Objava strokovno - tehnično delovno mesto STROKOVNI SODELAVEC V (za arhiv)

Na podlagi 57. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/0869/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E, 40/12 – ZUJF, 158/20 – ZIntPK-C in 203/20 – ZIUPOPDVE; v nadaljevanju ZJU) in 25. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/1378/13 – popr.47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/1615/17 – odl. US, 22/19 – ZPosS, 81/19 in 203/20 – ZIUPOPDVE) Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota, objavlja strokovno - tehnično delovno mesto 

 

STROKOVNI SODELAVEC V (za arhiv) M/Ž

v Sekretariatu za splošne zadeve

Mestne  uprave Mestne občine Muska Sobota

 

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

 1. Izobrazba:

- srednja strokovna izobrazba

- srednja splošna izobrazba

 1. Imeti morajo najmanj 6 mesecev delovnih izkušenj.

 

Kot delovne izkušnje se šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Za delovne izkušnje se štejejo tudi delovne izkušnje, ki jih je javni uslužbenec pridobil z opravljanjem del na delovnem mestu, za katero se zahteva za eno stopnjo nižja izobrazba, razen pripravništva v eno stopnjo nižji izobrazbi. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja izobrazbe. Delovne izkušnje se dokazujejo z verodostojnimi listinami, iz katerih sta razvidna čas opravljanja dela in stopnja izobrazbe.

 

Poleg navedenih pogojev mora kandidat izpolnjevati splošne pogoje, ki jih urejajo predpisi s področja delovnega prava.

 

Naloge delovnega mesta STROKOVNI SODELAVEC V (za arhiv)  so naslednje:

 

 • urejanje dokumentarnega in arhivskega gradiva (zavarovanje pred poškodbami, uničenjem in izgubo ter onemogočanjem uporabe gradiva),
 • posredovanje informacij in dokumentov uporabnikom,
 • sodelovanje z regijskim arhivom pri odbiranju in izročanju arhivskega gradiva,
 • izločanje dokumentarnega gradiva, ki so mu potekli roki hranjenja,
 • organiziranje in vodenje prevzema tekočih zbirk dokumentarnega gradiva,
 • naloge povezane z blagajniškim poslovanjem,
 • priprava dnevne pošte za odpremo.

 

Prijava mora vsebovati obrazec za prijavo, ki je priloga te javne objave in iz katerega mora biti razvidno:

 • izpolnjevanje pogoja glede zahtevane izobrazbe (razvidna mora biti stopnja in smer izobrazbe, datum (dan, mesec, leto) zaključka izobraževanja ter ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena);
 • izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj (opis naj vsebuje navedbo delodajalca, skupen čas trajanja dela, kandidat naj navede datum (dan, mesec, leto) sklenitve in datum (dan, mesec, leto) prekinitve delovnega razmerja pri posameznemu delodajalcu, ter kratko opiše delo (z navedbo stopnje zahtevnosti del in nalog, ki ga je opravljal pri tem delodajalcu).

 

Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.

 

Izbrani kandidat bo delo opravljal na delovnem mestu STROKOVNI SODELAVEC V (za arhiv). Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas, s polnim delovnim časom in s šestmesečnim poskusnim delom.

Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Mestne občine Murska Sobota, Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota.

Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo: "za javno objavo za strokovno - tehnično delovno mesto STROKOVNI SODELAVEC V (za arhiv)« na naslov: Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota, in sicer v roku 8 dni po objavi na spletni strani Mestne občine Murska Sobota in Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: mestna.obcina@murska-sobota.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

 

Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni v 8 dneh po opravljeni izbiri.

Za dajanje informacij je pristojen Drago RUŽIČ, telefon: 02/ 525 16 70.

 

V besedilu natečaja uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

 

Številka: 110-0008/2021-1

Datum: 22.2.2021

                                                                                               Mestna občina Murska Sobota

                                                                                                                Župan

                                                                                                  dr. Aleksander   JEVŠEK

 

Datoteka
javna objava V za arhiv
pdf (880.69 KB)
PRIJAVNI OBRAZEC-strokovni sodelavec V za arhiv
docx (96.5 KB)