3. Predlog Odloka o proračunu Mestne občine Murska Sobota za leto 2023 - I. obravnava

Gradiva
Povzetek proračuna MOMS 2023_1. obravnava
pdf (8.63 MB)
Vsebina
pdf (191.07 KB)
Odlok o proračunu Mestne občine Murska Sobota za leto 2023
pdf (336.64 KB)
Splošni del poračuna Mestne občine Murska Sobota za leto 2023
pdf (937.93 KB)
Prihodki splošnega dela proračuna MOMS za leto 2023 po pod kontih - brez KS in MČ
pdf (366.16 KB)
Predvidena državna sredstva in sredstva drugih za sofinanciranje investicij v proračunu Mestne občine Murska Sobota za leto 2023
pdf (216.63 KB)
Finančni načrt krajevnih skupnosti in mestnih četrti Mestne občine Murska Sobota za leto 2023
pdf (447.28 KB)
Obrazložitev splošnega dela proračuna Mestne občine Murska Sobota za leto 2023
pdf (579.88 KB)
Odhodki po proračunskih uporabnikih, področjih proračunske porabe, glavnih programih, podprogramih, proračunskih postavkah in kontih
pdf (1.32 MB)
Obrazložitev posebnega dela proračuna za leto 2023 - neposredni proračunski uporabniki
pdf (1.84 MB)
Načrt razvojnih programov po proračunskih uporabnikih za obdobje 2023 - 2026
pdf (962.65 KB)
Obrazložitev načrtov razvojnih programov za obdobje 2023-2026 po proračunskih uporabnikih in področjih
pdf (1.47 MB)
Kadrovski načrt Mestne občine Murska Sobota za leto 2023 in 2024
pdf (134.33 KB)
Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Murska Sobota za leto 2023
pdf (4.43 MB)
Finančni načrt Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Murska Sobota za leto 2023
pdf (1.5 MB)