Objava strokovno - tehnično delovno mesto PRIPRAVNIK - PRAVNIK VII/2

Na podlagi 57. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/0869/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E, 40/12 – ZUJF, 158/20 – ZIntPK-C in 203/20 – ZIUPOPDVE; v nadaljevanju ZJU) in 25. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/1378/13 – popr.47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/1615/17 – odl. US, 22/19 – ZPosS, 81/19 in 203/20 – ZIUPOPDVE), Pravilnika o trajanju pripravništva, načinu, poteku in programu usposabljanja pripravnikov (Uradni list RS, št. 28/09) Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota, objavlja strokovno - tehnično delovno mesto 

 

PRIPRAVNIK - PRAVNIK VII/2 (za premoženjskopravne zadeve) M/Ž

v Oddelku za premoženjskopravne zadeve

Mestne  uprave Mestne občine Muska Sobota

 

za določen čas osem (8) mesecev

 

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

  1. Izobrazba:
  • najmanj visokošolsko strokovno izobraževanje (prejšnje)/visokošolska strokovna izobrazba (prejšnja) pravne smeri,
  • najmanj visokošolsko strokovno izobraževanje (prva bolonjska stopnja)/visokošolska strokovna izobrazba (prva bolonjska stopnja) pravne smeri,
  • najmanj visokošolsko univerzitetno izobraževanje (prva bolonjska stopnja)/visokošolska univerzitetna izobrazba (prva bolonjska stopnja) pravne smeri. 
  1. Brez ustreznih delovnih izkušenj

 

Po Pravilniku o trajanju pripravništva, načinu, poteku in programu usposabljanja pripravnikov (Uradni list RS, št. 28/09) je pripravnik oseba, ki nima ustreznih delovnih izkušenj in prvič sklene pogodbo o zaposlitvi, ustrezno stopnji njene strokovne izobrazbe, z namenom, da se usposobi za opravljanje dela. Za pripravnika po tem pravilniku se šteje tudi oseba, ki sklene delovno razmerje in se usposabljanja za opravljanje dela, če je bila predhodno že zaposlena in še ni končala pripravniške dobe oziroma si ni pridobila dovolj ustreznih delovnih izkušenj za zasedbo delovnega mesta, ustreznega njeni izobrazbi.

 

Poleg navedenih pogojev mora kandidat izpolnjevati splošne pogoje, ki jih urejajo predpisi s področja delovnega prava.

 

Naloge delovnega mesta PRAVNIK VII/2 (za premoženjskopravne zadeve) so naslednje:

- sodelovanje in pomoč pri oblikovanju sistemskih rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv,

- sodelovanje in pomoč pri pripravi analiz, razvojnih projektov, informacij, poročil in drugih gradiv,

- sodelovanje in pomoč pri pripravi splošnih in posamičnih aktov z delovnega področja oddelka,

- sodelovanje in pomoč pri izvajanju strokovno tehničnih in drugih nalog na področju delovnega področja oddelka,

- sodelovanje in pomoč pri sestavljanju mandatne tožbe in izvršbe,

- sodelovanje in pomoč pri opravljanju drugih najzahtevnejših nalog z delovnega področja,

- sodelovanje in pomoč pri strokovnih, organizacijskih in drugih opravilih na področju ravnanja z nepremičninami, upravljanja s kapitalskimi naložbami ter drugimi osebami javnega prava.

 

Prijava mora vsebovati obrazec za prijavo, ki je priloga te javne objave in iz katerega mora biti razvidno:

  • izpolnjevanje pogoja glede zahtevane izobrazbe (razvidna mora biti stopnja in smer izobrazbe, datum (dan, mesec, leto) zaključka izobraževanja ter ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena);

 

Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.

 

Izbrani kandidat bo delo opravljal na delovnem mestu PRIPRAVNIK - PRAVNIK VII/2 (za premoženjskopravne zadeve). Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za določen čas osem (8) mesecev, s polnim delovnim časom.

Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Mestne občine Murska Sobota, Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota.

Pripravnik se bo usposabljal v skladu z zgoraj navedenim pravilnikom.

Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo: "za javno objavo za strokovno - tehnično delovno mesto PRIPRAVNIK - PRAVNIK VII/2 (za premoženjskopravne zadeve)« na naslov: Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota, in sicer v roku 8 dni po objavi na spletni strani Mestne občine Murska Sobota in Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: mestna.obcina@murska-sobota.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

 

Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni v 8 dneh po opravljeni izbiri.

 

Za dajanje informacij je pristojna Martina CAF ŠARUGA, telefon: 02/ 525 16 31.

V besedilu javne objave uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

 

Številka: 110-0005/2021-1

Datum: 10.02.2021

                                                                                               Mestna občina Murska Sobota

                                                                                                                Župan

                                                                                                  dr. Aleksander   JEVŠEK

 

 

Datoteka
javna objava
pdf (901.13 KB)
PRIJAVNI OBRAZEC-PRIPRAVNIK PRAVNIK VII 2 za premoženjskopravne zadeve
docx (95.5 KB)