Sklep o pripravi OPPN za podenoto urejanja prostora SO 17/1

ponedeljek, 11. Oktober 2021

Objavljamo Sklep o pripravi Občinskega podrobnega prostorskega načrta za podenoto urejanja prostora  SO 17/1, s katerim se potrjujejo izhodišča za pripravo OPPN ter začne postopek priprave OPPN za podenoto urejanja prostora SO 17/1.