Javne objave

ponedeljek, 3. December 2018

Obveščamo vas, da smo uvedli majhno spremembo pri pošiljanju Urnika odvoza odpadkov za prihodnje leto. Urnik odvoza odpadkov za leto 2019 v vašem naselju bo tako letos sestavni del računa za mesec november 2018, ki ga boste uporabniki naših storitev prejeli v začetku meseca decembra.

torek, 25. September 2018

V priponkah najdete informacije o jesenski akciji serilizacij/kastracij psov in mačk na vseh veterinarskih postajah v Pomurju.

Več informacij; dzzpom@gmail.com ali 070 - 879 - 212

 

Društvo za zaščito živali Pomurja

torek, 18. September 2018

Na podlagi 8. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07, 103/07 - ZPoIS-D, 11/11, 28/11 - odl. S, 98/13), Mestna občina Murska Sobota objavlja naslednje

POGOJE ZA PRIDOBITEV PRAVICE UPORABE PLAKATNIH MEST NA OBMOČJU MESTNE OBČINE MURSKA SOBOTA, V ČASU VOLILNEKAMPANJE ZA LOKALNE VOLITVE 2018

Pogoje najdete v priloženi priponki.

ponedeljek, 17. September 2018

Obveščamo vas, da bosta za namen izvedbe prireditve v torek, 18. septembra 2018 od 5.00 ure do 13. ure zaprti

ponedeljek, 20. Avgust 2018

Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa ulica 2, 9000 Murska Sobota objavlja na podlagi  50. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18), 13. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št.31/18) in Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Murska Sobota za leto 2018, javno dražbo za prodajo nepremičnin v lasti Mestne občine Murska Sobota.

 

 

 

ponedeljek, 6. Avgust 2018

Številka: 110-0007/2018-42 Datum: 2.8.2018 ZADEVA: Obvestilo o končanem natečajnem postopku VIŠJI SVETOVALEC M/Ž (za evropske in druge projekte) Obveščamo vas, da je bil na javnem natečaju za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta višji svetovalec (za evropske in druge projekte), za nedoločen čas, s polnim delovnim časom, v Oddelku za gospodarske dejavnosti Mestne uprave Mestne občine Murska Sobota, ki je bil objavljen dne 8.6.2018 na spletni strani Mestne občine Murska Sobota in istega dne bila dana objava na Zavod za zaposl

četrtek, 2. Avgust 2018

V skladu z določilom 37. člena Uredbe EU 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES - Uredba GDPR (Uradni list Evropske unije z dne 4.5.2016) smo za pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov imenovali družbo.

petek, 20. Julij 2018

Uredba o ravnanju z biološko razgradljivimi kuhinjskimi odpadki in zelenim vrtnim odpadom (UL RS št. 39/10, 17.05.2010) predpisuje za gospodinjstva strogo ločevanje biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov in zelenega vrtnega odpada od ostalih komunalnih odpadkov. Ista uredba zavezuje tudi nosilce gostinske dejavnosti na področju kuhinjskih odpadkov.

Oddaja kuhinjskih odpadkov iz gostinstva samo pooblaščenemu zbiralcu

torek, 17. Julij 2018

Javna razgrnitev Predloga sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Murska Sobota (SD OPN1) – kratek postopek po 124.členu ZUreP2.

ponedeljek, 16. Julij 2018

Objavljamo informacije o razpisih za vračilo sredstev za tiste, ki so bili  vključeni v neformalne programe  in tudi v primeru pridobitve izobrazbe.

ponedeljek, 16. Julij 2018

Objavljamo pojasnilo Vodovoda sistema B v zvezi s segrevanjem vode v vodovodnem omrežju v poletnih mesecih.

 

petek, 13. Julij 2018

V skladu z določilom 37. člena Uredbe EU 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES - Uredba GDPR (Uradni list Evropske unije z dne 4.5.2016) smo za pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov imenovali družbo:

ponedeljek, 9. Julij 2018

Na podlagi 31. člena Statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/07 – uradno prečiščeno besedilo, 49/10, 39/15 in 69/17) izdajam

S K L E P

petek, 6. Julij 2018

Mestna občina Murska Sobota objavlja gradivo za javno razgrnitev dopolnjenega osnutka  Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za severni del EUP SO 99 

petek, 29. Junij 2018

Mestna občina  

Murska Sobota

 

petek, 15. Junij 2018

Ker gre za krovni zakon za nevladne organizacije, bo Regionalno stičišče NVO Pomurja organiziralo predstavitveno delavnico na temo Zakona o NVO.

petek, 8. Junij 2018

Bodite hitrejši od strele. Še pred nevihto in ob odhodu na dopust iz omrežja izklopite elektronske naprave.

petek, 8. Junij 2018

Mestna občina Murska Sobota  objavlja javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta VIŠJI SVETOVALEC (za evropske in druge projekte) M/Ž v Oddelku za gospodarske dejavnosti Mestne  uprave Mestne občine Muska Sobota.

sreda, 6. Junij 2018

Objavljamo poziv Javnega podjetja VODOVOD SISTEM B glede namena in dovoljene uporabe hidrantov.

ponedeljek, 28. Maj 2018

Številka:  110-0003/2018-87

Datum: 28.5.2018

 

ZADEVA:  Obvestilo o končanem natečajnem postopku

                  OBČINSKI REDAR M/Ž

petek, 11. Maj 2018

Objavljamo sprejeta stališča do pripomb, ki so bile podane v času javne razgrnitve, in sicer za naslednja dva prostorska akta:

 - predlog Občinskega podrobnega prostorskega načrta za stanovanjsko območje v Rakičanu (EUP RA 3) ter

 - predlog Občinskega podrobnega prostorskega načrta za stanovanjsko območje v Pušči (EUP PU 2).

Mestni svet Mestne občine Murska Sobota je predmetna prostorska akta obravnaval na svoji 28. redni seji, dne 19.4.2018. 

petek, 4. Maj 2018

Društvo prijateljev mladine Murska Sobota bo s pomočjo namenskih sredstev Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije organiziralo zdravstveno letovanje otrok v Otroškem počitniškem domu v Baški na otoku Krku za 581 otrok iz Pomurja (UE Murska Sobota, UE Lendava, UE Gornja Radgona in UE Ljutomer).

Razpis najdete v priponki.

ponedeljek, 30. April 2018

Objavljamo gradivo za javno razgrnitev dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev Odloka o sprejetju zazidalnega načrta za obrtno cono Turopolje 1 v Murski Soboti (trgovski objekt).

četrtek, 26. April 2018

Obveščamo vse udeležence v prometu, da bo v četrtek 03.05.2018 in petek, 04.05.2018 zaradi gradbenih del izvedena popolna zapora Kardoševe ulice.

V času zapore bo promet označen z ustrezno prometno signalizacijo.

Prosimo vse udeležence v prometu, da dosledno upoštevajo postavljeno signalizacijo za zaporo ceste.

 

ponedeljek, 23. April 2018

Objavljamo javno naznanilo o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev Odloka o sprejetju zazidalnega načrta za obrtno cono Turopolje 1 v  Murski Soboti.

Javna razgrnitev bo potekala od 30. aprila do 31. maja 2018. 

petek, 20. April 2018

Na podlagi tretjega odstavka 8.člena Zakona o volilni in referendumski kampanji UR RS 41/07, 103/07 - ZPosL-D 11/11, 28/11 - odl. US, 98/13), Mestna občina Murska Sobota objavlja naslednje pogoje za pridobotev pravice uporabe plakatnih mest ob volilni kampanji za predčasne volitve v Državni zbor Republike Slovenije.

torek, 17. April 2018

Na podlagi tretjega odstavka 8. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS št. 41/07, 103/07 - ZPolS-, 11/11, 28/11 - odl. US, 98/13) Mestna občina Murska Sobota objavlja pogoje za pridobitev pravice uporabe plakatnih mest ob referendumski kampanji ob zakonodajnem referendumu o zakonu o izgradnji, upravljanju in gospodarjenju z drugim tirom železniške proge Divača - Koper.

ponedeljek, 16. April 2018

Komisija za nagrade in priznanja Mestne občine Murska Sobota na podlagi 9. člena Odloka o priznanjih Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 33/97, 75/06 in 105/12) objavlja razpis za vložitev prelogov za podelitev priznanj Mestne občine Murska Sobota za leto 2018.

sreda, 11. April 2018

Objavljamo gradivo za javno razgrnitev dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev Odloka o sprejetju zazidalnega načrta za območje ''Lendavska - sever'' v Murski Soboti.

Prostorski akt bo javno razgrnjen v času med 11. aprilom 2018 in 26. aprilom 2018.

torek, 3. April 2018

Objavljamo Sklep z javnim naznanilom o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev Odloka o sprejetju zazidalnega načrta za območje ''Lendavska - sever'' v Murski Soboti.

Strani