V Kupšincih kujejo načrte

Slika
10 Kupšinci

V Kupšincih bodo v prihodnje začeli z gradnjo nove garaže za potrebe gasilcev in z delno obnovo vaškega doma. Želijo si tudi ureditve cest.

Jožef Recek, predsednik Krajevne skupnosti Kupšinci, pravi, da v letošnjem letu načrtujejo gradnjo garaž za potrebe PGD Kupšinci. Pojasni, da je njihova krajevna skupnost ena redkih, kjer sta vaški in gasilski dom ločena in na dveh lokacijah. Ker gasilski dom potrebuje temeljito prenovo, je bil sprejet dogovor, da garaže za potrebe PGD Kupšinci zgradijo na lokaciji vaškega doma, za klubske dejavnosti gasilstva pa koristijo obstoječe prostore vaškega doma. Investicija je trenutno v fazi pridobivanja investicijsko-tehnične dokumentacije. Pridobljeno je bilo gradbeno dovoljenje, projekt za izvedbo pa je v fazi izdelave. Po pojasnilu mestne uprave gre za večletni projekt v skupni vrednosti 120 tisoč evrov in bo izveden (nova garaža in delna obnova objekta vaškega doma) v več fazah. Dela se bodo začela predvidoma konec leta.

 

Želijo si ureditve cest

O željah in potrebah predsednik pravi, da jih je veliko. »V tem mandatnem obdobju smo si za cilj zadali izvedbo prej navedene investicije in dokončanje del na vaškem domu ter tekoča vzdrževalna dela na objektih v lasti krajevne skupnosti in na tukajšnji komunalni infrastrukturi,« pravi Recek. Najbolj pereč problem sta občinski cesti od regionalne ceste mimo pokopališča do meje z Občino Tišina in od naselja Kupšinci do Predanovcev, ki sta v makadamski izvedbi in v zelo slabem stanju. V letošnjem letu je predvidena izvedba nujnih vzdrževalnih del.

 

Ponosni na staro šolo

Recek še doda, da so krajani najbolj ponosni na osrednji objekt v vasi, to je vaški dom oziroma tako imenovano staro šolo s športno-rekreacijskim centrom. Objekt je bil zgrajen leta 1887. V njem so bili nekoč dve učilnici, konferenčna soba in učiteljevo stanovanje. Pouk se je v njem odvijal vse do leta 1970. Objekt je nato začel propadati, v njem je bila celo zbiralnica mleka. Leta 1998 so ga na pobudo krajanov prenesli iz občinske v last krajevne skupnosti in ga potem obnovili, a so kljub temu še potrebna določena dela, ki so predvidena za naslednje leto.

 

Ksenija Glažar. Soboške novine oktober 2020