Pogoji za pridobitev pravice uporabe plakatnih mest ob volilni kampanji za redne volitve poslancev v Državni zbor RS

 

Na podlagi tretjega odstavka 8. člena  Zakona o volilni  in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07, 103/07 – ZPolS-D, 11/11, 28/11 – odl. US in 98/13), Mestna občina Murska Sobota objavlja naslednje

 

POGOJE
ZA PRIDOBITEV PRAVICE UPORABE PLAKATNIH MEST
OB VOLILNI KAMPANJI ZA REDNE VOLITVE POSLANCEV
V DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE, ki bodo v nedeljo, 24. 4. 2022

 

V času volilne kampanje so za volilna sporočila na območju Mestne občine Murska Sobota zagotovljena plakatna mesta na obvestilnih panojih v mestu in na posebnih plakatnih panojih v primestnih naseljih.  Mestna občina zagotavlja vsem organizatorjem volilne kampanje enakopraven položaj s tem, da vsakemu organizatorju volilne kampanje brezplačno namenja enako število plakatnih mest .

Žrebanje plakatnih mest opravi komisija, imenovana s strani župana.

  1. BREZPLAČNA PLAKATNA MESTA:
  1. Mesto Murska Sobota:
    V mestu Murska Sobota je na voljo 36 plakatnih mest.

Plakatna mesta se razdelijo z žrebom v enakem številu med prijavljene organizatorje volilne kampanje, katerih vloge bodo prispele pravočasno v določenem roku. Na eno plakatno mesto je možno namestiti dva plakata B1.

  1. Primestna naselja Mestne občine Murska Sobota
    Vsak organizator volilne kampanje dobi na razpolago en posebni plakatni pano velikosti 1,2 x 0,7 m, v vsakem naselju mestne občine. Panoje postavi javno podjetje Komunala d.o.o., v soglasju s krajevnimi skupnostmi.

Plakate je možno nameščati na eni strani panojev v smeri vožnje. Številke panojev se vsakemu organizatorju volilne kampanje dodelijo z žrebom.

  1. POSREDOVANJE VLOG

Vloge za pridobitev pravice do namestitve plakatov z označbo »plakatiranje na brezplačnih plakatnih mestih – volitve v državni zbor« morajo organizatorji volilne kampanje dostaviti v pisni obliki na Mestno občino Murska Sobota, Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota ali po elektronski pošti na naslov: mestna.obcina@murska-sobota.si, najkasneje do srede 30.3.2022, do 16.00 ure. Dodelitev plakatnih mest organizatorjem kampanje za vloge, ki bodo prispele pravočasno v roku, se opravi na žrebanju dne 31.3.2022 ob 10.00 uri, v prostorih mestne občine.

Plakatiranje na dodeljenih plakatnih mestih bo mogoče od 1.4.2022 dalje. Organizatorjem volilne kampanje, ki ne bodo podali vloge do navedenega roka, Mestna občina Murska Sobota, ne zagotavlja plakatiranja na brezplačnih plakatnih mestih.

Plakatiranje na plakatnih panojih opravlja javno podjetje Komunala d.o.o., Murska Sobota, Kopališka 2. Organizatorji volilne kampanje dostavijo plakate javnemu podjetju, ki izvede plakatiranje trikrat tedensko, ob ponedeljkih, sredah in petkih.  Plakatiranje se lahko na zahtevo in na stroške organizatorja volilne kampanje opravi tudi v drugih dnevih.  

Organizatorji volilne kampanje so oproščeni plačila občinske takse, stroškov nameščanja posebnih plakatnih panojev in stroškov nameščanja plakatov.

  1. DODATNA PLAKATNA MESTA :

Vloga oz. zahtevek za plakatiranje na dodatnih plakatnih mestih se naslovi na javno podjetje Komunala d.o.o., Kopališka 2, 9000 Murska Sobota, ki opravi postavitev panojev velikosti 1,2 m x 0,7 m in izvede plakatiranje. Stroške postavitve panojev in plakatiranja  je dolžan poravnati organizator volilne kampanje.

  1. PLAKATIRANJE ZUNAJ DOLOČENIH PLAKATNIH MEST

Plakatiranje zunaj navedenih plakatnih mest pod tč. I. in III. se izvaja v skladu z določili 9., 10. in 11. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07, 103/07 – ZPolS-D, 11/11, 28/11 – odl. US in 98/13).

 

 

 

Številka:  012-0005/2022-2

V Murski Soboti, dne 22.2.2022

 

 

Mestna občina Murska Sobota,

dr. Aleksander JEVŠEK

Ž U P A N

 

Datoteka
Pogoji za pridobitev pravice uporabe plakatnih mest.pdf
pdf (1.42 MB)