Javni razpis za sofinanciranje pospeševanja društvene dejavnosti v Mestni občini Murska Sobota v letu 2023 na področju kmetijstva in s kmetijstvom povezanimi dejavnostmi

Rok za prijavo

Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa ulica 2, 9000 Murska Sobota, na podlagi 106.i člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr.101/1355/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18195/20 – odl. US, 18/23 – ZDU-1O in 76/23), 219. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/0761/0899/09 – ZIPRS1011, 3/1381/1611/2296/22105/22 – ZZNŠPP in 149/22), Odloka o proračunu Mestne občine Murska Sobota za leto 2023 (Uradni list RS, št. 39/23) in 28. člena Statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 53/23), objavlja

JAVNI RAZPIS
za sofinanciranje pospeševanja društvene dejavnosti v Mestni občini Murska Sobota v letu 2023 na področju kmetijstva in s kmetijstvom povezanimi dejavnostmi

 1. Predmet javnega razpisa
  • pospeševanje društvene dejavnosti.
 2. Okvirna višina sredstev

  Okvirna višina razpisanih sredstev znaša 1.500 EUR.

 3. Upravičenci

  Društva in njihove zveze s področja kmetijstva in s kmetijstvom povezanimi dejavnostmi, ki imajo sedež na območju Mestne občine Murska Sobota.

 4. Osnovni pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
  • registracija pravne osebe v skladu s predpisi, ki urejajo društva;
  • delovanje na področju kmetijstva in s kmetijstvom povezanimi dejavnostmi;
  • realno izvedljiv program dela za leto 2023;
  • pisni zahtevek z utemeljitvijo zahteve (obrazca 1 in 2) in zahtevane priloge navedene v razpisni dokumentaciji.

  Pri podaji vloge, je treba upoštevati določbe Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo, 158/203/22 – ZDeb in 16/23 – ZZPr).

 5. Osnovna merila
  • pomen društva oziroma zveze za ohranjanje in pospeševanje kmetijstva,
  • aktivnost delovanja društva oziroma zveze,
  • zagotavljanje čim širše predstavitve kmetijskim uporabnikom in javnosti,
  • aktivno članstvo, s poudarkom na članstvu iz Mestne občine Murska Sobota,
  • povezovanje in sodelovanje s sorodnimi organizacijami,
  • vsebina, kvaliteta in realnost predloženega programa.
 6. Upravičeni stroški
  • upravičeni stroški povezani z delovanjem društva oziroma zveze. V okviru ukrepa se podpirajo dejavnosti društva, ki so neprofitnega značaja.
 7. Višina sofinanciranja

  Do 50% izkazanih in priznanih upravičenih stroškov, vendar največ do dogovorjene pogodbene vrednosti. Priznavajo se računi, zahtevki za izplačilo in dokazila o plačilu, izstavljeni od vključno 1. 1. 2023. Dodeljena sredstva se morajo porabiti v letu 2023.                     

 8. Vsebina vloge

  Vlagatelj mora vložiti izpolnjena predpisana obrazca in priložiti zahtevane priloge, ki so navedene v razpisni dokumentaciji.

  Razpisna dokumentacija je od začetka javnega razpisa na voljo med uradnimi urami na Mestni občini Murska Sobota, Kardoševa ulica 2, 9000 Murska Sobota in na spletni strani www.murska-sobota.si, rubrika Razpisi/kmetijstvo.

  Vse informacije v zvezi z javnim razpisom se dobijo na Mestni občini Murska Sobota, Oddelek za gospodarske dejavnosti, Kardoševa ulica 2, 9000 Murska Sobota, ali na tel. 02/525-16-64.

 9. Rok in način vložitve vloge

  Rok za vložitev vloge je 18. 10. 2023 do 12.00 ure.

  Vloga se pošlje s priporočeno pošto na naslov: Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa ulica 2, 9000 Murska Sobota, oziroma se vloži neposredno v sprejemni pisarni mestne občine. Predložena vloga mora biti v zapečatenem ovitku, ovitek pa mora biti na hrbtni strani opremljen z nazivom in naslovom vlagatelja, in na sprednji strani označen z oznako »Ne odpiraj – vloga«  s pripisom »Pospeševanje društvene dejavnosti - kmetijstvo«.

 10. Obravnava vlog

  Odpiranje vlog vodi komisija in bo 18. 10. 2023 ob 12. 30 uri.

  Komisija po vrstnem redu oddaje popolnih vlog opravi strokovni pregled vlog ter jih oceni na podlagi pogojev in meril, ki so navedena v javnem razpisu oziroma v razpisni dokumentaciji. Na podlagi ocene vlog komisija pripravi predlog prejemnikov finančnih sredstev. O upravičenosti do dodelitve sredstev odloči direktorica mestne uprave, ki izda sklepe o dodelitvi sredstev.

  O odločitvi bo vlagatelj obveščen v roku petnajst dni po odločitvi in prejemnik pozvan k podpisu pogodbe. Če se v roku osem dni od prejema poziva nanj ne odzove, se šteje, da je umaknil vlogo za pridobitev sredstev.                                  

  Prepozno prispela vloga se zavrže, neutemeljena pa zavrne. Vlagatelja nepopolne vloge komisija v roku osmih dni od odpiranja vlog pisno pozove, da jo dopolni. Rok dopolnitve je sedem dni od dneva prejema poziva za dopolnitev. Nepopolno vlogo, ki jo vlagatelj v navedenem roku ne dopolni, se zavrže.

  Zoper odločitev lahko vlagatelj vloži pritožbo za preveritev utemeljenosti sklepa o dodelitvi sredstev na naslov Mestne občine Murska Sobota v roku osem dni od prejema sklepa. Odločitev župana o pritožbi  je dokončna. Prepozno vložena pritožba se zavrže.

 11. Nenamenska poraba sredstev

  V primeru nenamenske porabe sredstev mora prejemnik vsa pridobljena sredstva vrniti skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi, ki se obračunavajo od dneva uveljavitve sofinanciranja do dneva vračila sredstev, in sicer:

  • če so bila sredstva nenamensko uporabljena,
  • če se ugotovi, da je prejemnik za pridobitev sredstev navajal neresnične podatke.

 

 

Številka: 430-0056/2023-4
Murska Sobota, dne 29. 8. 2023

Damjan ANŽELJ, mag. jav. upr.

Ž U P A N

Dokumenti
Besedilo javnega razpisa 2023.pdf
pdf (150.38 KB)
Prva stran razpisne dokumentacije.pdf
pdf (149.82 KB)
Razpisna dokumentacija drustva 2023.pdf
pdf (2.45 MB)
Obvezna oblika zahtevka za sofinanciranje.doc
docx (29 KB)