Sklep o pripravi OPPN za konjeniški park Rakičan (EUP RA 9/2)

Objavljamo Sklep o pripravi Občinskega podrobnega prostorskega načrta za konjeniški park Rakičan (EUP RA 9/2). S predmetnim OPPN se bodo določili prostorski izvedbeni pogoji za umestitev kmetijskih objektov za potrebe konjeniške dejavnosti ter športno turističnih objektov kot razširitev obstoječe turistične dejavnosti javnega zavoda RIS Dvorec Rakičam.

Datoteka
Sklep o pripravi OPPN konjeniški park Rakičan
pdf (188.36 KB)
Izhodišča_OPPN_RA9-2
pdf (1.69 MB)