Osnutek OPPN za stanovanjsko območje KR 2 "Za ogradi" v Krogu

Občinski podrobni prostorski načrt (OPPN) za stanovanjsko območje KR 2 ''Za ogradi'' v Krogu je bil pričet na pobudo Krajevne skupnosti Krog v avgustu 2019. Trenutno je v fazi pridobivanja prvih mnenj k osnutku odloka. Na podlagi pripravljenih izhodišč ter mnenj pristojnih nosilcev urejanja prostora o verjetnih vplivih na okolje je bila pridobljena odločba Ministrstva za okolje in prostor št. 35409-56/2021-2550-6 z dne 11.10.2021, s katero je bilo odločeno, da v postopku priprave OPPN ni potrebno izvesti postopka celovite presoje vplivov na okolje.

Ko bodo pridobljena potrebna mnenja nosilcev urejanja prostora, bo izvedena javna razgrnitev OPPN, kjer bo dana možnost podaje predlogov in pripomb.
 

Datoteka
Osnutek OPPN Krog KR 2 št 2256
zip (7.21 MB)