Vloge in obrazci

Komunalne zadeve
vloga za komunalni prispevek - novogradnja_rekonstrukcija_sprememba namembnosti
docx (17.6 KB)
vloga za komunalni prispevek - obstoječi objekt
docx (20.33 KB)
Urejanje prostora
Vloga za izdajo lokacijske informacije
docx (17.4 KB)
Vloga za izdajo potrdila o namenski rabi zemljišča -maj 2016
pdf (177.57 KB)

Pobuda za izvedbo postopka lokacijske preveritve

Pobuda za spremembo namenske rabe

Vloga za izdajo dokazila občine o spremembi namembnosti zemljišča
pdf (180.4 KB)
Vloga za izdajo soglasja za spreminjanje meje parcele-junij2018
docx (15.19 KB)
Vloga za izdajo potrdila o pogojih za spreminjanje meje parcele
docx (14.13 KB)
ponudba za odkup zemljišča - predkupna pravica
pdf (577.96 KB)
Zahteva za izdajo mnenja glede skladnosti s prostorskimi akti in drugimi predpisi občine
pdf (242.91 KB)
vloga_pridobitev_projektnih_pogojev
pdf (141.97 KB)
Varovanje okolja
Prijava uporabe zvočnih naprav na shodih in prireditvah_obrazec z navodili.pdf
pdf (155.45 KB)
Vloga za dovoljenje za čezmerno obremenitev okolja s hrupom_z navodili
pdf (374.56 KB)
Področje prometa
obrazec_delna_in_popolna_zapora_javne_ceste_zaradi del
pdf (165.94 KB)
obrazec_delna_in_popolna_zapora_javne_ceste_zaradi_prireditve
pdf (164.87 KB)
obrazec_dovoljenje,_soglasje_za_dela_na_zemljiščih_in_objektih_varovalni pas-2018
pdf (180.75 KB)
obrazec_dovoljenje,_soglasje_za_prekopavanje,prebitje_in_druga_dela_na_jc_-2018
pdf (175.65 KB)
zahteva_soglasje_dovoljenje_cestni_priključek-2018
pdf (256.06 KB)

 

Premoženjske zadeve
VLOGA_Uporaba_javne_površine_ od 24.5.2016
pdf (184.65 KB)
Vloga-Postavitev_reklamnih_objektov- občinske_takse_2017
pdf (2.99 MB)
Vloga_za_oprostitev_plačila_nadomestila_za_uporabo_stavbnega_zemljišča
pdf (202.41 KB)
Vloga_za_oprostitev_plačila_nadomestila_za_uporabo_stavbnega_zemljišča_-novogradnje
pdf (164.47 KB)
NUSZ MOMS - Sprememba podatkov za odmero NUSZ
pdf (248.06 KB)
Vloga za ustanovitev služnosti 2018
docx (47 KB)
Gospodarstvo
Obrazec - gostinstvo - REDNI _od 21.5.2016 naprej
docx (39 KB)
Obrazec - gostinstvo - ENKRATNA PODALJŠANJA_od 21.5.2016 naprej
docx (35.5 KB)

 

Družbene dejavnosti
Vloga za uveljavitev pravice - novorojenci
docx (92 KB)
Vloga za dodelitev občinske socialne pomoči
docx (17.67 KB)
Vloga za raztros pepela
docx (14.66 KB)
Obvestilo o prireditvi
docx (23 KB)