Javne objave

petek, 24. April 2015

Komisija za nagrade in priznanja Mestne občine Murska Sobota na podlagi 9. člena Odloka o priznanjih Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 33/97, 75/06 in 105/12) objavlja Razpis za vložitev predlogov za podelitev priznanj Mestne občine Murska Sobota za leto 2015.

četrtek, 23. April 2015

SGP Pomgrad d.d.OBVEŠČA vse udeležene v prometu, da bo zaradi izgradnje podvoza pod železniško progo v Murski Soboti podaljšanje že obstoječe popolne zapore dela Cankarjeve ulice od začasnega montažnega krožišča do križišča z Mladinsko ulico in sicer do 15. 6. 2015.

torek, 21. April 2015

Ministrstvo za notranje zadeve bo izvedlo javno dražbo za prodajo 5 stanovanj, od katerih je eno stanovanje v Murski Soboti, Kocljeva ulica 12/c, v skupni izmeri 35,70 m2.

ponedeljek, 13. April 2015

SGP Pomgrad d.d. OBVEŠČA vse udeležence v prometu, da bo zaradi izgradnje tlačnega voda za meteorno odvodnjavanje popolna zapora Industrijske ulice od križišča z Ulico ob progi do priključka Mlinopek in Agrotehnika in sicer času od 15. 4. 2015 do 23. 4. 2015.

petek, 3. April 2015

Obveščamo vas, da so danes v Uradnem listu RS št. 23/2015 objavljeni  javni razpisi Mestne občine Murska Sobota za leto 2015.

torek, 31. Marec 2015

Mestni svet je na svoji redni seji v marcu 2015 sprejel Pravilnik o enkratni denarni pomoči za novorojence v Mestni občini Murska Sobota.

četrtek, 26. Marec 2015

Mestni svet Mestne občine Murska Sobota je na 4. redni seji, dne 17. marca 2015, sprejel Letni program športa v Mestni občini Murska Sobota za leto 2015.

četrtek, 19. Marec 2015

SGP Pomgrad - gradnje d.o.o., Bakovska 31, 9000 Murska Sobota OBVEŠČA vse udeležence v prometu, da bo zaradi izgradnje podvoza pod železniško progo v Murski Soboti popolna zapora dela Cankarjeve ulice in dela Bakovske ulice.

 

ponedeljek, 2. Marec 2015

Mestna občina
Murska Sobota

ponedeljek, 2. Marec 2015

Mestna občina
Murska Sobota

ponedeljek, 2. Marec 2015

V letošnjem letu se je začela izvajati reforma Skupne kmetijske politike z vlaganjem zbirnih vlog za namen neposrednih plačil, ukrepa kmetijsko-okoljsko-podnebnih plačil (KOPOP), ukrepa ekološko kmetijstvo (EK), ukrepa plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami (OMD) in dobrobit živali (DŽ).

torek, 24. Februar 2015

Društvo za zaščito živali Pomurja obvešča o akciji sterilizaciji in kastraciji mačk in psov. Več informacij in kupon za popust najdete v spodnjih priponkah.

ponedeljek, 16. Februar 2015

SGP Pomgrad - gradnje d.o.o. Bakovska 31, 9000 Murska Sobota OBVEŠČA vse udeležence v prometu, da se bodo izvajala gradbena dela na trasi tlačnega voda za meteorno odvajanje.

sreda, 11. Februar 2015

Na podlagi  prvega odst. 71.člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št.

petek, 6. Februar 2015

Spoštovani,

na spletnih straneh MJU je objavljeno poročilo za javnost glede prehoda na elektronski način poročanja o financiranju volilne kampanje za lokalne volitve v 2014 (vsebina spodaj):
 
http://www.mju.gov.si/

Več informacij na to temo bo po predvideni objavi v Uradnem listu, objavljeno tudi na straneh:

torek, 27. Januar 2015

Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o sprejetju zazidalnega načrta za obrtno-transportno cono ob Markišavski cesti v Murski Soboti (poslovni objekt) - gradivo

torek, 27. Januar 2015

Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o spremembi zazidalnega načrta za del območja obrtne cone Murska Sobota – sever (poslovni objekt) - gradivo

torek, 20. Januar 2015

Mestna občina

Murska Sobota

Urad župana

torek, 20. Januar 2015

Mestna občina
Murska Sobota

torek, 20. Januar 2015

Mestna občina Murska Sobota Na podlagi 60. člena in ob smiselni uporabi določb 50. člena in 61.a člena Zakona o prostorskem načrtovanju ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08-ZVO-1B, 108/09; 80/10-ZUPUDPP in 43/11-ZKZ-C, 57/12, 57/12 - ZUPUDPP-A, 109/12, 35/13 - Skl.US) ter na podlagi 21. in 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – Odl.US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – Odl.US in 40/12 - ZUJF) ter 31. člena Statuta Mestne občine Murska Sobota - UPB (Uradni list RS, št.

ponedeljek, 12. Januar 2015

Mestna občina Murska Sobota je v skladu s 30.a členom ZJN-2 pod oznako NMV154/2015 dne 9.1.2015 objavila javni razpis za predmet javnega naročila: Priprava in natis javnega glasila "Soboške novine".

 

Razpis je odprt do 30.1.2015 do 11.30 ure.

Razpisno dokumentacijo najdete na tej povezavi.

 

ponedeljek, 5. Januar 2015

Mestna občina
Murska Sobota

Številka: 711-0034/2014-3 (187)
Datum: 5.1.2015

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE

Na podlagi 31.čl.Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št.86/10 in 75/12) in 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št.34/11, 42/12, 24/13 in 10/14), Mestna občina Murska Sobota objavlja:

ponedeljek, 5. Januar 2015

Mestna občina
Murska Sobota

Številka: 711-0032/2014-3 (187)
Datum: 5.1.2015

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE

Na podlagi 31.čl.Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št.86/10 in 75/12) in 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št.34/11, 42/12, 24/13 in 10/14), Mestna občina Murska Sobota objavlja:

ponedeljek, 5. Januar 2015

Mestna občina
Murska Sobota

Številka: 711-0033/2014-3 (187)
Datum: 5.1.2015

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE

Na podlagi 31.čl.Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št.86/10 in 75/12) in 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št.34/11, 42/12, 24/13 in 10/14), Mestna občina Murska Sobota objavlja:

ponedeljek, 5. Januar 2015

Mestna občina
Murska Sobota

Številka: 711-0031/2014-3 (187)
Datum: 5.1.2015

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE

Na podlagi 31.čl.Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št.86/10 in 75/12) in 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št.34/11, 42/12, 24/13 in 10/14), Mestna občina Murska Sobota objavlja:

ponedeljek, 5. Januar 2015

Na podlagi 31. člena Statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/2007-UPB in 49/10) izdajam

 

ODREDBO

O POSLOVNEM ČASU IN URADNIH URAH   

MESTNE UPRAVE MESTNE OBČINE MURSKA SOBOTA

 

I. SPLOŠNI  DOLOČBI

1. člen

 

torek, 30. December 2014

Mestna občina Murska Sobota je v skladu s 25. členom Zakona o javnem naročanju pod oznako JN11876/2014  dne 30.12.2014 objavila javni razpis za predmet javnega naročila Energetska sanacija enot vrtca Murska Sobota za enoto Krtek, pri katerem se upoštevajo okoljski vidiki.

ponedeljek, 22. December 2014

OBVESTILO

Mestna uprava Mestne občine Murska  Sobota bo v sredo, 24.12., in v sredo, 31.12., zaključila s svojim delom ob 13. uri.

Prosimo za razumevanje. 

ponedeljek, 15. December 2014

P O Z I V

ŽUPANA ALEKSANDRA JEVŠKA

za predloge za  »Naj prostovoljca v letu 2014«

Tudi v letu 2014 je bilo v naši občini veliko posameznikov, društev in organizacij, ki so si vsak na svoj način prizadevali na področju prostovoljstva.  

četrtek, 4. December 2014

Mestna občina Murska Sobota je v skladu s 25. členom Zakona o javnem naročanju objavila javni razpis za predmet: izvajanje primestnega in mestnega avtobusnega prometa na območju Mestne občine Murska Sobota z možnostjo spremembe znotraj linij.

Razpis je odprt do 14.1.2015 do 11.30 ure.

Vsebino razpisa in razpisna dokumentacija je na voljo na tej povezavi.

Strani