3.a) Predlog Odloka o proračunu Mestne občine Murska Sobota za leto 2022-II.obravnava

Gradiva
Predlog sklepa za mestni svet - proračun -II. obravnava.pdf
pdf (69.75 KB)
Vsebina.pdf
pdf (190.96 KB)
Odlok o proračunu Mestne občine Murska Sobota za leto 2022.doc.pdf
pdf (337.68 KB)
Splošni del proračuna Mestne občine Murska Sobota za leto 2022.pdf
pdf (935.29 KB)
Prihodki splošnega dela proračuna MOMS za leto 2022 po pod kontih - brez KS in MČ.pdf
pdf (366.39 KB)
Predvidena državna sredstva in sredstva drugih za sofinanciranje investicij v proračunu Mestne občine Murska Sobota za leto 2022.pdf
pdf (219.97 KB)
Finančni načrt krajevnih skupnosti in mestnih četrti Mestne občine Murska Sobota za leto 2022.pdf
pdf (447.9 KB)
Obrazložitev splošnega dela proračuna Mestne občine Murska Sobota za leto 2022.pdf
pdf (579.01 KB)
Odhodki po proračunskih uporabnikih, področjih proračunske porabe, glavnih programih, podprogramih, proračunskih postavkah in kontih.pdf
pdf (1.32 MB)
Obrazložitev posebnega dela proračuna za leto 2022 - neposredni proračunski uporabniki.pdf
pdf (1.75 MB)
Načrt razvojnih programov po proračunskih uporabnikih za obdobje 2022 - 2025.pdf
pdf (985.38 KB)
Obrazložitve načrtov razvojnih programov za obdobje 2022-2025 po proračunskih uporabnikih in področjih.pdf
pdf (1.35 MB)
Kadrovski načrt Mestne občine Murska Sobota za leto 2022 in 2023.pdf
pdf (271.81 KB)
Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Murska Sobota za leto 2022.pdf
pdf (4.21 MB)
Finančni načrt Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Murska Sobota za leto 2022.pdf
pdf (389.43 KB)
Povzetek proracuna MOMS 2022_2 obravnava.pdf
pdf (1.01 MB)