Vloge in obrazci

Komunalne zadeve
vloga za komunalni prispevek - novogradnja_rekonstrukcija_sprememba namembnosti
docx (17.6 KB)
vloga za komunalni prispevek - obstoječi objekt
docx (20.33 KB)
Urejanje prostora
Vloga za izdajo lokacijske informacije
docx (17.4 KB)
Vloga za izdajo potrdila o namenski rabi zemljišča -maj 2016
pdf (177.57 KB)

Pobuda za izvedbo postopka lokacijske preveritve

Pobuda za spremembo namenske rabe

Vloga za izdajo dokazila občine o spremembi namembnosti zemljišča
pdf (180.4 KB)
Vloga za izdajo soglasja za spreminjanje meje parcele-junij2018
docx (15.19 KB)
Vloga za izdajo potrdila o pogojih za spreminjanje meje parcele
docx (14.13 KB)
ponudba za odkup zemljišča - predkupna pravica
pdf (577.96 KB)
Zahteva za izdajo mnenja glede skladnosti s prostorskimi akti in drugimi predpisi občine
pdf (242.91 KB)
vloga_pridobitev_projektnih_pogojev
pdf (141.97 KB)
Varovanje okolja
Prijava uporabe zvočnih naprav na shodih in prireditvah_obrazec z navodili.pdf
pdf (155.45 KB)
Vloga za dovoljenje za čezmerno obremenitev okolja s hrupom_z navodili
pdf (374.56 KB)
Področje prometa
Zahteva za delno ali popolno zaporo javne ceste zaradi del
pdf (139.13 KB)
Zahteva za delno ali popolno zaporo javne ceste zaradi prireditve
pdf (138.91 KB)
Zahteva za izdajo dovoljenja za dela na zemljiščih in objektih v varovalnem pasu občinske ceste
pdf (299.05 KB)
Zahteva za izdajo dovoljenja za prekopavanje podkopavanje prebitje in druga dela na javni cesti
pdf (116.59 KB)
Zahteva za izdajo dovoljenja za ureditev cestnega priključka na javno cesto
pdf (116.01 KB)

 

Premoženjske zadeve
VLOGA_Uporaba_javne_površine_ od 24.5.2016
pdf (184.65 KB)
Vloga-Postavitev_reklamnih_objektov- občinske_takse_2017
pdf (2.99 MB)
Vloga_za_oprostitev_plačila_nadomestila_za_uporabo_stavbnega_zemljišča
pdf (202.41 KB)
Vloga_za_oprostitev_plačila_nadomestila_za_uporabo_stavbnega_zemljišča_-novogradnje
pdf (164.47 KB)
NUSZ MOMS - Sprememba podatkov za odmero NUSZ
pdf (248.06 KB)
Vloga za ustanovitev služnosti
docx (47 KB)
Gospodarstvo
Obrazec - gostinstvo - REDNI _od 21.5.2016 naprej
docx (39 KB)
Obrazec - gostinstvo - ENKRATNA PODALJŠANJA_od 21.5.2016 naprej
docx (35.5 KB)

 

Družbene dejavnosti
Vloga za uveljavitev pravice - novorojenci
docx (92 KB)
Vloga za dodelitev občinske socialne pomoči
docx (17.67 KB)
Vloga za raztros pepela
docx (14.66 KB)
Obvestilo o prireditvi
docx (23 KB)