarne poklice. Elektrikar, gozdarka, pek, orodjarka, dimnikar, kamnosek ... Čas oddaje vloge ni več merilo za pridobitev štipendije.

Štipendija znaša 100 evrov mesečno, sofinancira po jo Evropski socialni sklad.

torek, 20. Junij 2017

Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin obvešča o obveznem zatiranju ameriškega škržatka zradi preprečevanja širjenja zlate trsne rumenice

sreda, 14. Junij 2017

Ali vam drugi odlagajo odpadke v vaš zabojnik za zbiranje odpadkov? Za vas imamo rešitev.

ponedeljek, 5. Junij 2017

Zaradi izvedbe prireditve Bogatajevi dnevi zaščite in reševanja 2017 vas obveščamo o začasni prometni ureditvi po kategoriziranih občinskih cestah v mestu Murska Sobota ter o popolnih in delnih zaporah kategoriziranih občinskih cest od ponedeljka, 5.6.2017 od 5.00 do nedelje, 11.6.2017 do 11.00:

 

Začasna prometna ureditev ter popolna zapora kategoriziranih občinskih cest:

 

-  JP 769 111 (Trubarjev drevored),

ponedeljek, 5. Junij 2017

Na podlagi 57., 61.a ter 96. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt) (Uradni list RS, št.

četrtek, 11. Maj 2017

Mestna občina Murska Sobota objavlja javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta VIŠJI SVETOVALEC (za premoženjsko pravne zadeve) M/Ž v Oddelku za premoženjskopravne zadeve Mestne uprave Mestne občine Murska Sobota.

četrtek, 11. Maj 2017

Mestna občina Murska Sobota objavlja javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta: VIŠJI SVETOVALEC (za projekte in investicije) M/Ž v Oddelku za gospodarske dejavnosti Mestne uprave Mestne občine Murska Sobota.

torek, 25. April 2017

Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in vasrtvo rastlin izdaja dopolnilno odločbo, s katero se z dnem 25.4.2017 ukinejo vsi ukrepi zaradi ugotavljanja, preprečevanja in zatiranja aviarne influence (ptičje gripe).

četrtek, 20. April 2017

DRUŠTVO PRIJATELJEV MLADINE MURSKA SOBOTA IN

OTROŠKI POČITNIŠKI DOM MURSKA SOBOTA – BAŠKA

Tel.: 02/534-86-72, 031-538-381, e-mail: dpmms@siol.net

 

Datum: 20. 04. 2017

 

ZADEVA: Razpis za zdravstveno letovanje otrok in šolarjev v letu 2017

 

sreda, 19. April 2017

Komisija za nagrade in priznanja Mestne občine Murska Sobota na podlagi 9. člena Odloka o priznanjih Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 33/97, 75/06 in 105/12) objavlja

RAZPIS ZA VLOŽITEV PREDLOGOV

ZA PODELITEV PRIZNANJ

MESTNE  OBČINE MURSKA SOBOTA

ZA LETO 2017

 

Priznanja Mestne občine Murska Sobota so:

četrtek, 13. April 2017

Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin izdaja odločbo, ki se nahaja v spodnji priponki.

ponedeljek, 10. April 2017

V prizadevanjih za povečanje števila vključenih strank v prejemanje e-računa smo se v podjetju Saubermacher – Komunala Murska Sobota d.o.o. odločili, da bomo vsakega novega uporabnika e-računa, katerega prijavo na e-račun bomo prejeli v spletno banko v času od 11. do 30. aprila 2017, nagradili s praktičnim darilom. Še enkrat pa opozarjamo, da ste lahko prejemnik e-računa le, če ste uporabnik spletne banke, kjer morate tudi oddati prijavo za prejemanje e-računov.

četrtek, 6. April 2017

Lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost (Community-Led Local Development), krajše CLLD, predstavlja poseben instrument sofinanciranje iz EU sredstev za spodbujanje celovitega lokalnega razvoja na podeželju po načelu »od spodaj navzgor«. Izvajanje CLLD instrumenta v programskem obdobju 2014-2020 prevzemajo lokalna partnerstva, tako imenovane Lokalno akcijske skupine (LAS), ki tudi pripravljajo razpise za črpanje EU sredstev za ta namen.

torek, 4. April 2017

Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin Republike Slovenije objavlja odločbo z uveljavitvijo prenehanja nekaterih ukrepov v zvezi z ukrepi za ugotavljanje, preprečevanje in zatiranje aviarne influence in ohranjanju določenih ukrepov.

Odločbo objavljamo v priponki.

četrtek, 23. Marec 2017

Na podlagi 36. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13 in 68/16), 12. in 13. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Mladinski informativni in kulturni klub Murska Sobota (Uradni list RS, št. 78/04, 134/2004 – obvezna razlaga odloka, 70/05, 75/06, 11/13 in 1/16) Mestna občina Murska Sobota - Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja r a z p i s u j e    delovno mesto Direktor/direktorica javnega zavoda Mladinski informativni in kulturni klub Murska Sobota

torek, 14. Marec 2017

Spoštovani!
 
Ministrstvo za okolje in prostor je objavilo osnutek Odloka o načrtu za kakovost zraka na območju Mestne občin Murska Sobota.

 

četrtek, 23. Februar 2017

Spoštovani občanke in občani!

V priponki objavljamo urnik zbiranja posebnih odpadkov v naši občini.

Zbiranje bo izvedeno le za odpadke, ki nastajajo v gospodinjstvih!

petek, 17. Februar 2017

V nadaljevanju objavljamo gradivo predloga Sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za bencinski servis ob kompleksu ''Mura'' v Murski Soboti. 

petek, 10. Februar 2017

V nadaljevanju objavljamo sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za bencinski servis ob kompleksu ''Mura'' v Murski Soboti.

sreda, 1. Februar 2017

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt) (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08–ZVO-1B in 108/09; 80/10-ZUPUDPP (106/10 popr.), 43/11-ZKZ-C, 57/1257/12-ZUPUDPP-A, 109/1235/13 Skl.US: U-I-43/13-8, 76/14 – Odl. US in 14/15 - ZUUJFO) in na podlagi 21. in 33. člena Zakona o lokalni samoupravi - (Uradni list RS, št. 94/07-UPB2, 27/08 Odl.US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/08100/08 Odl.US: U-I-427/06-9, 79/0914/10 Odl.US: U-I-267/09-19, 51/1084/10 Odl.US: U-I-176/08-10, 40/12-ZUJF, 14/15 - ZUUJFO) ter 31. člena Statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/07–UPB, 49/10) je župan Mestne občine Murska Sobota sprejel S K L E P o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za stanovanjsko območje v Pušči (EUP PU 2).

sreda, 1. Februar 2017

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt) (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08–ZVO-1B in 108/09; 80/10-ZUPUDPP (106/10 popr.), 43/11-ZKZ-C, 57/1257/12-ZUPUDPP-A, 109/1235/13 Skl.US: U-I-43/13-8, 76/14 – Odl. US in 14/15 - ZUUJFO) in na podlagi 21. in 33. člena Zakona o lokalni samoupravi - (Uradni list RS, št. 94/07-UPB2, 27/08 Odl.US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/08100/08 Odl.US: U-I-427/06-9, 79/0914/10 Odl.US: U-I-267/09-19, 51/1084/10 Odl.US: U-I-176/08-10, 40/12-ZUJF, 14/15 - ZUUJFO) ter 31. člena Statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/07–UPB, 49/10) je župan Mestne občine Murska Sobota sprejel S K L E P o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za stanovanjsko območje ob Sončni ulici (EUP SO 106).

Strani