6. Predlog Odloka o rebalansu proračuna Mestne občine Murska Sobota za leto 2021 - skrajšani postopek

Gradiva
Predlog Odloka o rebalansu proračuna MOMS za leto 2021
pdf (207.91 KB)
Vsebina
pdf (191.82 KB)
Odlok o rebalansu proračuna Mestne občine Murska Sobota za leto 2021
pdf (303.33 KB)
Splošni del rebalansa proračuna za leto 2021
pdf (607.12 KB)
Prihodki splošnega dela rebalansa proračuna MOMS za leto 2021 po podkontih-brez KS in MČ
pdf (353.26 KB)
Predvidena državna sredstva in sredstva drugih za sofinanciranje investicij v rebalansu proračuna MOMS za leto 2021
pdf (219.65 KB)
Finančni načrti krajevnih skupnosti in mestnih četrti MOMS za leto 2021
pdf (160.43 KB)
Obrazložitev splošnega dela rebalansa proračuna Mestne občine Murska Sobota za leto 2021
pdf (503.31 KB)
Odhodki po področjih proračunske porabe, glavnih programih, podprogramih, proračunskih postavkah in kontih
pdf (925.11 KB)
Obrazložitev posebnega dela rebalansa proračuna za leto 2021 - neposredni proračunski uporabniki
pdf (303.06 KB)
Rebalans načrta razvojnih programov za obdobje 2021 - 2024
pdf (462.07 KB)
Obrazložitev rebalansa načrta razvojnih programov za obdobje 2021 - 2024
pdf (1.18 MB)
Rebalans kadrovskega načrta MOMS za leto 2021 in 2022
pdf (87.33 KB)
Rebalans načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Murska Sobota za leto 2021
pdf (88.67 KB)
Rebalans finančnega načrta JSS MOMS za leto 2021
pdf (86.9 KB)