Sklep o imenovanju poveljnika Civilne zaščite Mestne občine Murska Sobota

Na podlagi 81. in 98. člena Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami ( Uradni list RS št. 51/06-uradno prečiščeno besedilo, 97/10 in 21/18 ZNOrg ), 2. odstavka 36. člena Odloka o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami v Mestni občini Murska Sobota ( Uradni list RS št. 1/08 ) in 33. člena Statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št.23/07 – uradno prečiščeno besedilo, 49/10, 39/15 in 69/17) izdajam naslednji

SKLEP

o razrešitvi in imenovanju poveljnika Civilne zaščite Mestne občine Murska Sobota ter o razrešitvi in imenovanju člana Občinskega štaba Civilne zaščite Mestne občine Murska Sobota  

I.

Razreši se dosedanji poveljnik Civilne zaščite Mestne občine Murska Sobota, Stanislav WOLF, Krašči 1/a.

 

Za poveljnika Civilne zaščite Mestne občine Murska Sobota, se imenuje Denis GJEREK, Dolnja Bistrica 119.

II.

Razreši se dosedanji član Občinskega štaba Civilne zaščite Mestne občine Murska Sobota, Štefan CIGAN, Krog, Trubarjeva ulica 70.

Za člana Občinskega štaba Civilne zaščite Mestne občine Murska Sobota, se imenuje Tomislav ZRINSKI, Veržej, Stari trg 6.

III.

Ta sklep začne veljati naslednji dan po sprejemu in se objavi na spletni strani Mestne občine Murska Sobota..

 

Številka:  846-0009/2020(320)

V Murski Soboti, dne 25.11.2020

 

  ŽUPAN

                                                                                 Mestne občine Murska Sobota

                                                                                     dr. Aleksander JEVŠEK

 

Datoteka
SKLEP o imenovanju in razrešitvi poveljnika CZ MOMS
pdf (386.54 KB)