Želimo si, da bi spletna stran bila čim bolj prijazna uporabnikom. Vabimo vas, da izpolnite vprašalnik in prispevate k izboljšavam. Reševanje vprašalnika vam bo vzelo minuto ali dve časa: https://www.murska-sobota.si/obrazci/anketa-o-uporabi-spletne-strani

Sklep z javnim naznanilom o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev Odloka o sprejetju zazidalnega načrta za obrtno cono Murska Sobota - sever (za območje NOVOMAT in območje BTC))

ponedeljek, 21. Oktober 2019

Na podlagi 119. člena in v povezavi s 112. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17 (v nadaljnjem besedilu ZUreP-2) ter na podlagi 21. in 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/0879/0951/1040/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) ter 31. člena Statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/07 – UPB, 49/10, 39/15 in 69/17) izdajam

 

S K L E P

z javnim naznanilom o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev Odloka o sprejetju Zazidalnega načrta za obrtno cono Murska Sobota – sever (za območje NOVOMAT in območje BTC)

I.

Javno se razgrne dopolnjen osnutek Sprememb in dopolnitev Odloka o sprejetju Zazidalnega načrta za obrtno cono Murska Sobota – sever (za območje NOVOMAT in območje BTC), katerega je izdelal ZEU družba za načrtovanje in inženiring d.o.o. iz Murske Sobote.

II.

Dopolnjen osnutek prostorskega akta se bo javno razgrnil v prostorih Mestne občine Murska Sobota, Kardoševa ulica 2, Oddelek za okolje in prostor (III. vhod, 2 nadstropje) ter na sedežu Mestnih četrti mesta Murska Sobota, Trg zmage 4. Javna razgrnitev bo trajala najmanj 30 dni, in sicer od petka 25. oktobra 2019 do ponedeljka 25. novembra 2019. Ogled razgrnjenega dopolnjenega osnutka bo možen v delovnem času občinske uprave in pisarne Mestnih četrti. V času javne razgrnitve bo organizirana javna obravnava v veliki sejni dvorani Mestne občine Murska Sobota, Kardoševa ulica 2, Murska Sobota v sredo 6. novembra 2019 ob 16.00 uri, kjer se bodo lahko podale pripombe. Dopolnjen osnutek bo objavljen tudi na spletni strani MO Murska Sobota: www.murska-sobota.si.

III.

V času javne razgrnitve lahko k dopolnjenemu osnutku prostorskega akta dajo pisne pripombe vse pravne ali fizične osebe oziroma vsi zainteresirani ali prizadeti najkasneje vključno do ponedeljka 25. novembra 2019. Pripombe in pobude se lahko vpišejo v knjigo pripomb na razgrnitvenem mestu v prostorih Mestne občine Murska Sobota oziroma podajo pisno na naslov Mestna občina Murska Sobota, Oddelek za okolje in prostor, Kardoševa ulica 2, 9000 Murska Sobota. Občina bo pripombe preučila in do njih zavzela stališča ter jih javno objavila.

IV.

Osebni podatki se v delih, ki se nanašajo na stališča do pripomb javnosti, lahko zbirajo in obdelujejo v skladu z 56. členom ZUreP-2. Osebni podatki se lahko objavijo le, če posameznik s tem soglaša.

V.

Sklep se objavi v Uradnem listu RS in na spletni strani MO Murska Sobota: http://www.murska-sobota.si.

 

Številka:  3505-0001/2019 - 21 (740)

V Murski Soboti, dne 14.10.2019

                       

                                                                                                                    Župan

  Mestne občine Murska Sobota

 

dr. Aleksander JEVŠEK