Vloge in obrazci

Komunalne zadeve
Vloga za odmero komunalnega prispevka
pdf (152.56 KB)
Urejanje prostora
zahteva za izdajo lokacijske informacije z osnovnimi podatki - promet z zemljišči
pdf (455.46 KB)
Zahteva za izdajo lokacijske informacije z razširjenimi podatki - gradnja objektov
pdf (454.72 KB)
Vloga za izdajo dokazila občine o spremembi namembnosti zemljišča
pdf (180.4 KB)
Vloga za izdajo soglasja za spreminjanje meje parcele
pdf (174.98 KB)
Vloga za izdajo potrdila o pogojih za spreminjanje meje parcele
pdf (249.46 KB)
Ponudba za odkup zemljišča - predkupna pravica
pdf (809.49 KB)
Zahteva za izdajo mnenja glede skladnosti s prostorskimi akti in drugimi predpisi občine
pdf (242.91 KB)
vloga_pridobitev_projektnih_pogojev
pdf (141.97 KB)
Varovanje okolja
Prijava uporabe zvočnih naprav na shodih in prireditvah
pdf (139.96 KB)
Vloga za dovoljenje za čezmerno obremenitev okolja s hrupom
pdf (183.49 KB)
Področje prometa
Zahteva za delno ali popolno zaporo javne ceste zaradi del
pdf (139.13 KB)
Zahteva za delno ali popolno zaporo javne ceste zaradi prireditve
pdf (138.91 KB)
Zahteva za izdajo dovoljenja za dela na zemljiščih in objektih v varovalnem pasu občinske ceste
pdf (122.56 KB)
Zahteva za izdajo dovoljenja za prekopavanje podkopavanje prebitje in druga dela na javni cesti
pdf (116.59 KB)
Zahteva za izdajo dovoljenja za ureditev cestnega priključka na javno cesto
pdf (116.01 KB)

 

Premoženjske zadeve
Vloga za izdajo dovoljenja za posebno uporabo javne površine
pdf (143.41 KB)
Zahteva za izdajo odločbe o odmeri občinske takse za postavitev reklamnih objektov
pdf (132.7 KB)
Vloga za oprostitev plačila nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
pdf (145.36 KB)
Vloga za oprostitev plačila nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča - novogradnja
pdf (117.82 KB)
Obvestilo o spremembi podatkov za odmero NUSZ
pdf (138.88 KB)
Vloga za ustanovitev služnosti
pdf (141.9 KB)
Gospodarstvo
Vloga za enkratno podaljšanje obratovalnega časa gostinskega obrata (kmetije).pdf
pdf (136.99 KB)
Splošne informacije o prijavi obratovalnega časa gostinskega obrata ali kmetije, na kateri se opravlja gostinska dejavnost.
docx (14.18 KB)
Obrazec za prijavo obratovalnega časa gostinskega obrata (kmetije)
docx (35.5 KB)
Družbene dejavnosti
Vloga za uveljavitev pravice do enkratne denarne pomoči za prvošolčke 2022
pdf (129.45 KB)
Vloga za uveljavitev pravice do enkratne denarne pomoči za novorojence
pdf (129.61 KB)
Vloga za dodelitev občinske socialne pomoči
docx (17.67 KB)
Vloga za raztros pepela
docx (14.66 KB)
Obvestilo o prireditvi
docx (23 KB)