Želimo si, da bi spletna stran bila čim bolj prijazna uporabnikom. Vabimo vas, da izpolnite vprašalnik in prispevate k izboljšavam. Reševanje vprašalnika vam bo vzelo minuto ali dve časa: https://www.murska-sobota.si/obrazci/anketa-o-uporabi-spletne-strani

Javne objave

petek, 3. April 2015

Obveščamo vas, da so danes v Uradnem listu RS št. 23/2015 objavljeni  javni razpisi Mestne občine Murska Sobota za leto 2015.

torek, 31. Marec 2015

Mestni svet je na svoji redni seji v marcu 2015 sprejel Pravilnik o enkratni denarni pomoči za novorojence v Mestni občini Murska Sobota.

četrtek, 26. Marec 2015

Mestni svet Mestne občine Murska Sobota je na 4. redni seji, dne 17. marca 2015, sprejel Letni program športa v Mestni občini Murska Sobota za leto 2015.

četrtek, 19. Marec 2015

SGP Pomgrad - gradnje d.o.o., Bakovska 31, 9000 Murska Sobota OBVEŠČA vse udeležence v prometu, da bo zaradi izgradnje podvoza pod železniško progo v Murski Soboti popolna zapora dela Cankarjeve ulice in dela Bakovske ulice.

 

ponedeljek, 2. Marec 2015

Mestna občina
Murska Sobota

ponedeljek, 2. Marec 2015

Mestna občina
Murska Sobota

ponedeljek, 2. Marec 2015

V letošnjem letu se je začela izvajati reforma Skupne kmetijske politike z vlaganjem zbirnih vlog za namen neposrednih plačil, ukrepa kmetijsko-okoljsko-podnebnih plačil (KOPOP), ukrepa ekološko kmetijstvo (EK), ukrepa plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami (OMD) in dobrobit živali (DŽ).

torek, 24. Februar 2015

Društvo za zaščito živali Pomurja obvešča o akciji sterilizaciji in kastraciji mačk in psov. Več informacij in kupon za popust najdete v spodnjih priponkah.

ponedeljek, 16. Februar 2015

SGP Pomgrad - gradnje d.o.o. Bakovska 31, 9000 Murska Sobota OBVEŠČA vse udeležence v prometu, da se bodo izvajala gradbena dela na trasi tlačnega voda za meteorno odvajanje.

sreda, 11. Februar 2015

Na podlagi  prvega odst. 71.člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št.

petek, 6. Februar 2015

Spoštovani,

na spletnih straneh MJU je objavljeno poročilo za javnost glede prehoda na elektronski način poročanja o financiranju volilne kampanje za lokalne volitve v 2014 (vsebina spodaj):
 
http://www.mju.gov.si/

Več informacij na to temo bo po predvideni objavi v Uradnem listu, objavljeno tudi na straneh:

torek, 27. Januar 2015

Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o sprejetju zazidalnega načrta za obrtno-transportno cono ob Markišavski cesti v Murski Soboti (poslovni objekt) - gradivo

torek, 27. Januar 2015

Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o spremembi zazidalnega načrta za del območja obrtne cone Murska Sobota – sever (poslovni objekt) - gradivo

torek, 20. Januar 2015

Mestna občina

Murska Sobota

Urad župana

torek, 20. Januar 2015

Mestna občina
Murska Sobota

torek, 20. Januar 2015

Mestna občina Murska Sobota Na podlagi 60. člena in ob smiselni uporabi določb 50. člena in 61.a člena Zakona o prostorskem načrtovanju ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08-ZVO-1B, 108/09; 80/10-ZUPUDPP in 43/11-ZKZ-C, 57/12, 57/12 - ZUPUDPP-A, 109/12, 35/13 - Skl.US) ter na podlagi 21. in 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – Odl.US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – Odl.US in 40/12 - ZUJF) ter 31. člena Statuta Mestne občine Murska Sobota - UPB (Uradni list RS, št.

ponedeljek, 12. Januar 2015

Mestna občina Murska Sobota je v skladu s 30.a členom ZJN-2 pod oznako NMV154/2015 dne 9.1.2015 objavila javni razpis za predmet javnega naročila: Priprava in natis javnega glasila "Soboške novine".

 

Razpis je odprt do 30.1.2015 do 11.30 ure.

Razpisno dokumentacijo najdete na tej povezavi.

 

ponedeljek, 5. Januar 2015

Mestna občina
Murska Sobota

Številka: 711-0034/2014-3 (187)
Datum: 5.1.2015

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE

Na podlagi 31.čl.Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št.86/10 in 75/12) in 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št.34/11, 42/12, 24/13 in 10/14), Mestna občina Murska Sobota objavlja:

ponedeljek, 5. Januar 2015

Mestna občina
Murska Sobota

Številka: 711-0032/2014-3 (187)
Datum: 5.1.2015

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE

Na podlagi 31.čl.Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št.86/10 in 75/12) in 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št.34/11, 42/12, 24/13 in 10/14), Mestna občina Murska Sobota objavlja:

ponedeljek, 5. Januar 2015

Mestna občina
Murska Sobota

Številka: 711-0033/2014-3 (187)
Datum: 5.1.2015

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE

Na podlagi 31.čl.Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št.86/10 in 75/12) in 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št.34/11, 42/12, 24/13 in 10/14), Mestna občina Murska Sobota objavlja:

ponedeljek, 5. Januar 2015

Mestna občina
Murska Sobota

Številka: 711-0031/2014-3 (187)
Datum: 5.1.2015

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE

Na podlagi 31.čl.Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št.86/10 in 75/12) in 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št.34/11, 42/12, 24/13 in 10/14), Mestna občina Murska Sobota objavlja:

ponedeljek, 5. Januar 2015

Na podlagi 31. člena Statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/2007-UPB in 49/10) izdajam

 

ODREDBO

O POSLOVNEM ČASU IN URADNIH URAH   

MESTNE UPRAVE MESTNE OBČINE MURSKA SOBOTA

 

I. SPLOŠNI  DOLOČBI

1. člen

 

torek, 30. December 2014

Mestna občina Murska Sobota je v skladu s 25. členom Zakona o javnem naročanju pod oznako JN11876/2014  dne 30.12.2014 objavila javni razpis za predmet javnega naročila Energetska sanacija enot vrtca Murska Sobota za enoto Krtek, pri katerem se upoštevajo okoljski vidiki.

ponedeljek, 22. December 2014

OBVESTILO

Mestna uprava Mestne občine Murska  Sobota bo v sredo, 24.12., in v sredo, 31.12., zaključila s svojim delom ob 13. uri.

Prosimo za razumevanje. 

ponedeljek, 15. December 2014

P O Z I V

ŽUPANA ALEKSANDRA JEVŠKA

za predloge za  »Naj prostovoljca v letu 2014«

Tudi v letu 2014 je bilo v naši občini veliko posameznikov, društev in organizacij, ki so si vsak na svoj način prizadevali na področju prostovoljstva.  

četrtek, 4. December 2014

Mestna občina Murska Sobota je v skladu s 25. členom Zakona o javnem naročanju objavila javni razpis za predmet: izvajanje primestnega in mestnega avtobusnega prometa na območju Mestne občine Murska Sobota z možnostjo spremembe znotraj linij.

Razpis je odprt do 14.1.2015 do 11.30 ure.

Vsebino razpisa in razpisna dokumentacija je na voljo na tej povezavi.

sreda, 19. November 2014

Mestna občina Murska Sobota na podlagi prvega odstavka 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07-uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08-ZTFI-A, 69/08-ZZavar-E in 40/12-ZUJF; v nadaljnjem besedilu ZJU) objavlja

javni natečaj

za položaj direktorja

MESTNE UPRAVE MESTNE OBČINE MURSKA SOBOTA

ponedeljek, 17. November 2014

Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin pri Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije  seznanja rejce oz. imetnike prežvekovalcev  z  vročitvijo odločbe z javnim naznanilom in izrečenimi ukrepi, v zvezi s pojavom Bolezni modrikastega jezika na Madžarskem v kraju Godre, v regiji Baranya (WGS N46,275477, E18,001586) in določitvi 50 kilometrskega ogroženega pasu, ki sega tudi na območje Republike Slovenije.

petek, 14. November 2014

Mestna občina Murska Sobota na podlagi 8. člena Odloka o nagradah ob kulturnem prazniku (Uradni list RS, št. 1/96, 137/06 in 105/12) objavlja

RAZPIS

za podelitev nagrad ob slovenskem kulturnem prazniku

torek, 4. November 2014

Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o sprejetju zazidalnega načrta za obrtno-transportno cono ob Markišavski cesti v Murski Soboti (poslovni objekt)

Strani