Sklep z javnim naznanilom o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev Odloka o lokacijskem načrtu za južno zbirno cesto Murska Sobota

ponedeljek, 27. Julij 2015

Mestna občina
Murska Sobota

Na podlagi 60. , 61 a člena in ob smiselni uporabi določb 50. člena Zakona o prostorskem načrtovanju ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 35/13 in 14/2015 - ZUUJFO) ter na podlagi 21. in 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – Odl.US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – Odl.US, 40/12 - ZUJF in 14/2015 - ZUUJFO) ter 31. člena Statuta Mestne občine Murska Sobota - UPB (Uradni list RS, št. 23/07 ¬– uradno prečiščeno besedilo, 49/10 in 39/15) izdajam

S K L E P
z javnim naznanilom o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev Odloka o lokacijskem načrtu za južno zbirno cesto Murska Sobota

I.
Javno se razgrne dopolnjeni osnutek sprememb in dopolnitev Odloka o lokacijskem načrtu za južno zbirno cesto Murska Sobota, katerega je izdelalo podjetje ZEU-DNI d.o.o. iz Murske Sobote. Postopek izdelave sprememb in dopolnitev akta se v skladu z 61.a členom ZPNačrt-a izvaja po skrajšanem postopku. Prostorski akt, katerega se s tem postopkom spreminja in dopolnjuje, je bil sprejet z Odlokom o lokacijskem načrtu za južno zbirno cesto Murska Sobota (Uradni list RS, št. 9/2000 z dne 1.2.2000).

II.
Dopolnjeni osnutek sprememb in dopolnitev Odloka o lokacijskem načrtu za južno zbirno cesto Murska Sobota se bo javno razgrnil v prostorih Mestne občine Murska Sobota, Kardoševa ulica 2, Oddelek za infrastrukturo, okolje in prostor ter gospodarske javne službe (III. vhod, 2 nadstropje) ter na sedežu Mestnih četrti, Trg zmage 4, Murska Sobota.

III.
Javna razgrnitev bo trajala najmanj 15 dni in sicer od četrtka 6. avgusta 2015 do petka 21. avgusta 2015. Ogled razgrnjenega osnutka bo možen v delovnem času občinske uprave in pisarne Mestnih četrti. V času javne razgrnitve, bo organizirana javna obravnava v veliki sejni dvorani Mestne občine Murska Sobota, Kardoševa ulica 2, Murska Sobota, v sredo 19. avgusta 2015 ob 17. uri, kjer se bodo lahko podale pripombe. Osnutek bo prikazan tudi na spletni strani MO Murska Sobota: www.murska-sobota.si .

IV.
V času javne razgrnitve lahko k osnutku prostorskega akta, dajo pisne pripombe vse pravne ali fizične osebe, oziroma vsi zainteresirani ali prizadeti najkasneje vključno do petka 21. avgusta 2015. Pripombe in pobude se lahko vpišejo v knjigo pripomb na razgrnitvenih mestih oziroma podajo pisno na naslov Mestna občina Murska Sobota, Oddelek za infrastrukturo, okolje in prostor ter gospodarske javne službe, Kardoševa ulica 2, 9000 Murska Sobota. Občina bo pripombe preučila in do njih zavzela stališča ter jih javno objavila.

V.
Šteje se, da je pri podajanju pripomb z navedbo imena in priimka ali drugih osebnih podatkov, podan pristanek za obravnavo in objavo teh podatkov v stališčih do pripomb na mestnem svetu in na spletni strani Mestne občine Murska Sobota. Osebe, ki ne želijo, da se v stališču objavijo njihova imena in priimki ali drugi osebni podatki, morajo to posebej navesti.

VI.
Sklep se objavi v Uradnem listu RS in na spletni strani MO Murska Sobota: http://www.murska-sobota.si

Številka: 3505-0003/2015 – 10(182)
V Murski Soboti, dne: 15.7.2015

dr. Aleksander JEVŠEK

ŽUPAN