Sklep o pripravi OPPN za enoto urejanja prostora SO 91 v Murski Soboti

torek, 15. December 2020

Objavljamo Sklep o pripravi Občinskega podrobnega prostorskega načrta za enoto urejanja SO 91 v Murski Soboti, s katerim se potrjujejo izhodišča za pripravo OPPN ter začne postopek priprave OPPN za enoto urejanja prostora SO 91 v Murski Soboti.