Razpis za delovno mesto ravnatelja Otroškega počitniškega doma Murska Sobota v Baški

UPRAVNI ODBOR

Otroškega počitniškega doma

Murska Sobota v Baški

 

Na podlagi 12. in 13. člena Statuta Otroškega počitniškega doma Murska Sobota v Baški

 

razpisuje delovno mesto RAVNATELJA (m/ž)

Otroškega počitniškega doma Murska Sobota v Baški

 

Za ravnatelja je lahko imenovan kandidat, ki poleg splošnih pogojev izpolnjuje naslednje pogoje:

  • ima visoko strokovno izobrazbo družboslovne smeri,
  • ima najmanj 3 leta delovnih izkušenj na področju sociale ali družbenih dejavnosti.

 

K prijavi na razpis morajo kandidati priložiti naslednja dokazila o izpolnjevanju zgoraj navedenih pogojev:

 

  • potrdilo o strokovni izobrazbi,
  • življenjepis z motivacijskim pismom,
  • dokazila o delovnih izkušnjah,
  • potrdilo o nekaznovanju.

 

Izbrani kandidat bo v času sezone (junij – september) opravljal delo na lokaciji Otroškega počitniškega doma v Baški. Za obdobje sezonskega dela bo sklenil podjemno pogodbo z zavodom Otroški počitniški dom Murska Sobota v Baški.

Kandidati pošljejo prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev do 24. 09. 2021 v zaprti označeni ovojnici na naslov: Otroški počitniški dom Murska Sobota, pisarna Trg zmage 4, 9000 Murska Sobota, s pripisom: »razpis za ravnatelja – ne odpiraj«

Kandidati bodo o izbiri obveščeni najpozneje v 8 dneh po imenovanju.

V besedilu javnega razpisa uporabljeni izrazi, napisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.