Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Rok za prijavo

Mestna občina
Murska Sobota

Številka: 478-0024/2020-5 (530)
Datum: 8.11.2021

 

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE

Na podlagi  52. in 54. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18) in 19. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 31/18), Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa  ulica 2, 9000 Murska Sobota objavlja:

namero o sklenitvi neposredne pogodbe – kupoprodajne pogodbe in sicer za prodajo

  •  nepremičnine parc. št. 4216/4  k.o. 105 Murska Sobota, ID znak parcela 105 4216/4, kar  kot celota predstavlja stavbno zemljišče v površini 111,00 m2, ki je v lasti Mestne občine Murska Sobota  do  celote 1/1
  • nepremičnine parc.št. 4216/5 k.o. 105 Murska Sobota, ID znak parcela 105 4216-5, kar v celoti predstavlja stavbno zemljišče v površini 134,00 m2, ki je v lasti Mestne občine Murska Sobota do celote 1/1

Nepremičnina se prodaja  po sistemu »videno-kupljeno«.

Najnižja ponudbena cena je 6.000,00 EUR brez DDV.

Kupec nosi tudi stroške davkov,  stroške overitve podpisa na pogodbi in stroške vpisa v zemljiško knjigo.

Vse zainteresirane vabimo, da najkasneje do 29.11.2021 do 13. ure, izkažejo interes pisno na naslov Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota, osebno ali na elektronski naslov mestna.obcina@murska-sobota.si,  za sklenitev kupoprodajne pogodbe oz. podajo pisne ponudbe z določeno višino kupnine.

Po prejemu ponudb, se bodo v primeru več zainteresiranih oseb z njimi opravila pogajanja o ceni in drugih pogojih pravnega posla.

Pogodba bo sklenjena z zainteresiranim ponudnikom, po preteku 20 dni od dneva objave te namere na spletni strani Mestne občine Murska Sobota ter po opravljenih pogajanjih z zainteresiranimi ponudniki.

Sprejem ponudbe ali izjava o interesu mora vsebovati točen naziv in naslov kupca, matično številko, davčno številko in številko računa s katerega bo nakazana kupnina.

Rok za plačilo kupnine je v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja plačilne roke za proračunske uporabnike.

Zemljiškoknjižno dovolilo bo kupcu izročeno po plačilo celotne kupnine.

Plačilo kupnine v roku iz prejšnje alineje je bistvena sestavina pravnega posla.

Za nepremičnini veljajo Odlok o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Murska Sobota (SD OPN 1) (Uradni list RS, št. 54/2016, 67/2016) ter Odlok o sprejetju zazidalnega načrta za obrtno cono Turopolje 1 v Murski Soboti  (Uradni list RS, št. 83/97, 77/98 popravek).  V veljavi je še Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o sprejetju zazidalnega načrta za obrtno cono Turopolje 1 v Murski Soboti (trgovski objekt) (Uradni list RS, št. 65/2018).

Podrobnejša namenska raba prostora:

I – območja proizvodnih dejavnosti, ki so pretežno namenjena industrijskim, proizvodnim in spremljajočim storitvenim in servisnim dejavnostim in sicer:

IG – gospodarske cone, ki so namenjene obrtnim, skladiščnim, prometnim, trgovskim, poslovnim in proizvodnim dejavnostim.

Zemljišče se nahaja v priobalnem območju (vrsta varovanega ogmočja).

Predpisi oziroma akti o zavarovanju: Zakon o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 2/04-ZZdrl-A, 41/04-ZVO-1, 57/08, 57/12, 100/13, 40/14, 56/15 in 65/20).

Zemljišče je posebnega pomena za obrambo v skladu z Uredbo o določitvi objektov in okoliških objektov, ki so posebnega pomena za obrambo in ukrepih za njihovo vrovanje (Uradni list RS, št. 7/99, 67/03, 26/10)

Podrobnejše informacije o pogojih in predmetu razpolaganja  nepremičnine,  ponudniki lahko pridobijo na Mestni občini Murska Sobota, Kardoševa ulica 2, 9000 Murska Sobota ali pri Martini Caf Šaruga, na tel. št. 02 525 16 31 martina.caf-saruga@murska-sobota.si, ali Marta Mekicar, na tel. št. 02 525 16 74 marta.mekicar@murska-sobota.si.

Mestna občina Murska Sobota lahko postopek prodaje, kadarkoli do sklenitve kupoprodajne pogodbe, ustavi brez obrazložitve in odškodninske odgovornosti. Mestna občina Murska Sobota ni zavezana k sklenitvi pogodbe s kupcem, ki ponudi najugodnejšo ponudbo.

dr. Aleksander JEVŠEK

Ž U P A N

Dokumenti
Namera štev. 478-0024-2020-5 (530).pdf
pdf (649.67 KB)