Ugotovitvena odločba

Rok za prijavo

Mestna uprava

 

Številka:    478-0206/2021-1 (530)

Datum:      8.11.2021

 

Mestna občina Murska Sobota, Mestna uprava, Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota izdaja na podlagi 17. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/0765/088/1082/13 in 175/20 – ZIUOPDVE, v nadaljevanju ZUP), 67. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/0879/0951/1040/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/1861/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) in 245. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/2017, v nadaljevanju ZUrep-2), v zadevi pridobitve statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena, po uradni dolžnosti, naslednjo

 

U G O T O V I T V E N O     O D L O Č B O

 

  1. Ugotovi se, da ima nepremičnina parc.št.:

3177/4, k.o. 105 Murska Sobota – ID znak parcela 105 3177/4,

status grajenega javnega dobra lokalnega pomena – zbirna mestna in zbirna krajevna cesta (LZ).

  1. Na podlagi te odločbe se po pravnomočnosti v zemljiški knjigi pri parceli, navedeni v prvi točki izreka te odločbe, predlaga vpis lastninske pravice v korist Mestne občine Murska Sobota, Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota, matična št.: 5883172000 do celote (1/1) in zaznamba javnega dobra lokalnega pomena – zbirna mestna in zbirna krajevna cesta.
  1. Stroškov postopka pri izdaji te odločbe ni bilo.

 

O b r a z l o ž i t e v:

Sladno z Odlokom o kategorizaciji občinskih cest in kolesarskih poti v Mestni občini Murska Sobota (Uradni list RS, št. 63/2016), nepremičnina navedena v 1. točki izreka odločbe, predstavlja zbirno mestno in zbirno krajevno cesto LZ – 12, št. 269440-1. V zemljiški knjigi je na zgoraj navedeni parceli vknjižena lastninska pravica kot družbena lastnina v splošni rabi, vendar pa jo dejansko vzdržuje Mestna občina Murska Sobota.

V skladu z določbo drugega odstavka 3. člena Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/1048/1236/14 – odl. US, 46/1510/18 in 123/21 – ZPrCP-F, v nadaljevanju: ZCes-1) so javne ceste javno dobro in so izven pravnega prometa. Nadalje drugi odstavek 39. člena istega zakona določa da so občinske ceste v lasti občin.

ZUreP-2  v 7. točki 1. odstavka 3. člena določa, da so grajeno javno dobro zemljišča, objekti in deli objektov, namenjeni takšni splošni rabi, kot jo glede na namen njihove uporabe določa zakon ali predpis, izdan na podlagi zakona. Grajeno javno dobro je državnega in lokalnega pomena.

Iz zemljiškoknjižnega izpisa je razvidno, da je nepremičnina iz 1. točke izreka odločbe, opredeljena kot družbena lastnina v splošni rabi oz. javno dobro. V 245. členu ZUreP-2 so določeni pogoji za formalno ureditev statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena. S tem, ko je nepremičnina v zemljiški knjigi že vpisana kot javno dobro oz. kot družbena lastnina v splošni rabi, je izkazano, da ima nepremičnina, ki je predmet te odločbe, pridobljen status grajenega javnega dobra lokalnega pomena.

Po določbi 245. člena ZUreP-2 izda pristojna občinska uprava ugotovitveno odločbo, da je določeno zemljišče ali objekt, zgrajen na njem, grajeno javno dobro lokalnega pomena, po uradni dolžnosti.

V postopku je bilo ugotovljeno, da so izpolnjeni vsi pogoji, ki jih določa 245. člen ZUreP-2 za pridobitev statusa javnega dobra lokalnega pomena za nepremičnino, ki je navedena v 1. točki izreka te odločbe.

Na podlagi določb 111. člena Zakona o zemljiški knjigi (Uradni list RS, št. 58/0337/08 – ZST-1, 45/0828/0925/1114/15 – ZUUJFO, 69/1711/18 – ZIZ-L, 16/19 – ZNP-1 in 121/21) se pravno dejstvo, da je nepremičnina javno dobro, zaznamuje na podlagi dokončne ali pravnomočne odločbe pristojnega organa o določitvi statusa javnega dobra, zaznamba javnega dobra pa mora obsegati tudi podatek o vrsti javnega dobra.

Po pravnomočnosti bo odločba posredovana pristojnemu sodišču v zemljiškoknjižno izvedbo.

Stroški postopka v smislu 113. člena ZUP v tem postopku niso nastali, zato je skladno s 118. členom ZUP o stroških odločeno, kot je razvidno iz 3. točke izreka te odločbe.

Ugotovitvena odločba je s tem utemeljena.

Ugotovitvena odločba je izdana po uradni dolžnosti in je na podlagi 22. člena Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10-uradno prečiščeno besedilo, 14/18 – ZUUJFO, 84/15- ZZEIP-J, 32/16 in 30/18 – ZKZaš, v nadaljevanju ZUT) takse prosta.

 

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Zoper to odločbo je dopustna pritožba županu Mestne občine Murska Sobota, in sicer v roku 15 dni od dneva vročitve odločbe. Pritožba se lahko vloži pisno ali da ustno na zapisnik pri organu, ki je odločbo izdal. Če je pritožba poslana priporočeno po pošti, se šteje, da je prispela pravočasno, če je oddana na pošto zadnji dan roka. Za pritožbo se plača upravna taksa v višini 18,10 EUR po tar. št. 3 ZUT, na račun: SI56 01280-4800309171, upravne takse iz upravnih dejanj – občinske, sklic na št.:11 75795-7111002, ali na blagajni Mestne občine Murska Sobota. 

 

Postopek vodila:                                                                          Milena Vöröš, univ. dipl. prav.

Martina Caf Šaruga, univ.dipl.prav.                                                  D I R E K T O R I C A

Vodja oddelka za premoženjskopravne

zadeve                                                                                                                 

                                                                          ŽIG

 

VROČITI:

  • zemljiška knjiga pristojnega sodišča,

        (po pravnomočnosti),

  • spletna stran Mestne občine Murska Sobota
  • oglasna deska Mestna občina Murska Sobota

 

VLOŽITI:

  • v zadevo.                                                                                                
Dokumenti
Ugotovitvena odločba 478-0206-2021-1.pdf
pdf (152.22 KB)