Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Rok za prijavo

Mestna občina

Murska Sobota

 

Številka:

3502-0008/2015-2 (530)

Datum:

16.11.2020

 

 

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE

 

Na podlagi  52. in 54. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18) in 19. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti ( Uradni list RS, št. 31/18), Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa  ulica 2, 9000 Murska Sobota objavlja:

 

  • namero o sklenitvi neposredne pogodbe – kupoprodajne pogodbe in sicer za prodajo nepremičnine parc. št. 1329/4 k.o. 105 – Murska Sobota, ID znak parcela (ID 105-1329/4), ki v naravi predstavlja stavbno zemljišče, katere namenska raba je označena kot osrednje območje centralnih dejavnosti. Skupna površina zemljiškoknjižne parcele je 10 m2.

 

Nepremičnina se prodaja po sistemu »videno-kupljeno«.

 

Najnižja ponudbena cena je 550,00 EUR brez DDV. Kupec nosi tudi stroške davkov, stroške overitve podpisa na pogodbi in stroške vpisa v zemljiško knjigo.

 

Vse zainteresirane vabimo, da najkasneje do 7.12.2020 do 15. ure, izkažejo interes pisno na naslov Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota ali na elektronski naslov mestna.obcina@murska-sobota.si, za sklenitev kupoprodajne pogodbe oz. podajo pisne ponudbe z določeno višino kupnine. Po prejemu ponudb, se bodo v primeru več zainteresiranih oseb z njimi opravila pogajanja o ceni in drugih pogojih pravnega posla.

 

Pogodba bo sklenjena z zainteresiranim ponudnikom, po  preteku 20 dni od dneva objave te namere na spletni strani Mestne občine Murska Sobota ter po opravljenih pogajanjih z zainteresiranimi ponudniki. Sprejem ponudbe ali izjava o interesu mora vsebovati točen naziv in naslov kupca, EMŠO/matično številko, davčno številko in številko računa s katerega bo nakazana kupnina.

 

Rok za plačilo kupnine se določi v skladu s trenutno veljavno zakonodajo, ki določa plačilne roke. Zemljiškoknjižno dovolilo bo kupcu izročeno po plačilu celotne kupnine. Plačilo kupnine v roku iz te alineje je bistvena sestavina pravnega posla.

 

Na predmetni nepremičnini je vknjižena neprava stvarna služnost, ki daje upravičenje obratovanja kabelskega omrežja v korist družbe T-2 d.o.o..

 

Podrobnejše informacije o pogojih in predmetu razpolaganja ter ogledu nepremičnine ponudniki lahko pridobijo na Mestni občini Murska Sobota, Kardoševa ulica 2, 9000 Murska Sobota pri Geder  Niku na tel.št. 02 525 16 373.

 

Mestna občina Murska Sobota lahko postopek prodaje, kadarkoli do sklenitve kupoprodajne pogodbe, ustavi brez obrazložitve in odškodninskee odgovornosti. Mestna občina Murska Sobota ni zavezana k sklenitvi pogodbe s kupcem, ki ponudi najugodnejšo ponudbo.

 

                                                                                              dr. Aleksander JEVŠEK

                                                                                                           Ž U P A N

Dokumenti
3502-0008 -2015-2 (530)
pdf (180.51 KB)