Pogoji za plakatiranje - referendumska kampanja

sreda, 25. November 2015

Na podlagi tretjega odstavka 8. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07, 103/07, 105/08, 11/11, 28/11 in 98/13) in 26. člena Odloka o načinu opravljanja gospodarske javne službe plakatiranja in okraševanja mesta in naselij v Mestni občini Murska Sobota (Uradni list RS, št. 100/07), Mestna občina Murska Sobota objavlja naslednje

POGOJE ZA PRIDOBITEV PRAVICE UPORABE PLAKATNIH MEST OB REFERENDUMSKI KAMPANJI OB ZAKONODAJNEM REFERENDUMU O ZAKONU O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O ZAKONSKI ZVEZI IN DRUŽINSKIH RAZMERJIH

V času referendumske kampanje so za volilna sporočila na območju mestne občine Murska Sobota zagotovljena plakatna mesta na »obvestilnih panojih« in »posebnih plakatnih panojih«. Mestna občina zagotavlja vsem organizatorjem referendumske kampanje enakopraven položaj s tem, da vsakemu organizatorju referendumske kampanje brezplačno namenja štiri plakatna mesta v mestu Murska Sobota in plakatna mesta na enem posebnem plakatnem panoju v vsakem naselju mestne občine.

Pristojni oddelek mestne občine za dejanja v zvezi z dodelitvijo plakatnih mest za potrebe referendumske kampanje je Oddelek za infrastrukturo, okolje in prostor ter gospodarske javne službe Mestne občine Murska Sobota. Žrebanje plakatnih mest opravi komisija, imenovana s strani župana.

I. BREZPLAČNA PLAKATNA MESTA:

1. Mesto Murska Sobota:

1.1. Obvestilni panoji v mestu Murska Sobota : ­

enostranski panoji: 2 kom (2 plakatni mesti) ­

dvostranski panoji: 11 kom (22 plakatnih mest) ­

tristranski panoji: 6 kom (18 plakatnih mest).

Plakatna mesta se razdelijo z žrebom v enakem številu med prijavljene organizatorje referendumske kampanje, katerih vloge bodo prispele pravočasno v določenem roku. Na eno plakatno mesto je možno namestiti dva plakata B1.

1.2. Posebni plakatni panoji, ki se namestijo in dodelijo organizatorjem referendumske kampanje, kadar plakatna mesta v točki 1.1., glede na število vlog ne bodo zadostna so na: ­

Lendavski in Slovenski ulici, ­

Panonski ulici in ­

Ulici Štefana Kovača v Murski Soboti.

Vsak organizator referendumske kampanje dobi na razpolago en plakatni pano na teh lokacijah, vendar lahko dobi največ štiri plakatna mesta skupno na lokacijah pod točko 1.1. in 1.2. Velikost posebnih plakatnih panojev je 1,2 x 0,7 m (eno plakatno mesto je en plakatni pano). Številke panojev se vsakemu organizatorju referendumske kampanje dodelijo z žrebom.

2. Ostala naselja mestne občine Murska Sobota:

Vsak organizator referendumske kampanje dobi na razpolago en posebni plakatni pano, velikosti 1,2 x 0,7 m, v vsakem naselju mestne občine. Panoje postavi javno podjetje Komunala d.o.o., na javne površine, v soglasju s krajevnimi skupnostmi. Plakate je možno nameščati na eni strani panojev v smeri vožnje. Številke panojev se vsakemu organizatorju referendumske kampanje dodelijo z žrebom.

II. Vloge za pridobitev pravice do namestitve plakatov z označbo »plakatiranje na brezplačnih plakatnih mestih – referendum ZZZDR-D« morajo organizatorji referendumske kampanje dostaviti v pisni obliki na Mestno občino Murska Sobota, Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota ali po elektronski pošti na naslov: mestna.obcina@murska-sobota.si, najkasneje do petka, 4.12.2015, do 10.00 ure. Dodelitev plakatnih mest organizatorjem kampanje za vloge, ki bodo prispele pravočasno v roku, se opravi na javnem žrebanju dne 4.12.2015 ob 11.00 uri, v prostorih mestne občine. Plakatiranje na dodeljenih plakatnih mestih bo mogoče od 7.12.2015 naprej. Organizatorjem kampanje, ki ne bodo podali vloge do navedenega roka, Mestna občina Murska Sobota ne zagotavlja plakatiranja na brezplačnih plakatnih mestih, razen na obvestilnih panojih, kjer je organizatorjem volilne kampanje dovoljeno plakatiranje ob pogoju njihovega plačila vseh s tem povezanih stroškov javnemu podjetju.

Plakatiranje na obvestilnih panojih v mestu M.Sobota opravlja javno podjetje Komunala d.o.o., Murska Sobota, Kopališka 2. Organizatorji referendumske kampanje dostavijo plakate javnemu podjetju, ki izvede plakatiranje dvakrat tedensko, ob ponedeljkih in sredah. Plakatiranje se lahko na zahtevo in na stroške organizatorja referendumske kampanje opravi tudi v drugih dnevih.

Postavitev posebnih plakatnih panojev in plakatiranje na njih, opravlja javno podjetje Komunala d.o.o., Murska Sobota, Kopališka 2, kateremu organizatorji referendumske kampanje predajo ustrezno število plakatov. Plakati se izobešajo dvakrat tedensko – ob ponedeljkih in sredah. Plakatiranje se lahko na zahtevo in na stroške organizatorja referendumske kampanje opravi tudi v drugih dnevih.

Organizatorji referendumske kampanje so oproščeni plačila občinske takse, stroškov nameščanja posebnih plakatnih panojev in stroškov nameščanja plakatov.

III. DODATNA PLAKATNA MESTA : Za potrebe zagotovitve dodatnih plakatnih mest se zagotovijo naslednje lokacije v mestu Murska Sobota: Ulica Štefana Kovača (pri srednješolskem centru), Tišinska ulica, Kardoševa ulica, Lendavska ulica, Panonska ulica, Štefana Kovača ulica. Vloga oz. zahtevek za plakatiranje na dodatnih plakatnih mestih se naslovi na javno podjetje Komunala d.o.o., Kopališka 2, 9000 Murska Sobota, ki opravi postavitev panojev velikosti 1,2 m x 0,7 m in izvede plakatiranje. Stroške postavitve panojev in plakatiranja je dolžan poravnati organizator referendumske kampanje.

IV. PLAKATIRANJE ZUNAJ DOLOČENIH PLAKATNIH MEST Plakatiranje zunaj navedenih plakatnih mest pod tč. 1. in 2. se izvaja v skladu z določili 9., 10. in 11. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07, 103/07, 105/08, 11/11, 28/11 in 98/13) in določili Odloka o oglaševanju v Mestni občini Murska Sobota (Uradni list RS, št. 100/07).

Številka: 042-0002/2015-5 (187)

V Murski Soboti, dne 24.11.2015

Mestna občina Murska Sobota,

dr. Aleksander JEVŠEK

Ž U P A N