4. Elaborat o oblikovanju cene izvajanja storitev obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov na območju Mestne občine Murska Sobota za leto 2022

Gradiva
Gradivo-Elaborat o GJS zbiranje določenih vrst komunalnih v MO MS.pdf
pdf (1.91 MB)