Sklep z javnim naznanilom o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev Odloka o sprejetju zazidalnega načrta za trgovsko cono Murska Sobota – zahod (prizidava Maximus)

Na podlagi 119. člena in v povezavi s 112. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17 (v nadaljnjem besedilu ZUreP-2) ter na podlagi 21. in 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/0879/0951/1040/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) ter 31. člena Statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/07 – UPB, 49/10, 39/15 in 69/17) izdajam


 

S K L E P

z javnim naznanilom o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev Odloka o sprejetju zazidalnega načrta za trgovsko cono Murska Sobota – zahod (prizidava Maximus)

 

I.

Javno se razgrne dopolnjen osnutek Sprememb in dopolnitev Odloka o sprejetju zazidalnega načrta za trgovsko cono Murska Sobota – zahod (prizidava Maximus), katerega je izdelal ZEU družba za načrtovanje in inženiring d.o.o. iz Murske Sobote.

 

II.

Dopolnjen osnutek prostorskega akta se bo javno razgrnil v prostorih Mestne občine Murska Sobota, Kardoševa ulica 2, Oddelek za okolje in prostor (III. vhod, 2 nadstropje) ter na sedežu Mestnih četrti mesta Murska Sobota, Trg zmage 4. Javna razgrnitev bo trajala najmanj 30 dni, in sicer od ponedeljka 30. novembra 2020 do ponedeljka 4. januarja 2021. Dopolnjen osnutek bo objavljen na spletni strani Mestne občine Murska Sobota: https://www.murska-sobota.si/.

 

III.

V času javne razgrnitve lahko k dopolnjenemu osnutku prostorskega akta dajo pisne pripombe vse pravne ali fizične osebe oziroma vsi zainteresirani ali prizadeti najkasneje vključno do ponedeljka 4. januarja 2021. Pripombe in pobude se lahko podajo pisno na naslov Mestna občina Murska Sobota, Oddelek za okolje in prostor, Kardoševa ulica 2, 9000 Murska Sobota ali po elektronski poti na naslov mestna.obcina@murska-sobota.si. Občina bo pripombe preučila, do njih zavzela stališča ter jih javno objavila.

 

IV.

Zaradi aktualnih epidemioloških razmer v državi v času javne razgrnitve ne bo možno izvesti javne obravnave. Mestna občina Murska Sobota zato v skladu s priporočili Ministrstva za okolje in prostor zainteresirano javnost poziva, da morebitna vprašanja oziroma predloge naslovi na e-naslov mestna.obcina@murska-sobota.si oziroma telefonsko na sodelavce oddelka za okolje in prostor.

 

V.

Osebni podatki se v delih, ki se nanašajo na stališča do pripomb javnosti, lahko zbirajo in obdelujejo v skladu z 56. členom ZUreP-2. Osebni podatki se lahko objavijo le, če posameznik s tem soglaša.

 

VI.

Sklep se objavi v Uradnem listu RS in na spletni strani MO Murska Sobota: http://www.murska-sobota.si.

 

Številka:  3505-0005/2019 - 15 (740)

V Murski Soboti, dne 12.11.2020

                       

 

                                                                                                                    Župan

  Mestne občine Murska Sobota

 

dr. Aleksander JEVŠEK

 

 

 

 

Datoteka
Uradni list RS_168_2020_Sklep o javni razgrnitvi
pdf (163.58 KB)