Javni razpis za štipendiranje nadarjenih študentov Mestne občine Murska Sobota v študijskem letu 2023/2024

Rok za prijavo

Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa ulica 2, 9000 Murska Sobota na podlagi določil Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09-ZIPRS1011, 3/13, 81/16, 11/22, 96/22, 105/22 – ZZNŠPP in 149/22), Odloka o proračunu Mestne občine Murska Sobota za leto 2023 (Uradni list RS, št. 39/23) in Statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 53/23) objavlja

JAVNI RAZPIS 
ZA ŠTIPENDIRANJE NADARJENIH ŠTUDENTOV MESTNE OBČINE 
MURSKA SOBOTA V ŠTUDIJSKEM LETU 2023/2024

IME IN SEDEŽ NAROČNIKA: Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa ulica 2, 9000 Murska Sobota.

PREDMET RAZPISA: Predmet javnega razpisa je štipendiranje nadarjenih študentov s stalnim prebivališčem v Mestni občini  Murska Sobota v študijskem letu 2023/2024, ki traja od 1. 10. 2023 do 30. 9. 2024.

UPRAVIČENCI: Študenti dodiplomskega in podiplomskega študija, ki imajo status rednega ali izrednega študenta in se izobražujejo v Republiki Sloveniji ali tujini (v nadaljnjem besedilu: kandidati) in:

 • ob vpisu v prvi letnik dodiplomskega študija niso starejši od 21 let,
 • ob prijavi niso starejši od 30 let,
 • imajo najmanj tri leta pred objavo predmetnega javnega razpisa stalno prebivališče na območju Mestne občine Murska Sobota, 
 • niso v delovnem razmerju,
 • ne opravljajo samostojne registrirane dejavnosti,
 • niso družbeniki gospodarskih družb ali ustanovitelji oz. soustanovitelji zavodov,
 • niso vpisani v evidenco brezposelnih oseb pri Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje,
 • hkrati ne prejemajo druge štipendije v Republiki Sloveniji, razen če študirajo v tujini,
 • imajo v prvem letniku za preteklo šolsko leto v zaključnem letniku srednjega izobraževanja povprečno oceno najmanj 4,5 iz vseh ocenjenih predmetov,
 • se izobražujejo po programu dodiplomskega in podiplomskega študija, pa imajo v preteklem študijskem letu najmanj povprečno oceno 8,5 iz vseh opravljenih izpitov in drugih študijskih obveznosti; študenti, ki študirajo v tujini pa z njo primerljivo oceno,
 • koristijo prvič status absolventa - ne upošteva se podaljšan status študenta.

Štipendist lahko prejema štipendijo za posamezni letnik na isti stopnji le eno leto.

VIŠINA RAZPOLOŽLJIVIH SREDSTEV: Višina štipendije in število dodeljenih štipendij sta odvisna od razpoložljivih sredstev v občinskem proračunu Mestne občine Murska Sobota za leto 2023 in leto 2024. Komisija za štipendije vsako leto na podlagi prejetih vlog določi višino najvišje in najnižje mesečne štipendije ter število podeljenih štipendij. Štipendija se izplačuje na transakcijski račun štipendista praviloma do 15. v mesecu za pretekli mesec.

PRIJAVA: Razpis je objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletnih straneh Mestne občine Murska Sobota. Za sodelovanje na javnem razpisu kandidati oddajo spletno vlogo na spletni strani www.murska-sobota.si, rubrika: Javni razpisi, področje: Izobraževanje. Vloga mora biti oddana od 8. 9. 2023 do vključno 6. 10. 2023.

Kandidat mora predložiti:

 • Izpolnjeno vlogo za podelitev štipendije nadarjenim študentom Mestne občine Murska Sobota v študijskem letu 2023/2024;
 • podpisano izjavo kandidata/-ke;
 • dokazilo o  vpisu v tekoči letnik izobraževanja;
 • dokazilo šole o šolskem uspehu preteklega šolskega leta (fotokopijo spričevala zadnjega zaključnega srednješolskega letnika) ter dokazilo šole o maturitetnem uspehu (fotokopijo maturitetnega spričevala, iz katerega je razvidno število doseženih točk) - študenti prvega letnika prvostopenjskega študijskega programa;
 • dokazilo o opravljenih obveznostih in študijskem uspehu preteklega študijskega leta; v kolikor kandidat za podelitev štipendije za študij v tujini še ni vpisan, mora k vlogi za podelitev štipendije priložiti potrdilo o opravljenih sprejemnih izpitih ali povabilo tuje izobraževalne ustanove z obrazložitvijo s priloženim prevodom v slovenski jezik. Potrdilo o vpisu mora predložiti najkasneje do izplačila prve štipendije;
 • v primeru šolanja na univerzi v tujini vlogi priloži fotokopijo dokumentacije, prevod v slovenski jezik ter ustrezno primerjavo vrednotenja uspešnosti študija v tujini z ocenami oziroma vrednotenjem v Republiki Sloveniji;
 • dokazila izobraževalne ustanove o izjemnih dosežkih (najboljših 5% študentov, zlati maturant;
 • potrdilo o stalnem bivališču - si pridobi naročnik sam.

ODPIRANJE VLOG: Odpiranje vlog z ugotavljanjem popolnosti vlog bo izvedla strokovna komisija za štipendije, ki jo sestavljajo trije predstavniki Mestne občine Murska Sobota. Odpiranje vlog bo Komisija za štipendije izvedla predvidoma v roku 8 dni po izteku razpisnega roka in ne bo javno. Odpirajo se samo v roku poslane vloge.

OBRAVNAVA VLOG: Strokovna komisija za štipendije obravnava in ovrednoti vloge na podlagi Kriterijev za vrednotenje vlog v postopku izbora nadarjenih študentov - štipendistov Mestne občine Murska Sobota. Komisija kandidate razvrsti glede na doseženo število točk, od najvišje do najnižje zbranih točk in pripravi predlog prejemnikov sredstev. Na podlagi predloga komisije predstojnik ali pooblaščena oseba izda sklepe o izboru prejemnikov sredstev. O podelitvi štipendije za nadarjene študente bodo kandidati pisno obveščeni v 60 dneh od zadnjega dne za oddajo vlog. Komisija bo obravnavala le pravočasne in popolne vloge. Vloga se šteje za popolno, če je oddana na zahtevanem obrazcu e-prijave in vsebuje v razpisu in razpisni dokumentaciji zahtevane podatke in priloge oziroma dokazila. V primeru nepopolnih vlog bodo kandidati pozvani, da v določenem roku vloge dopolnijo. V kolikor kandidati nepopolnih vlog ne bodo dopolnili v določenem roku in skladno z zahtevo za dopolnitev, se bodo vloge zavrgle.

ROK ZA ODDAJO VLOG: Kandidati oddajo e-vlogo najkasneje do 6. 10. 2023.

DODATNE INFORMACIJE IN POJASNILA:

Dodatne informacije v zvezi z razpisom lahko zainteresirani dobijo pri kontaktni osebi: mag.  Lidija Horvat, telefonska št. 02/5251630 ali na elektronski naslov lidija.horvat@murska-sobota.si.

Razpisno dokumentacijo sestavljajo:

 1. Javni razpis za štipendiranje nadarjenih študentov v Mestni občini Murska Sobota za študijsko leto 2023/2024
 2. Vloga za podelitev štipendije za nadarjene študente v Mestni občini Murska Sobota za študijsko leto 2023/2024
 3. Izjava kandidata/-ke
 4. Kriteriji za vrednotenje vlog v postopku izbora nadarjenih študentov - štipendistov Mestne občine Murska Sobota
 5. Vzorec pogodbe o štipendiranju
 6. Poročilo

Številka: 430–0046/2023–3 (610
Datum: 4. 9. 2023

 

Prijava na razpis mora biti oddana izključno preko elektronskega sistema in mora biti izpolnjena v slovenskem jeziku. Vloge oddane v vložišču mestne občine ali po pošti se ne bodo upoštevale in se bodo neodprte vrnile pošiljatelju.

Za oddajo spletne vloge morate biti vpisani. Če še nimate uporabniškega računa na tej spletni strani, si ga lahko ustvarite.

Vpišite se oziroma Ustvarite nov račun

Navodilo - postopek kreiranja novega računa
pdf (1.38 MB)

Oddaja spletne vloge pred 8. 9. 2023 ni mogoča in predhodno oddane vloge ne bodo upoštevane. 

Navodilo - Shranjevanje osnutka vloge in nadaljevanje z oddajo vloge
pdf (160.33 KB)

Kliknite tukaj za izpolnitev spletne vloge 

V primeru tehničnih težav prosimo pišite na it@murska-sobota.si oziroma pokličite na 02 525 16 33.

Dokumenti
Javni razpis štipendije 2023 - besedilo razpisa.pdf
pdf (72.76 KB)
Javni razpis štipendije 2023 - izjava kandidata.pdf
pdf (80.52 KB)
Javni razpis štipendije 2023 - kriteriji za vrednotenje vlog.pdf
pdf (85.27 KB)
Javni razpis štipendije 2023 - vzorec pogodbe.pdf
pdf (73.9 KB)
Javni razpis štipendije 2023 - poročilo.docx
docx (18.99 KB)
Javni razpis štipendije 2023 - primer obrazca.pdf
pdf (681.72 KB)