Objava za odpadno padavinsko vodo

sreda, 14. Marec 2012

O  B  V  E  S  T  I  L  O

V mestu Murska Sobota in v primestnih naseljih imajo nekateri stanovanjski in poslovni objekti neprimerno urejeno odvajanje padavinske odpadne vode s streh in drugih utrjenih površin, na javne površine. Zaradi tega so v zimskih obdobjih te površine zaledenele, kar predstavlja posebno nevarnost za pešce, saj so nekateri  pločniki skoraj neprehodni.

Lastnike oziroma upravljavce stavb pozivamo, da v skladu s Uredbo o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo (Ur.l. RS št. 47/05; 45/07 in 79/09) za padavinsko vodo, ki odteka s streh stavb ali z utrjenih površin, zagotovijo odvajanje neposredno v vode ali posredno v podzemne vode, kadar je to izvedljivo.

Na območjih kjer ponikanje zaradi sestave tal ni možno, mešani kanalizacijski sistem pa omogoča odvajanje padavinskih voda, se le ta lahko odvaja v javno kanalizacijo, pod pogojem, da uporabnik pridobi soglasje izvajalca javne službe - podjetja Komunala d.o.o., ki bo takšen način odvajanja padavinske vode zaračunaval v skladu s Pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ur.l. RS  št. 63/09).

Prosimo, da obvestilo sprejmete z razumevanjem.

Mestna uprava Mestne občine Murska Sobota