Pogoji za plakatiranje - EU volitve

petek, 22. Marec 2019

Na podlagi 3. odstavka 8. člena  Zakona o volilni  in referendumski kampanji  (Uradni list RS, št. 41/07, 103/07 – ZPolS-D, 11/11, 28/11 – odl. US in 98/13) Mestna občina Murska Sobota objavlja naslednje

 

POGOJE ZA PRIDOBITEV PRAVICE UPORABE PLAKATNIH MEST NA OBMOČJU

MESTNE OBČINE MURSKA SOBOTA, V ČASU VOLILNE KAMPANJE ZA VOLITVE

POSLANCEV IZ REPUBLIKE SLOVENIJE V EVROPSKI PARLAMENT 2019

 

V času volilne kampanje za volitve poslancev iz Republike Slovenije v Evropski parlament, ki bodo 26. maja 2019 so za volilna sporočila na območju Mestne občine Murska Sobota zagotovljena plakatna mesta na obvestilnih panojih v mestu in na posebnih plakatnih panojih v primestnih naseljih. Mestna občina zagotavlja vsem organizatorjem volilne kampanje enakopraven položaj s tem, da vsakemu organizatorju volilne kampanje brezplačno namenja enako število plakatnih mest.

Žrebanje plakatnih mest opravi komisija, imenovana s strani župana s sklepom št. 041-0003/2019-4 z dne 19. 3. 2019.

  1. BREZPLAČNA PLAKATNA MESTA:
  2. Mesto Murska Sobota:

            Obvestilni panoji v mestu Murska Sobota :

  • enostranski panoji: 2 kom (2 plakatni mesti)
  • dvostranski panoji: 11 kom (22 plakatnih mest)
  • tristranski panoji: 6 kom (18 plakatnih mest).

Plakatna mesta se razdelijo z žrebom v enakem številu med prijavljene organizatorje volilne kampanje, katerih vloge bodo prispele pravočasno v določenem roku. Na eno plakatno mesto je možno namestiti dva plakata (format B1).

  1. Primestna naselja Mestne občine Murska Sobota

Vsak organizator volilne kampanje dobi na razpolago en posebni plakatni pano velikosti 1,2 x 0,7 m, v vsakem primestnem naselju mestne občine. Panoje postavi javno podjetje Komunala d.o.o., v soglasju s krajevnimi skupnostmi.

Plakate je možno nameščati na eni strani panojev v smeri vožnje. Številke panojev se vsakemu organizatorju volilne kampanje dodelijo z žrebom.

Za odstranjevanje plakatov, nameščenih ali nalepljenih v nasprotju z določbami teh pogojev, je pristojna komunalna služba lokalne skupnosti, ki plakate odstrani na stroške organizatorja volilne kampanje.

  1. POSREDOVANJE VLOG

Vloge za pridobitev pravice do namestitve plakatov za plakatiranje na brezplačnih plakatnih mestih morajo organizatorji volilne kampanje dostaviti v pisni obliki na Mestno občino Murska Sobota, Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota ali po elektronski pošti na naslov: mestna.obcina@murska-sobota.si, z oznako »Plakatiranje – Volitve poslancev iz Republike Slovenije v Evropski parlament« najkasneje do torka 23. aprila 2019, do 14.00 ure.

Dodelitev plakatnih mest organizatorjem volilne kampanje, za vloge, ki bodo prispele pravočasno, se opravi na javnem žrebanju, ki bo v sredo 24. aprila 2019 ob 9.00 uri, v prostorih Mestne občine Murska Sobota, Kardoševa ulica 2.

Plakatiranje na dodeljenih plakatnih mestih bo mogoče od petka 26. aprila 2019 dalje.

Organizatorjem volilne kampanje, ki ne bodo podali vloge do zgoraj navedenega roka Mestna občina Murska Sobota ne bo zagotovila plakatiranja na brezplačnih plakatnih mestih.

Plakatiranje na plakatnih panojih opravlja Javno podjetje Komunala d.o.o., Murska Sobota, Kopališka ulica 2, 9000 Murska Sobota. Organizatorji volilne kampanje dostavijo plakate javnemu podjetju, ki bo izvedlo plakatiranje.

Organizatorji volilne kampanje so oproščeni plačila občinske takse, stroškov nameščanja posebnih plakatnih panojev in stroškov nameščanja plakatov.

  1. DODATNA PLAKATNA MESTA  

Vloga oz. zahtevek za plakatiranje na dodatnih plakatnih mestih se naslovi na javno podjetje Komunala d.o.o., Kopališka 2, 9000 Murska Sobota, ki opravi postavitev panojev velikosti 1,2 m x 0,7 m in izvede plakatiranje. Stroške postavitve panojev in plakatiranja je dolžan poravnati organizator volilne kampanje.

  1. PLAKATIRANJE ZUNAJ DOLOČENIH PLAKATNIH MEST

V skladu z določbami 9. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji je plakatiranje zunaj plakatnih mest dovoljeno s soglasjem lastnika oziroma upravljavca reklamnih tabel, stavb, drugih objektov ali zemljišč.

  1. VELJAVNOST

Pogoji začnejo veljati z dnem objave na oglasni deski mestne občine in spletni strani Mestne občine Murska Sobota.

Številka:  041-0003/2019-6

V Murski Soboti, dne 21. marec 2019

 

 

                                                                                                        dr. Aleksander JEVŠEK

                     Ž U P A N