Javne objave

petek, 2. November 2012

Mestna občina Murska Sobota je dne 12.10.2012 objavila javni razpis: Dobava in nakup kurilnega olja EL (ekstra lahko).

Naročnik spreminja razpisno dokumentacijo.

Zaradi lažjega pregleda sprememb naročnik objavlja popravljeno verzijo razpisne dokumentacije (za lažjo primerjavo s staro razpisno dokumentacijo so v popravljeni verziji tekst oziroma spremenjene priloge označene z rdečo barvo).

torek, 30. Oktober 2012

Na podlagi tretjega odst. 55.člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št.34/11 in 42/12), Mestna občina Murska Sobota objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice na delu nepremičnine parc.št.5351/1, vpisane v katastrski občini 105 Murska Sobota, za namen izgradnje in vzdrževanja vodovodnega omrežja Noršinci – Mlajtinci – Ivanci.

torek, 30. Oktober 2012

Na podlagi tretjega odst. 55.člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št.34/11 in 42/12), Mestna občina Murska Sobota objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice na delu nepremičnine parc.št.5351/1, vpisane v katastrski občini 105 Murska Sobota, za namen izgradnje in vzdrževanja vodovodnega omrežja Noršinci – Mlajtinci – Ivanci.

 

 

 

četrtek, 25. Oktober 2012

Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta

za bencinski servis ob kompleksu »Mura« v Murski Soboti

sreda, 24. Oktober 2012

Lokalna razvojna fundacija za Pomurje v okviru Regionalnega stičišča nevladnih organizacij Pomurja organizira regijsko konferenco in posvet nevladnih organizacij Pomurja na temo razvoja regije in nevladnih organizacij

 »Potencial nevladnih organizacij za razvoj regije«

torek, 23. Oktober 2012

Mestna občina Murska Sobota je dne 23.10.2012 objavila javni razpis:KOLESARSKA POT JEZERA - RAKIČAN

Javni razpis je odprt do 14.11.2012.

Razpisno dokumentacijo in vse informacijje najdete na tej povezavi.

ponedeljek, 22. Oktober 2012

Mestna občina

Murska Sobota

Urad župana

 

 

Številka:

711-0018/2012-6 (187)

Datum:

22.10.2012

 

 

ponedeljek, 22. Oktober 2012

Mestna občina  

Murska Sobota                                                                                                

 

četrtek, 18. Oktober 2012

Mestna občina Murska Sobota je v skladu z 25. členom ZJN-2 pod oznako JN11064/2012   dne 16.10.2012 objavila javni razpis za predmet javnega naročila Dobava električne energije za MOMS).

Javni razpis je odprt do 28.11.2012.

 

petek, 12. Oktober 2012

Mestna občina Murska Sobota je dne 12.10.2012 objavila javni razpis: Dobava in nakup kurilnega olja EL (ekstra lahko).

Javni razpis je odprt do 23.11.2012.

Razpisno dokumentacijo in vse informacijje najdete na tej povezavi.

petek, 12. Oktober 2012

Mestna občina Murska Sobota je objavila POPRAVEK ZA  javni razpis SANACIJA OBSTOJEČEGA FILTRIRNEGA SISTEMA V LETNEM KOPALIŠČU V MURSKI SOBOTI/ TC FAZANARIJA

ponedeljek, 8. Oktober 2012

Mestna občina Murska Sobota obvešča vse lastnike kmetijskih površin na območju Mestne občine Murska Sobota, da bo izvedeno zbiranje vlog oškodovancev, ki so zaradi suše v letu 2012 utrpeli škodo na kmetijskih pridelkih. Zbiranje vlog bo izvedeno kljub temu, da s strani države ni zagotovil o izplačilu škode.

Popis za oškodovance bo potekal  v sejni dvorani mestne občine od 8. do 14. ure in sicer:

petek, 28. September 2012

 

Mestna občina

Murska Sobota

Urad župana

 

 

Številka:

3502-0288/2012-1 (187)

Datum:

28.9.2012

 

 

četrtek, 27. September 2012

 

Mestna občina

Murska Sobota

Urad župana

 

 

Številka:

3502-0306/2012-2 (187)

Datum:

27.9.2012

 

 

 

 

petek, 21. September 2012

Na Agenciji RS za okolje poteka postopek izdaje okoljevarstvenega soglasja za poseg: namakalni sistem Murska Sobota - Rakičan - Muzge na zahtevo stranke Panvita d.d., Lendavska 5, 9000 Murska Sobota.

četrtek, 20. September 2012

Komisija Mestnega sveta Mestne občine Murska Sobota za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja objavlja javni razpis za delovni mesti direktorjev (M/Ž) javnega zavoda Galerija Murska Sobota in javnega zavoda Pomurski muzej Murska Sobota.

ponedeljek, 17. September 2012

Mestna občina Murska Sobota je objavila javni razpis BIOLOŠKA ČISTILNA NAPRAVA V MESTNEM RIBNIKU, PROJEKT 3 PARKI – 3 PARK

Razpisno dokumentacijo in vse informacije najdete  na tej povezavi:

torek, 11. September 2012

Na podlagi tretjega odstavka 8. člena  Zakona o volilni  in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07 in 11/11) in 26. člena Odloka o načinu opravljanja gospodarske javne službe plakatiranja in okraševanja mesta in naselij v Mestni občini Murska Sobota (Uradni list RS, št. 100/2007), župan Mestne občine Murska Sobota objavlja naslednje

POGOJE

ZA PRIDOBITEV PRAVICE UPORABE PLAKATNIH MEST

torek, 11. September 2012

Pomurska izobraževalna fundacija PIF razpisuje v sodelovanju z Mestno občino Murska Sobota, ki je za štipendije zagotovila sredstva, namenske štipendije nadarjenim študentom.

četrtek, 6. September 2012

Mestna občina Murska Sobota je objavila javni razpis PRIPRAVA IN NATIS JAVNEGA GLASILA SOBOŠKE NOVINE

Razpisno dokumentacijo in vse informacije najdete  na tej povezavi:

sreda, 29. Avgust 2012

Mestna občina

Murska Sobota

Urad župana

 

Številka:

3502-0173/2012-1 (187)

Datum:

29.8.2012

 

torek, 28. Avgust 2012

Mestna občina Murska Sobota je objavila javni razpis UREDITEV MIRUJOČEGA PROMETA V MESTNI OBČINI MURSKA SOBOTA - FAZA 1.

petek, 24. Avgust 2012

Mestna občina Murska Sobota je v Uradnem listu RS št. 64/2012 z dne 24.8.2012 objavila Javno zbiranje ponudb za oddajo v najem gostinskega prostora v dvorcu Rakičan. Ponudba se bo štela za pravočasno, če bo prispela najkasneje do 12.9.2012 do 11. ure.

sreda, 22. Avgust 2012

Mestna občina

Murska Sobota

Urad župana

petek, 17. Avgust 2012

 

Objavljamo javno naznanilo Agencije Republike Slovenije za okolje v postopku izdaje okoljevarstvenega soglasja za poseg: elektrifikacija, rekonstrukcija in nadgradnja železniške proge Pragersko - Hodoš.

petek, 10. Avgust 2012

Javna razgrnitev Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za vzhodno obvozno cesto mesta Murska Sobota

sreda, 8. Avgust 2012

Mestna občina Murska Sobota je dne 8.8.2012 objavila namero o oddaji gostinskega prostora v najem. Razpis o oddaji v petletni najem bo objavljen v Uradnem listu RS in na spletni strani mestne občine.

torek, 7. Avgust 2012

Javna razgrnitev Odloka o o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za stanovanjski kompleks v Rakičanu

torek, 7. Avgust 2012

Javna razgrnitev Odloka o o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za obrtno trgovski in športni kompleks v Rakičanu

ponedeljek, 6. Avgust 2012

Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa ulica 2, 9000 Murska Sobota objavlja na podlagi  21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/2010), 30. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011) in Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Murska Sobota za leto 2012,

javno dražbo

za prodajo nepremičnin

 

Strani