Obvestilo mestnega inšpektorata v zvezi z zbiranjem odpadkov

Spoštovane občanke in občani Mestne občine Murska Sobota!

Mestni inšpektorat Mestne občine Murska Sobota poziva občanke in občane Mestne občine Murska Sobota na spoštovanje določb Odloka o načinu izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov na območju Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 80/13 in 46/19) v smislu doslednega spoštovanja v zvezi z ureditvijo in sprotno odstranitvijo nastalih komunalnih in kosovnih odpadkov ter določb Odloka o javnem redu v Mestni občini Murska Sobota (Uradni list RS, št. 4/00 in 18/06), ki med drugim določa: posekati drevje, veje, grmovje in porezati živo mejo, ki ovira promet vozil in pešce na pločnikih in javnih krajih ali kazijo zunanji videz kraja.

S pomladnim časom se začne tudi urejanje okolice hiš, vrtov in zelenic, kjer lahko nastanejo večje količine bioloških odpadkov ter vrtnega odpada. Uredba o ravnanju z biološko razgradljivimi kuhinjskimi odpadki in zelenim vrtnim odpadom (Uradni list RS, št. 39/10) nalaga ločevanje biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov in zelenega vrtnega odpada. Gospodinjstva morajo hišno kompostirati kuhinjske odpadke in zeleni vrtni odpad v hišnem kompostniku ali jih proti plačilu prepuščati izvajalcu gospodarske javne službe zbiranja komunalnih odpadkov v posebnem zabojniku rjave barve.

Vsako gospodinjstvo, ki je vključeno v odvoz mešanih komunalnih odpadkov pravico do brezplačnega odvoza do 2m3 kosovnih odpadkov. Če je količina večja od 2m3 oz. gre za več odvozov letno kot to določa občinski odlok, se storitev zaračuna v skladu z veljavnim cenikom podjetja. Naročilo in prevzem kosovnih odpadkov se opravi preko občinske gospodarske javne službe podjetja Saubemacher-Komunala Murska Sobota d.o.o.. Lahko pa seveda občani kosovne odpadke sami odpeljejo v Zbirni center Murska Sobota, ki je lociran na Obrtni ulici 40 v Murski Soboti.

Ker so globe za nepravilno ravnanje z odpadki in odlaganja le-teh na nedovoljenih mestih visoke je prav, da s svojim ravnanjem poskrbimo za to, da jih ne bo potrebno izrekati in pripomoremo k lepšemu in prijaznejšemu okolju.

Datoteka
Obvestilo - zbiranje odpadkov.pdf
pdf (84.91 KB)