Občina po meri invalidov

Mestna občina Murska Sobota nosi naziv "Občina po meri invalidov", kar pomeni, da si nenehno prizadeva za  izboljšanje kvalitete življenja invalidov v njihovem primarnem okolju. Naziv in listino je občina prejela 4. decembra 2012 na slovesni podelitvi, ki je potekala ob mednarodnem dnevu invalidov.

Mestna občina Murska Sobota ima sprejet Akcijski načrt za neodvisno življenje invalidov v Mestni občini Murska Sobota s konkretno opredeljenimi nalogami, odgovornimi izvajalci, roki in viri financiranja. Prav tako v Mestni občini Murska Sobota deluje Svet invalidov, v katerega so enakopravno vključeni vsi predstavniki invalidskih organizacij. Svet za invalide letno spremlja izvajanje in uresničevanje akcijskega načrta in sodeluje z izvajalci in jim je v podporo.  Pomembna vloga Sveta za invalide je tudi v tem, da koordinira, spodbuja in spremlja delo posameznih izvajalcev nalog in o tem obvešča občinski svet in javnost.

Zemljevid dostopnosti mesta Murska Sobota

SEZNAM invalidskih organizacij in društev 2012
pdf (117.88 KB)
soglasje župana OBČINA PO MERI INVALIDA 2010
pdf (119.39 KB)
ANALIZA STANJA NA PODROČJU INVALIDSKEGA VARSTVA V MESTNI OBČINI MURSKA SOBOTA 2010
pdf (226.33 KB)
SKLEP O DELOVNI SKUPINI ZA INVALIDE 2010
pdf (72.9 KB)
Akcijski načrt za neodvisno življenje invalidov v MOMS, uvod_0
pdf (102.51 KB)
Akcijski načrt za neodvisno življenje invalidov v MOMS
pdf (250.17 KB)
Akcijski načrt za neodvisno življenje invalidov v MOMS_ prostorska ureditev_0
pdf (334.3 KB)
Dogovor o vključitvi_občina po meri invalidov
pdf (13.18 MB)
OMI 2012 - MS - SKLEP O PODELITVI0001
pdf (526.07 KB)
POROČILO SVETA ZA INVALIDE 2014
pdf (158.14 KB)
SKLEP - Svet za invalide 2014
pdf (179.34 KB)
Akcijski program za invalide MOMS za obdobje 2016 do 2021nova
pdf (268.4 KB)
invalidi 2020 - Dostopnost do objektov v javni rabi za potrebe invalidov v MO Murska SOBOTA1
pdf (822.45 KB)
Sklep o razrešitvi in imenovanju nadomestnega člana sveta za invalide 2022
pdf (46.81 KB)
Akcijki program za invalide v Mestni občini Murska Sobota 2022 - 2030
pdf (1.16 MB)