Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo nepremičnin

Rok za prijavo

Mestna občina
Murska Sobota

Številka: 478-0222/2021-2 (520)
Datum:  6.1.2022

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE

Na podlagi  52. in 54. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18) in 19. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 31/18), Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa  ulica 2, 9000 Murska Sobota objavlja: 

namero o sklenitvi neposredne pogodbe – kupoprodajne pogodbe in sicer za prodajo

  • nepremičnine parc. št. 542/2  k.o. 104 Rakičan, ID znak parcela 104 542/2, kar  kot celota predstavlja stavbno zemljišče v površini 385 m2, ki je v lasti Mestne občine Murska Sobota  do  celote 1/1
  • nepremičnine parc.št. 875/2 k.o. 104 Rakičan, ID znak parcela 104 875/2, kar v celoti predstavlja stavbno zemljišče v površini 1474 m2, ki je v lasti Mestne občine Murska Sobota do celote 1/1
  • nepremičnine parc.št. 875/4 k.o. 104 Rakičan, ID znak parcela 104 875/4, kar v celoti predstavlja stavbno zemljišče v površini 907 m2, ki je v lasti Mestne občine Murska Sobota do celote 1/1

Nepremičnine se prodajajo  po sistemu »videno-kupljeno«,  zato morebitne reklamacije po sklenitvi prodajne pogodbe ne bodo upoštevane. Prodajalec ne jamči za izmero površine, niti za njen namen uporabe. Kupec sam prevzema obveznost odprave morebitnih pomanjkljivosti v zvezi s kvaliteto in obsegom predmeta prodaje.

Nepremičnine se prodajajo kot celota.

Najnižja ponudbena cena je 31.470,00 EUR brez davka na promet nepremičnin

Kupec nosi stroške davkov,  stroške overitve podpisa na pogodbi ,  stroške vpisa v zemljiško knjigo ter stroške sestave pogodbe.

Vse zainteresirane vabimo, da najkasneje do 26.1.2022 do 13. ure,  izkažejo interes pisno na naslov Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota, osebno ali na elektronski naslov mestna.obcina@murska-sobota.si,  za sklenitev kupoprodajne pogodbe oz. podajo pisne ponudbe z določeno višino kupnine. 

V kolikor bo v roku prispela več kot ena ponudba z isto višino kupnine, bodo izvedena dodatna pisna pogajanja o ceni in o morebitnih drugih pogojih pravnega posla.

Pogodba bo sklenjena s tistim ponudnikom, ki bo ponudil najvišjo odkupno ceno.

Pogodba bo sklenjena z zainteresiranim ponudnikom, po preteku 20 dni od dneva objave te namere na spletni strani Mestne občine Murska Sobota ter po opravljenih pogajanjih z zainteresiranimi ponudniki. 

Sprejem ponudbe ali izjava o interesu mora vsebovati točen naziv in naslov kupca, matično številko, davčno številko in številko računa s katerega bo nakazana kupnina. 

Rok za plačilo kupnine je v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja plačilne roke za proračunske uporabnike.
 
Zemljiškoknjižno dovolilo bo kupcu izročeno po plačilo celotne kupnine. 

Nepopolne, nepravočasne oziroma ponudbe, ki ne bodo izpolnjevale drugih pogojev iz namere, bodo izločene iz postopka.

Plačilo kupnine v roku iz prejšnje alineje je bistvena sestavina pravnega posla. V kolikor kupnina ni plačana v roku, se šteje posel za razvezan po samem zakonu.

Za nepremičnine velja odlok o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Murska Sobota (SD OPN1) (Uradni list RS, št. 54/2016, 67/2016).

V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Murska Sobota (SD OPN 1) so predmetna zemljišča opredeljene kot stavbno zemljišče.

Podrobnejša namenska raba prostora: C-območje centralnih dejavnosti in sicer: CD –druga območja centralnih dejavnosti, jer prevladuje določena dejavnost, brez stanovanj.

Za predmetna zemljišča veljajo vrsta varovanja oziroma omejitve: varovalni pasovi infrastrukturnih objektov in vodov, ter vplivno območje letališča.

Nepremičnine so ZK urejene in bremen prosta.

Za predmetna zemljišča so vpisana zaznamba javnega dobra lokalnega pomena – občinske lokalne ceste, javne poti in kolesarske poti. Za nepremičnino z parc.št. 875/4 je še vknjižena neprava stvarna služnost ter vknjižena stavba pravica.

Predmetna zemljišča se nahajajo na območju Splošne bolnišnice Murska Sobota in predstavljajo dovozno pot do objektov Splošne bolnišnice Murska Sobota. 

Podrobnejše informacije o pogojih in predmetu razpolaganja  nepremičnine,  ponudniki lahko pridobijo na Mestni občini Murska Sobota, Kardoševa ulica 2, 9000 Murska Sobota ali pri Martini Caf Šaruga, na tel. št. 02 525 16 31 martina.caf-saruga@murska-sobota.si, ali Marta Mekicar, na tel. št. 02 525 16 74 marta.mekicar@murska-sobota.si.

Mestna občina Murska Sobota lahko postopek prodaje, kadarkoli do sklenitve kupoprodajne pogodbe, ustavi brez obrazložitve in odškodninske odgovornosti. Mestna občina Murska Sobota ni zavezana k sklenitvi pogodbe s kupcem, ki ponudi najugodnejšo ponudbo.

dr. Aleksander JEVŠEK

Ž U P A N

Dokumenti
Namera o sklenitvi neposredne pogdobe 542-2, 875-2, 875-4 k.o. Rakičan
pdf (815.82 KB)