Sklep o pripravi OPPN za enoto urejanja prostora SO 91 v Murski Soboti

Objavljamo Sklep o pripravi Občinskega podrobnega prostorskega načrta za enoto urejanja SO 91 v Murski Soboti, s katerim se potrjujejo izhodišča za pripravo OPPN ter začne postopek priprave OPPN za enoto urejanja prostora SO 91 v Murski Soboti.

 

Datoteka
Sklep o pripravi oppn SO 91
pdf (206.24 KB)
Izhodisca SO 91
pdf (4.84 MB)