Želimo si, da bi spletna stran bila čim bolj prijazna uporabnikom. Vabimo vas, da izpolnite vprašalnik in prispevate k izboljšavam. Reševanje vprašalnika vam bo vzelo minuto ali dve časa: https://www.murska-sobota.si/obrazci/anketa-o-uporabi-spletne-strani

Javne objave

petek, 10. April 2020

Upravljavec VODOVODA SISTEMA B je pripravil obvestilo »O vzdrževanju interne vodovodne napeljave zaradi prekinitve uporabe pitne vode v času epidemije COVID-19«, ki je namenjeno vsem lastnikom, upravnikom in odgovornim osebam objektov (proizvodni obrati, šole, vrtci, druge vzgojne ustanove, gostinski objekti, lokali, slaščičarne, zdravstveni domovi, hoteli, moteli, objekti s prenočišči, frizerski in kozmetični saloni, poslovne stavbe, občinske stavbe, zavodi…), ki so zaradi ukrepov trenutno zaprti in se

četrtek, 9. April 2020

Vse najemnike poslovnih prostorov ali drugega stvarnega premoženja v lasti Mestne občine Murska Sobota ter poslovne subjekte, ki uporabljajo javne površine in so zavezanci za plačilo občinske takse po Odloku o občinskih taksah v Mestni občini Murska Sobota obveščamo, da se vam za čas, ko zaradi sprejetih ukrepov države ne morete izvajati svoje dejavnosti, to je v času trajanja epidemije, ne bo zaračunavalo najemnin in drugih s tem povezanih stroškov ter občinske takse.

torek, 7. April 2020

Spoštovani občanke in občani !

v skrbi za vašo dobrobit, vam sporočam, da Mestna občina Murska Sobota dodeljuje občanom, ki so se znašli v materialni stiski, enkratno občinsko denarno socialno pomoč, na podlagi Odloka o denarni socialni pomoči v Mestni občini Murska Sobota (Uradni list RS, št. 110/11).

torek, 7. April 2020

Potem, ko je bilo zbiranje kosovnih odpadkov zaradi epidemije za nekaj časa ustavljeno, vas obveščamo, da se kosovni odpadki na območju Mestne občine Murska Sobota spet lahko zbirajo kot običajno.

Več informacij o zbiranju odpadkov najdete na https://www.saubermacher-komunala.si/

torek, 7. April 2020

Spoštovane občanke in občani,

objavljamo povezavo do spletnega portala za iskanje zaposlitve: https://zaposlitve.org/>

sreda, 1. April 2020

Objavljamo obvestilo Centra za socialno delo Pomurje.

torek, 31. Marec 2020

Mestni svet Mestne občine Murska Sobota je na 9. redni seji, dne 30.01.2020, soglasno sprejel stališča do pripomb, ki so bile podane v času obeh javnih razgrnitev dopolnjenega osnutka Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za stanovanjsko območje ob Sončni ulici (EUP SO 106). Sprejeta stališča so v priponki.

ponedeljek, 30. Marec 2020

Objavljamo informacije Ministrstva za kmetijstvo, gozdrstvo in prehrano za brezplačno promocijo kmetij.

nedelja, 29. Marec 2020
petek, 27. Marec 2020

S tem sklepom se potrjujejo Izhodišča za pripravo Občinskega podrobnega prostorskega načrta za podenoto urejanja prostora SO 54/1 (vodarna) in se začne postopek priprave OPPN.

torek, 24. Marec 2020

V priponki objavljamo Odredbo o začasnen neizvajanju določil Odloka o načinu izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe določenih vrst komunalnih odpadkov na območju Mestne občine Murska Sobota.

Več informacij o zbiranju odpadkov najdete na https://www.saubermacher-komunala.si/

ponedeljek, 23. Marec 2020

Objavljamo dopis Uprave RS za zaščito in reševanje glede kurjenja zaradi preprečevanja pozebe v trajnih nasadih v naravnem okolju ter zaradi zatiranja prenamnoženih populacij insektov in bolezni gozdnega drevja v času veljave občinskih odlokov o prepovedi kurjenja.

petek, 20. Marec 2020

Obveščamo vas, da so v Uradnem listu RS št. 21/2020 z dne 13. 3. 2020 objavljeni JAVNI RAZPISI s področja:

četrtek, 19. Marec 2020

Od danes velja Odredba o prepovedi uporabe zunanjih javnih športnih površin, telovadnih naprav in otroških igrišč z igrali v Mestni občini Murska Sobota.

nedelja, 15. Marec 2020

Zaradi vladnega ukrepa ukinitve javnega potniškega prometa na področju  Mestne občine Murska Sobota od ponedeljka, 16. marca 2020 do preklica ukinjamo plačilo parkirnine na vseh modrih conah in plačljivih parkiriščih v lasti Mestne občine Murska Sobota.

petek, 13. Marec 2020

Skladno s priporočili Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) za potencialno preprečevanje virusnih okužb do nadaljnjega na Mestni občini Murska Sobota NI uradnih ur (v obliki osebnih obiskov v občinski stavbi, Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota.

petek, 13. Marec 2020
Skupna vstopna točka v naši regiji je od 11.  3. 2020 ZD Murska Sobota, Grajska 24 (prostori bivše Patronažne službe in zabojnik - vhod s Kopališke ulice).
 
Opažamo, da ljudje sami brez predhodne najave in upoštevanja navodil prihajajo na mesto odvzema brisa. Ponovno pozivamo vse, da se dosledno držijo spodaj navedenih navodil.
četrtek, 12. Marec 2020

Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa 2, Murska Sobota, objavlja javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta VIŠJI SVETOVALEC (za področje cestnega prometa ter komunalne prispevke) M/Ž v Oddelku za okolje in prostor Mestne  uprave Mestne občine Muska Sobota.

sreda, 11. Marec 2020

Na podlagi Pravilnika o metodologiji in obvezni vsebini lokalnega energetskega koncepta (Uradni list RS, št. 56/16) ter Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 24/16) daje Mestna občina Murska Sobota na vpogled zainteresirani strokovni in splošni javnosti, predlog Lokalnega energetskega koncepta za Mestno občino Murska Sobota.

torek, 10. Marec 2020
OBVESTILO
 
Z dnem 11. 3. 2020 je spremenjena lokacija vstopne točke za odvzem brisa pri sumu na okužbo z virusom COVID-l9 za našo regijo (področje, ki ga pokrivajo ZD Murska Sobota, ZD Lendava, ZD Ljutomer in ZD Gornja Radgona).
 
nedelja, 8. Marec 2020

Objavljamo nekaj ključnih informacij v zvezi s širjenjem koronavirusa, ki smo jih prejeli z Ministrstva za zdravje. Priložene so tudi infografike, ki so jih na to temo v minulih tednih pripravili na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje in Uradu vlade za komuniciranje.

petek, 6. Marec 2020

Objava Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Lekarne Murska Sobota in o izločitvi organizacijskih enot lekarna BTC, lekarna »Pri gradu«, lekarna Maximus, Lekarna Murska Sobota in Lekarna v Šavel centru iz javnega zavoda Pomurskih lekarn Murska Sobota

petek, 28. Februar 2020

Podjetje Saubermacher – Komunala Murska Sobota d.o.o. vsem gospodinjstvom v občinah, kjer opravlja gospodarsko javno službo zbiranja komunalnih odpadkov, omogoča ločeno zbiranje in odvoz bioloških odpadkov.

torek, 11. Februar 2020

Upravna enota Murska Sobota v postopku izdaje gradbenega dovoljenja za gradnjo 20 kV kablovoda za povezavo razdelilne transformatorske postaje Murska Sobota in elektronapajalne postaje Gornji Petrovci, investitorke Republike Slovenije, MInistrstvo za infrastrukturo, Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana, z javnim nazanilom vabi k stranski udeležbi vse osebe, ki izkažejo pravni interes za udeležbo v postopku izdaje gradbenega dovoljenja za gradnjo 20 kV kablovoda za povezavo razdelilne transformatorske postaje Murska sobota in elektronapajalne postaje Gornji Petrovci.

torek, 11. Februar 2020

Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota, objavlja strokovno - tehnično delovno mesto PRAVNIK VII/2 (za premoženjskopravne zadeve) M/Ž v Oddelku za premoženjskopravne zadeve Mestne  uprave Mestne občine Muska Sobota

 

petek, 7. Februar 2020

Na spletni strani Geodetske uprave RS https://www.mvn.e-prostor.gov.si je objavljeno Poročilo o prejetih pripombah na javno razgrnjen predlog modelov vrednotenja nepremičnin in stališčih do prejetih pripomb.

petek, 31. Januar 2020

Elaborat lokacijske preveritve in pobuda investitorja se javno razgrne na spletni strani občine www.murska-sobota.si ter v prostorih Mestne občine Murska Sobota, Kardoševa ulica 2, Oddelek za okolje in prostor (III. vhod, 2 nadstropje) na oglasni deski. 

torek, 28. Januar 2020

1. februarja se bo začela  spomladanska  akcija sterilizacij in kastracij psov in mačk, ki bo trajala do 31.marca 2020.

Zakaj je dobro sterilizirati / kastrirati ?

V Sloveniji je preveč neželenih psov in mačk brez lastnikov

petek, 10. Januar 2020

Mestna občina Murska Sobota s tem javnim naznanilom obvešča zainteresirano javnost o sodelovanju pri oblikovanju izhodišč za pripravo Občinskega podrobnega prostorskega načrta za podenoto urejanja prostora SO 54/1 (vodarna).

Predloge in pripombe se lahko od 10.01.2020 do vključno 24.01.2020 pošlje pisno na Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa ulica 2, 9000 Murska Sobota ali na elektronski naslov mestna.obcina@murska-sobota.si

petek, 27. December 2019

S tem sklepom se potrjujejo izhodišča za pripravo sprememb in dopolnitev Zazidalnega načrta za območje Lendavska – sever v Murski Soboti in začne postopek priprave sprememb in dopolnitev predmetnega zazidalnega načrta.

Strani