Vloge in obrazci

Komunalne zadeve
Vloga za odmero komunalnega prispevka
pdf (152.56 KB)
Urejanje prostora
Vloga za izdajo lokacijske informacije
docx (17.4 KB)
Vloga za izdajo potrdila o namenski rabi zemljišča -maj 2016
pdf (177.57 KB)
Vloga za izdajo dokazila občine o spremembi namembnosti zemljišča
pdf (180.4 KB)
Vloga za izdajo soglasja za spreminjanje meje parcele-junij2018
docx (15.19 KB)
Vloga za izdajo potrdila o pogojih za spreminjanje meje parcele
docx (14.13 KB)
ponudba za odkup zemljišča - predkupna pravica
pdf (577.96 KB)
Zahteva za izdajo mnenja glede skladnosti s prostorskimi akti in drugimi predpisi občine
pdf (242.91 KB)
vloga_pridobitev_projektnih_pogojev
pdf (141.97 KB)
Varovanje okolja
Prijava uporabe zvočnih naprav na shodih in prireditvah
pdf (139.96 KB)
Vloga za dovoljenje za čezmerno obremenitev okolja s hrupom
pdf (183.49 KB)
Področje prometa
Zahteva za delno ali popolno zaporo javne ceste zaradi del
pdf (139.13 KB)
Zahteva za delno ali popolno zaporo javne ceste zaradi prireditve
pdf (138.91 KB)
Zahteva za izdajo dovoljenja za dela na zemljiščih in objektih v varovalnem pasu občinske ceste
pdf (122.56 KB)
Zahteva za izdajo dovoljenja za prekopavanje podkopavanje prebitje in druga dela na javni cesti
pdf (116.59 KB)
Zahteva za izdajo dovoljenja za ureditev cestnega priključka na javno cesto
pdf (116.01 KB)

 

Premoženjske zadeve
Vloga za izdajo dovoljenja za posebno uporabo javne površine
pdf (143.41 KB)
Zahteva za izdajo odločbe o odmeri občinske takse za postavitev reklamnih objektov
pdf (132.7 KB)
Vloga za oprostitev plačila nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
pdf (145.36 KB)
Vloga za oprostitev plačila nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča - novogradnja
pdf (117.82 KB)
Obvestilo o spremembi podatkov za odmero NUSZ
pdf (138.88 KB)
Vloga za ustanovitev služnosti
pdf (141.9 KB)
Gospodarstvo
Prijava obratovalnega časa gostinskega obrata (kmetije)
pdf (162 KB)
Vloga za enkratno podaljšanje obratovalnega časa gostinskega obrata (kmetije)
pdf (136.99 KB)

 

Družbene dejavnosti
Vloga za uveljavitev pravice - novorojenci
docx (92 KB)
Vloga za dodelitev občinske socialne pomoči
docx (17.67 KB)
Vloga za raztros pepela
docx (14.66 KB)
Obvestilo o prireditvi
docx (23 KB)