Sklep o pripravi OPPN za podenoto urejanja prostora SO 54/1 (vodarna)

petek, 27. Marec 2020

S tem sklepom se potrjujejo Izhodišča za pripravo Občinskega podrobnega prostorskega načrta za podenoto urejanja prostora SO 54/1 (vodarna) in se začne postopek priprave OPPN.