Predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za stanovanjsko območje KR 2 ''Za ogradi'' v Krogu

Priprava OPPN za stanovanjsko območje KR2 ''Za ogradi'' v Krogu je v zaključni fazi. Objavljeno gradivo je posredovano vsem nosilcem urejanja prostora v pridobitev 2. (končnega) mnenja. Ko bodo pridobljena vsa mnenja in po potrebi izvedena morebitna usklajevanja, bo usklajen predlog posredovan v sprejem na mestnem svetu.

Datoteka
obmocje_PREDLOG_OPPN_Krog_KR2
zip (5.43 KB)
Predlog_OPPN_Krog_KR2_id št 2256
zip (22.29 MB)