Sklep z javnim naznanilom o javni razgrnitvi

petek, 22. Januar 2016

Mestna občina
Murska Sobota

Na podlagi 50. in 53. člena Zakona o prostorskem načrtovanju ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 35/13 in 14/2015 - ZUUJFO) ter na podlagi 21. in 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – Odl.US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – Odl.US, 40/12 - ZUJF in 14/2015 - ZUUJFO) ter 31. člena Statuta Mestne občine Murska Sobota - UPB (Uradni list RS, št. 23/07 ¬– uradno prečiščeno besedilo, 49/10 in 39/15) izdajam

S K L E P
z javnim naznanilom o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Murska Sobota

I.
Javno se razgrne dopolnjeni osnutek sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Murska Sobota (v nadaljevanju SD_OPN1), katerega je izdelal ZEU-DNI d.o.o., Ul. Staneta Rozmana 5, Murska Sobota, pod št. SD OPN-1/15 v decembru 2015.

II.
Dopolnjeni osnutek SD_OPN1 se bo javno razgrnil v prostorih Oddelka za okolje in prostor, Mestne občine Murska Sobota, Kardoševa ulica 2, (III. vhod, 2 nadstropje).

III.
Javna razgrnitev bo trajala najmanj 15 dni in sicer od torka 2. februarja 2016 do torka 16. februarja 2016. Ogled razgrnjenega dopolnjenega osnutka SD_OPN1 bo možen v delovnem času občinske uprave.

IV.
V času javne razgrnitve bo organizirana javna obravnava v veliki sejni dvorani Mestne občine Murska Sobota (vhod z dvorišča), Kardoševa ulica 2, Murska Sobota v sredo 10. februarja 2016 ob 16. uri, kjer se bodo lahko podale pripombe. Osnutek bo prikazan tudi na spletni strani MO Murska Sobota: www.murska-sobota.si .

V.
V času javne razgrnitve lahko k dopolnjenem osnutku SD_OPN1, dajo pisne pripombe vse pravne ali fizične osebe, oziroma vsi zainteresirani ali prizadeti najkasneje vključno do torka 16. februarja 2016. Pripombe in pobude se lahko vpišejo v knjigo pripomb, ki bo priložena razgrnjenemu gradivu oziroma se lahko podajo pisno na naslov Mestna občina Murska Sobota, Oddelek za okolje in prostor, Kardoševa ulica 2, 9000 Murska Sobota. Občina bo pripombe preučila in do njih zavzela stališča ter jih javno objavila.

VI.
Šteje se, da je pri podajanju pripomb z navedbo imena in priimka ali drugih osebnih podatkov podan pristanek za obravnavo in objavo teh podatkov v stališčih do pripomb na mestnem svetu in na spletni strani Mestne občine Murska Sobota. Osebe, ki ne želijo, da se v stališču objavijo njihova imena in priimki ali drugi osebni podatki, morajo to posebej navesti.

VII.
Sklep se objavi v Uradnem listu RS in na spletni strani MO Murska Sobota: http://www.murska-sobota.si

Številka: 3500-0009/2015-34 (700)
V Murski Soboti, dne 14.1.2016

dr. Aleksander JEVŠEK
ŽUPAN
Mestne občine Murske Sobota