Zadeva
Finančna pomoč
Opis

Pozdravljeni,
zanima me ali Mestna občina Murska Sobota finančno pomaga občanom, kateri so se znašli v finančni stiski? Obstaja kakšna vloga in pogoji? Hvala in lep pozdrav!

Lokacija

46.662745146486, 16.164275765223

Odgovarja Občinska uprava
Spoštovani.

Mestna občina Murska Sobota pomaga občanom, ki so se znašli v finančni stiski na podlagi Odloka o denarni socialni pomoči v Mestni občini Murska Sobota (Uradni list RS, št. 110/11). Upravičenci do denarne pomoči so osebe, ki so brez lastnega dohodka in osebe, ki z lastnim dohodkom do 30 % presegajo minimalni dohodek za posameznega družinskega člana po zakonodaji, ki ureja socialno varstvo in imajo stalno bivališče v Mestni občini Murska Sobota, izkoristili pa so že vse zakonske možnosti za rešitev socialne stiske.

Denarna socialna pomoč se lahko dodeli za:
1. nakup ozimnice in kurjave,
2. doplačilo letovanj socialno ogroženih otrok,
3. za premostitev trenutne socialne ogroženosti,
4. plačilo pogrebnih stroškov,
5. obdarovanja otrok in občanov ob novem letu, ki se nahajajo v rejništvu in v zavodih.

Postopke o denarnih socialnih pomočeh vodi in o njih odloča Center za socialno delo Murska Sobota. Občani vlagajo zahtevke za dodelitev denarne socialne pomoči na obrazcu »Vloga za dodelitev občinske socialne pomoči« pri Centru za socialno delo Murska Sobota. Vlogi so dolžni priložiti vsa potrebna dokazila o izpolnjevanju pogojev v skladu z zakonodajo, ki ureja socialno varstvo in s tem odlokom.

S spoštovanjem