Želimo si, da bi spletna stran bila čim bolj prijazna uporabnikom. Vabimo vas, da izpolnite vprašalnik in prispevate k izboljšavam. Reševanje vprašalnika vam bo vzelo minuto ali dve časa: https://www.murska-sobota.si/obrazci/anketa-o-uporabi-spletne-strani

Objava razpisa za prosto mesto direktorja Razvojnega centra Murska Sobota

četrtek, 19. Julij 2012

Upravni odbor Javnega zavod Razvojni center Murska Sobota na podlagi 8. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda ''Razvojni center Murska Sobota'' (Ur.l. RS, št.  27/96 in 75/06) objavlja javni razpis za delovno mesto DIREKTORJA JAVNEGA ZAVODA (M/Ž)  ''RAZVOJNI CENTER MURSKA SOBOTA''

Za direktorja javnega zavoda Razvojni center Murska Sobota je lahko imenovan kandidat, ki poleg splošnih pogojev izpolnjuje naslednje pogoje:

. Najmanj VII stopnja izobrazba (univerzitetna ali 2. Bolonjska stopnja - bolonjski magisterij) ekonomske, pravne, organizacijske ali druge ustrezne smeri,

. najmanj pet (5) let delovnih izkušenj na področjih dejavnosti zavoda,

. organizacijske sposobnosti, kar dokazuje s svojim preteklim delom,

. aktivno znanje slovenskega jezika in višja raven znanja najmanj enega

svetovnega jezika,

. vodstvene in organizacijske sposobnosti,

. strokovno poznavanje dela in področja delovanja zavoda,

. znanje uporabe informacijskih tehnologij.

Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 4 let. Po poteku mandatne dobe je ista oseba lahko znova imenovana za direktorja. Prijave z dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev pošljite v zaprti ovojnici v 8 dneh od objave razpisa na spletni strani Mestne občine Murska Sobota na naslov: Razvojni center Murska Sobota, Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota, z oznako:''Prijava na razpis – direktor Razvojnega centra Murska Sobota – Ne odpiraj !''

Vse dodatne informacije dobite po tel. 02 525 16 33 ali e-pošti: ales.skalic@murska-sobota.si pri g. Alešu Skaliču. V besedilu razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške. Celotno besedilo razpisa je objavljeno na spletni strani http://www.rcms.si./

Robert Grah

Predsednik upravnega odbora