Namera o s sklenitvi neposredne pogodbe za oddajo v brezplačno uporabo

Rok za prijavo

Mestna občina
Murska Sobota

Številka: 478-0006/2022-1 (520)
Datum: 13.1.2022

Na podlagi 52. člena v zvezi s 64. členom  in 68. členom  Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (uradni list RS, št. 11/18 in 79/18) in 19. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (uradni list RS, št. 31/18), Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa ulica 2, 9000 Murska Sobota objavlja;

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE 
ZA ODDAJO V BREZPLAČNO UPORABO 

Predmet neposredne pogodbe:

  • Objekt GARAŽE PGD Kupšinci, zgrajen na parc.št. 537 k.o. 113 Kupšinci

Pogoji sklenitve neposredne pogodbe o brezplačni uporabi poslovnih prostorov:

  • ponudnik je oseba javnega prava za opravljanje javnih nalog (razen javno podjetje),
  • ponudnik je nevladna organizacija, ki jim je podeljen status delovanja v javnem interesu, za opravljanje tistih dejavnosti, za katere jim je podeljen status,
  • ponudnik ima status socialnega podjetja ali ponudnik je nepridobitna pravna oseba, kot je opredeljeno v zakonu, ki ureja socialno podjetništvo, ki namerava poslovati kot socialno podjetje in bo začela postopek registracije v skladu z zakonom, ki ureja socialno podjetništvo  (nepridobitna pravna oseba), v obsegu, ki je potreben za opravljanje dejavnosti za katero je ustanovljena (68. člen ZSPDSLS-1).

Uporabniki, ki sklenejo pogodbo o brezplačni uporabi nepremičnega premoženja, v skladu z 4 točko 68. člena Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18), krijejo obratovalne stroške, stroške manjših vzdrževalnih del, stroške zavarovanja in druge stroške, za katero se stranki dogovorita s pogodbo.

Rok za sprejem ponudbe je 20 dni od objave te namere na spletni strani Mestne občine Murska Sobota to je do 7.2.2022  do 13. ure. Prijava se odda v sprejemni pisarni Mestne občine Murska Sobota, pisno na naslov: Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa 2 ali po elektronski pošti na naslov:  mestna.obcina@murska-sobota.si. 

Prijava mora vsebovati točen naziv in naslov uporabnika , matično številko in davčno številko. 

Prijava mora vsebovati odločbo s katero se izkazuje status nevladne organizacije  oziroma status socialnega podjetja ali, da je oseba javnega prava za opravljanje javnih nalog.

Upoštevane bodo vse prijave, dostavljene na sedež Mestne občine Murska Sobota to je do 7.2.2022 do 13. ure, ki bodo v tem roku prispele pisno na naslov ali na elektronski naslov Mestne občine Murska Sobota oz. bodo oddane na pošto s priporočeno poštno pošiljko najkasneje zadnji dan poteka roka za sprejem ponudbe.

Pogodba o brezplačni uporabi bo sklenjena po preteku 20 dni od dneva objave te namere na spletni strani Mestne občine Murska Sobota. Obratovalni stroški in drugi stroški opredeljeni v pogodbi o brezplačni uporabi  se plačujejo  mesečno, za pretekli mesec, v roku z veljavno zakonodajo, ki ureja plačilne roke za proračunske uporabnike. Pravočasno plačilo računa je bistvena sestavina pogodbe.

Mestna občina Murska Sobota ni zavezana k sklenitvi pogodbe o brezplačni uporabi  z najprimernejšim kandidatom oz. lahko postopek oddaje ustavi vse do sklenitve pravnega posla (pogodbe) brez obrazložitve in brez odškodninske in materialne odgovornosti.

Kontaktna oseba za dodatne informacije o predmetu razpolaganja je Marta Mekicar , tel. 02 525 16 74 ali elektronski naslov marta.mekicar@murska-sobota.si.

dr. Aleksander JEVŠEK

Ž U P A N

Dokumenti
Namera - brezplačna uporaba nepremičnine objekt Garaže PGD Kupšinci
pdf (595.37 KB)