Želimo si, da bi spletna stran bila čim bolj prijazna uporabnikom. Vabimo vas, da izpolnite vprašalnik in prispevate k izboljšavam. Reševanje vprašalnika vam bo vzelo minuto ali dve časa: https://www.murska-sobota.si/obrazci/anketa-o-uporabi-spletne-strani

Razpis Direktor/direktorica javnega zavoda Mladinski informativni in kulturni klub Murska Sobota

četrtek, 23. Marec 2017

MESTNI SVET

Na podlagi 36. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13 in 68/16), 12. in 13. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Mladinski informativni in kulturni klub Murska Sobota (Uradni list RS, št. 78/04, 134/2004 – obvezna razlaga odloka, 70/05, 75/06, 11/13 in 1/16) Mestna občina Murska Sobota - Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

r a z p i s u j e    delovno mesto

Direktor/direktorica javnega zavoda

Mladinski informativni in kulturni klub Murska Sobota

Za direktorja/direktorico je lahko imenovan/a kandidat/ka, ki poleg splošnih zakonskih pogojev izpolnjuje naslednje pogoje:

-          ima VII. stopnjo izobrazbe,

-          najmanj 2 leti delovnih izkušenj,

-          strokovno pozna področje dela javnega zavoda,

-          ima vodstvene sposobnosti

K prijavi za razpis mora kandidat/kandidatka priložiti dokazila o izpolnjevanju pogojev ter program razvoja Mladinskega informativnega in kulturnega kluba Murska Sobota za mandatno obdobje.

Mandat direktorja/direktorice traja pet let, po izteku te dobe je lahko ponovno imenovan/a.

Delovno razmerje z direktorjem/direktorico se sklene za določen čas, za čas trajanja mandata.

Kandidati/tke naj pošljejo ponudbe z dokazili o izpolnjevanju pogojev v roku 15 dni po objavi na naslov: Mestna občina Murska Sobota, Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota, s pripisom »razpis za direktorja/direktorico javnega zavoda Mladinski informativni in kulturni klub Murska Sobota.«

Kandidati/tke bodo o izbiri obveščeni najkasneje v roku 8 dni po imenovanju.

 

Komisija za mandatna vprašanja,

Volitve in imenovanja

Mestne občine Murska Sobota