Projekt OKO

Program OKO je dolgoročen strateški načrt trajnostnega razvoja Mestne občine Murska Sobota, ki se je na pobudo Službe Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko razvil v projekt Gospodarsko središče OKO v Pomurju. Medtem, ko so projekti gospodarskih središč v Sloveniji zamrznjeni, se prvotni program OKO, ki si ga je zadala Mestna občina Murska Sobota, uresničuje, čeprav zaradi gospodarske krize, ne s takim tempom, kot bi si ga želeli.

Program OKO Mestne občine Murska Sobota je razdeljen na  temeljne razvojne stebre, ki se smiselno dopolnjujejo in dolgoročno pomenijo trajnostni razvoj cele regije.

 

I. SOIC – Severna obrtno - industrijska cona

Projekti razvoja Severne obrtno industrijske cone in razvojni projekti namenjeni malim ter srednje velikim podjetjem ter spodbujanju spin-off podjetij. 

 

Projekti v teku v okviru SOIC:

Streteški dokumenti:

 
 

II. TLDC - Transportno - logistično - distribucijski center  

Projekti so namenjeni razvoju mesta Murska Sobote, kot čezmejnega regijskega transportno - logistično -distribucijskega središča.
 

Projekti v teku v okviru TLDC:

Strateški dokumenti:

 

III. VIS – Visokošolski izobraževalni center

Projekti razvoja visokošolskega središča z vso pripadajočo infrastrukturo in povezovanjem visokih šol, novih fakultet, nosilcev izobraževanja in usposabljanja s programi prilagojenimi potrebam gospodarstva in negospodarstva.
 

Projekti v teku v okviru VIS: 

Strateški dokumenti:

 

IV. POTKA – Podeželje - Okolje - Turizem - Kultura - Adventure

V okviru tega stebra gre za projekte namenjene kakovosti bivanja, razvoju novih projektov na podeželju, varovanju okolja, ohranitvi naravne in kulturne dediščine, družbenega življenja, športa, zdravega načina življenja, razvoj celostne turistične podobe mesta, ipd.
 

Projekti v teku v okviru stebra POTKA:

 

EU OP za Krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007 – 2013

Projekti:

 

EU OP SI-HU 2007-2013

Projekti:

 

EU OP SI-AT 2007-2013

Projekt:

 

EU Program razvoja podeželja 2007-2013

Projekti:

  • Komasacija Bakovci
  • Komasacija Krog
  • Športni center Bakovci
 

Ostali projekti:

 

UČINKOVITA RABA ENERGIJE

Projekti v teku:

Strateški dokumenti:

 

Prometna študija Sistema obvoznic mesta Murska Sobota
pdf (15.11 MB)
OPPN Berek
pdf (64.81 KB)
Berek_skica Ureditvena situacija
pdf (1.33 MB)
Prenova kinodvorane v večnamensko gledališko dvorano
pdf (878.8 KB)