Institucije

Center za socialno delo Pomurje

Slovenska 41, Murska Sobota

Telefon: 02 585 85 40

 

Center za socialno delo Enota Murska Sobota

Trg zmage 7, Murska Sobota

Telefon: 02 535 11 40

Center za socialno delo Murska Sobota je javni socialno varstveni zavod, ki izvaja socialno varstveno dejavnost na območju Upravne enote Murska Sobota, to je 12 občin, Socialno varstvena dejavnost obsega:

 • Izvajanje javnih pooblastil,
 • storitve socialne preventive,
 • socialna pomoč družini za dom,
 • storitve pomoči družini na domu,
 • storitve osebne pomoči,
 • storitve prve socialne pomoči.

Kot enota Centra za socialno delo deluje tudi Krizni center za mlade  Murska Sobota, Lendavska 15/A, telefon 02 534-85-82.

 

Javni stanovanjski sklad Mestne občine Murska Sobota

Kardoševa 2, Murska Sobota

Telefon: 02 525 16 26

Namen Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Murska Sobota je skladno z določili Odloka o ustanovitvi Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Murska Sobota upravljanje in razpolaganje s stanovanji in stanovanjskimi hišami ter drugim premoženjem, ki ga je ustanovitelj prenesel na sklad z namenom zagotavljanja javnega interesa, zlasti pa zaradi:

 • gospodarjenja s stanovanji, stanovanjskimi hišami ter funkcionalnimi zemljišči,
 • financiranje gradnje in nakupa stanovanj ter prenove stanovanj, stanovanjskih hiš in drugih nepremičnin,
 • oddajanje neprofitnih, službenih in ostalih stanovanj ter drugih nepremičnin v najem,
 • zagotavljanje sredstev za pridobivanje neprofitnih stanovanj in ostalih nepremičnin,
 • zagotavljanja kontinuiranega pridobivanja neprofitnih, službenih in profitnih stanovanj,
 • pridobivanje zemljišč za stanovanjsko gradnjo,
 • nastavitev in vodenje enotnega registra stanovanjskega fonda na območju občine,
 • določanje in spremljanje najemnin za vsa stanovanja,
 • opravljanje drugih nalog določenih v občinskih stanovanjskih programih ter s tem povezane razvojne, finančne, organizacijske in druge aktivnosti s področja stanovanjskega gospodarstva v skladu s Stanovanjskim zakonom, Statutom Mestne občine Murska Sobota, Odlokom o ustanovitvi Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Murska Sobota in drugimi predpisi.

 

Dom starejših Rakičan

Ulica dr. Vrbnjaka 1, Rakičan, Murska Sobota
Telefon: 02 532 16 30

Dom starejših Rakičan izvaja dejavnost zagotavljanja domskega oziroma institucionalnega varstva za starejše ljudi. Dom lahko zagotovi domsko varstvo do 268 občanom. V okviru doma delujeta še dve enoti in sicer:

Oblike oskrbe, ki jo zagotavlja dom in enote

 • oskrbo na stanovanjskem delu in 
 • oskrbo na bolniškem delu ( za tiste osebe, ki rabijo občasno ali stalno pomoč in oskrbo ter zdravstveno nego. 

Dom nudi možnost začasnega sprejema v primeru dopusta ali odsotnosti svojcev. Izvaja tudi storitev kuhanja in prevoza prehrane starejšim na dom v mestu Murska Sobota.

 

Varstveno delovni center Murska Sobota

Trstenjakova 69, Murska Sobota
Telefon: 02 522 36 40

Varstveno delovni center organizira dnevno varstvo za odrasle osebo (po 18 letu starosti) z zmerno, težjo in lažjo motnjo in z dodatnimi motnjami v duševnem in telesnem razvoju, ki se glede na svoje delovne zmožnosti niso sposobne zaposliti v rednih delovnih organizacijah. Po Zakonu o družbenem varstvu telesno in duševno prizadetih oseb imajo priznan status invalida.

Varstveno delovni center v Murski Soboti lahko vključi v dnevno varstvo 35 invalidov.

 

Zdravstveni dom Murska Sobota

Grajska 24, Murska Sobota
Telefon: 02 534 13 00

Zdravstveni dom opravlja osnovno zdravstveno dejavnost na dejavnosti

1. Splošne medicine: preprečevanje bolezni in poškodb, odkrivanje, diagnostika in zdravljenje ter rehabilitacija na ambulantni in dispanzerski način, nega ter zdravljenje bolnikov na domu, nujna medicinska pomoč z reševalno službo.

2. Dispanzerska dejavnost in specialistično ambulantna dejavnost, ki se izvaja.

 • Dispanzer za žene,
 • dispanzer za otroke,
 • dispanzer za šolske otroke,
 • dispanzer za mentalno zdravje otrok in mladostnikov,
 • dispanzer za medicino dela, prometa in športa,
 • dispanzer za pljučne bolezni in tuberkulozo,
 • dispanzer za psihiatrijo,
 • dispanzer za dermatovenerologijo,
 • patronažna in babiška služba,
 • zdravstvena nega bolnikov na domu.

3. Dejavnost splošnega, otroškega šolskega in mladinskega zobozdravstva.

 

Splošna bolnišnica Murska Sobota

Ulica dr. Vrbnjaka 6, Murska Sobota
Telefon: 02 512 31 00

 

Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) Območna enota Murska Sobota

Arhitekta Novaka 2-b, 9000 Murska Sobota

Telefon: 02 5302 110

Ambulanta za cepljenje02/ 530 21 40

Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) je osrednja nacionalna ustanova, katere glavni namen je proučevanje, varovanje in zviševanje ravni zdravja prebivalstva Republike Slovenije s pomočjo ozaveščanja prebivalstva in drugih preventivnih ukrepov. Poleg osrednje vloge v dejavnosti javnega zdravja v Sloveniji se NIJZ aktivno vključuje tudi v mednarodne projekte, ki pokrivajo različna področja zdravja in splošnih javnozdravstvenih problemov prebivalstva. NIJZ predstavlja tudi ekspertno raven za podporo odločitvam, ki jih sprejema država na nacionalnem in lokalnem nivoju in ki imajo posreden ali neposreden vpliv na zdravje.

NIJZ je organiziran v centralno enoto in 9 območnih  enot  ter skupne službe.

 

Organizacije in društva

Register društev na območju Upravne enote Murska Sobota