Želimo si, da bi spletna stran bila čim bolj prijazna uporabnikom. Vabimo vas, da izpolnite vprašalnik in prispevate k izboljšavam. Reševanje vprašalnika vam bo vzelo minuto ali dve časa: https://www.murska-sobota.si/obrazci/anketa-o-uporabi-spletne-strani

Osnovne informacije v zvezi s komasacijo in agromelioracijo

sreda, 2. Avgust 2017

Kaj je komasacija kmetijskih zemljišč?

Kot večina kmetijskih zemljišč v Sloveniji so bila tudi kmetijska zemljišča komasacijskega območja Satahovci v preteklosti podvržena drobljenju parcel, kar je še posebej v zadnjih dveh desetletjih oteževalo ekonomsko stabilno kmetijsko pridelavo. Optimalna rešitev odprave razdrobljenosti zemljišč je izvedba komasacije.

Komasacija ali zložba kmetijskih zemljišč je upravni postopek, v katerem se zemljišča na določenem območju zložijo in ponovno razdelijo med lastnike tako, da dobi vsak čim bolj zaokrožena zemljišča. Predmet komasacije so kmetijska zemljišča, lahko pa tudi gozdovi in druga zemljišča na komasacijskem območju ter objekti na teh zemljiščih. Postopek komasacije vodi pristojna upravna enota. Komasacijski odbor je posvetovalni organ in je sestavljen iz predstavnikov lastnikov zemljišč. Ta zastopa interese lastnikov zemljišč, vključenih v postopek komasacije. 

Kdaj se komasacija kmetijskih zemljišč lahko začne?

Pobude za začetek komasacijskega postopka pridejo s strani lastnikov zemljišč. Z začetkom komasacijskega postopka se morajo strinjati lastniki, ki imajo v lasti vsaj 67% zemljišč. Predlog za uvedbo komasacijskega postopka upravni enoti poda investitor komasacije (v tem primeru občina), ki predlogu priloži tudi vso potrebno dokumentacijo. Postopek komasacije se uvede z odločbo pristojne upravne enote, ki se vroči vsem lastnikom zemljišč na komasacijskem območju. Po pravnomočnosti odločbe o uvedbi komasacijskega postopka občina pristopi k pridobitvi preostale dokumentacije in posledično k pridobitvi sredstev za izvedbo projekta.

Stroški izvedbe komasacijskega postopka!

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano – Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja objavi javni razpis za dodelitev nepovratnih sredstev za izvedbo agromelioracijskega in komasacijskega postopka. Na razpis se prijavi občina, ki mora priložiti vso zahtevano dokumentacijo.

Če je občina na razpisu uspešna, je denar za izvedbo zagotovljen iz sredstev Evropske skupnosti v višini 75% in proračuna Republike Slovenije v višini 25% upravičenih stroškov.

Zakaj naj se izvede komasacijski postopek?

Koristi, ki jih lastniki zemljišč vidijo v izvedbi komasacijskega postopka so:

·         manjše število parcel in s tem večje parcele, kar pomeni znižanje stroškov obdelave zemljišč,

·         nove parcele imajo bolj pravilne oblike - lažja obdelava s sodobno mehanizacijo,

·         dostop do parcel po javnih poteh primernih za sodobno kmetijsko mehanizacijo,

·         meje parcel so točno določene z mejnimi znamenji in jih je v vsakem trenutku možno ponovno vzpostaviti,

·         urejeno lastniško stanje, urejeno stanje v geodetskih evidencah in s tem odpravljeni problemi v zvezi z določitvami GERKov,

·         odprava neskladja med uradnimi evidencami in dejanskim stanjem na terenu,

·         večja možnost oddaje zemljišč v najem ali prodaje zemljišč, ki jih lastniki ne obdelujejo sami ali pa jih ne potrebujejo,

·         lažja pridobitve državnih subvencij zaradi večjih površin,

·         zaradi povečanja parcel je manj neobdelane zemlje in s tem se preprečuje tudi širjenje zarasti oziroma gozdov na kmetijska zemljišča.

Zaradi vsega zgoraj naštetega, se parcelam s komasacijo poveča tudi tržna vrednost.

 

Kaj je agromelioracija?

Vzporedno s projektom komasacije se pripravlja tudi projekt agromelioracije, ki zagotavlja druge oblike izboljšave pogojev za obdelavo kmetijskih zemljišč. Agromelioracije obsegajo ukrepe, ki izboljšujejo fizikalne in biološke lastnosti tal ter izboljšujejo dostop na kmetijska zemljišča. Agromelioracije med drugim obsegajo sledeče ukrepe: izgradnja novih poljskih poti, obnovitev obstoječih poljskih poti, ukinitev nepotrebnih poti, krčitve grmovja in dreves, izravnave zemljišč in druge ukrepe. Vsa predvidena agromelioracijska dela bodo morala biti predvidena že v potrjeni idejni zasnovi agromelioracijskih del, drugače se ne bodo sofinancirala.

 

Seznam nekaterih mest, kjer lahko overite podpis

Upravna enota Murska Sobota

Kardoševa ulica 2, 9000 Murska Sobota

Telefon: (02) 513 11 11

Uradne ure Upravne enote Murska Sobota

ponedeljek        od 8.00 do 12.00 ure in od 13.00 do 15.00 ure

torek                od 8.00 do 12.00 ure in od 13.00 do 15.00 ure

sreda                od 7.00 do 12.00 ure in od 13.00 do 17.00 ure

petek                od 8.00 do 13.00 ure

 

Uradne ure na krajevnih uradih:

 KU Beltinci, Beltinci, Mladinska ulica 2, 9231 Beltinci, tel. št. 02 513 12 70

ponedeljek        od 8.00 do 12.00 ure in od 13.00 do 15.00 ure

sreda                od 7.00 do 12.00 ure in od 13.00 do 17.00 ure

petek                od 8.00 do 13.00 ure

 

KU Cankova, Cankova 25, 9261 Cankova, tel. št. 02 513 12 74

torek                od 8.00 do 12.00 ure in od 13.00 do 15.00 ure

četrtek              od 8.00 do 12.00 ure in od 13.00 do 15.00 ure
 

KU Grad, Grad 172, 9264 Grad, tel. št. 02 551 83 34

ponedeljek        od 8.00 do 12.00 ure in od 13.00 do 15.00 ure

sreda                od 7.00 do 12.00 ure in od 13.00 do 17.00 ure

petek                od 8.00 do 13.00 ure

 

KU Gornji Petrovci, Gornji Petrovci 31d, 9203 Petrovci, tel. št. 02 551 83 32

ponedeljek        od 8.00 do 12.00 ure in od 13.00 do 15.00 ure

sreda                od 7.00 do 12.00 ure in od 13.00 do 17.00 ure

petek                od 8.00 do 13.00 ure

 

KU Kuzma, Kuzma 24, 9263 Kuzma, tel. št. 02 551 83 38

torek                od 8.00 do 12.00 ure in od 13.00 do 15.00 ure

četrtek              od 8.00 do 12.00 ure in od 13.00 do 15.00 ure

   

KU Prosenjakovci, Prosenjakovci 70, 9207 Prosenjakovci, tel. št. 02 513 12 78

ponedeljek        od 8.00 do 12.00 ure in od 13.00 do 15.00 ure

sreda                od 7.00 do 12.00 ure in od 13.00 do 17.00 ure

petek                od 8.00 do 13.00 ure

 

KU Puconci, Puconci 80, 9201 Puconci, tel. št. 02 513 12 80

ponedeljek        od 8.00 do 12.00 ure in od 13.00 do 15.00 ure

sreda                od 7.00 do 12.00 ure in od 13.00 do 17.00 ure

petek                od 8.00 do 13.00 ure

 

KU Rogašovci, Sveti Jurij 13, 9262 Rogašovci, tel. št. 02 551 83 42

ponedeljek        od 8.00 do 12.00 ure in od 13.00 do 15.00 ure

sreda                od 7.00 do 12.00 ure in od 13.00 do 17.00 ure

 

KU Šalovci, Šalovci 163, 9204 Šalovci, tel. št. 02 551 83 44

torek                od 8.00 do 12.00 ure in od 13.00 do 15.00 ure

četrtek              od 8.00 do 12.00 ure in od 13.00 do 15.00 ure

 

KU Tišina, Tišina 4, 9251 Tišina, tel. št. 02 513 12 82

torek                od 8.00 do 12.00 ure in od 13.00 do 15.00 ure

četrtek              od 8.00 do 12.00 ure in od 13.00 do 15.00 ure

 

Lastniki kmetijskih zemljišč, ki bivate izven območja Upravne enote Murska Sobota lahko svoje podpise overite na vaši pristojni upravni enoti oziroma ali krajevnem uradu.