To se obeta v Krogu ...

Slika
10 Krog-pom

V pripravi je občinski prostorski odlok za stanovanjsko območje Za ogradi v Krogu, kjer bodo na voljo nove parcele za gradnjo stanovanjskih stavb.

Mestna občina Murska Sobota je na pobudo Krajevne skupnosti Krog pripravila izhodišča za pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta za stanovanjsko območje Za ogradi v Krogu in s tem začela s postopkom priprave predmetnega prostorskega načrta. Gre za nepozidano stavbno zemljišče na vzhodnem delu naselja Krog velikosti 4,15 ha, kjer bo umeščenih več novih enostanovanjskih stavb ter preostalih spremljajočih objektov oziroma ureditev (enostavni in nezahtevni objekti, manipulativne površine, zelenice in podobno). Znotraj ureditvenega območja je predvidena gradnja 43 stanovanjskih objektov. Občinski prostorski načrt bo predvidel urbanistično zasnovo stavb in potrebne prostorske izvedbene pogoje za gradnjo.

 

Posvetovali so se s krajani

Z novo parcelacijo bodo določene parcele za gradnjo stanovanjskih stavb ter ureditev prometnih, infrastrukturnih in drugih utrjenih površin. Občina je pri oblikovanju izhodišč še pred objavo sklepa zagotovila sodelovanje zainteresirane javnosti v obliki javnega naznanila za oddajo mnenj oziroma pripomb in izvedla posvet s krajani Kroga.

 

Ksenija Glažar, Soboške novine, marec 2021