Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za zemljišče v silasti Mestne občine Murska Sobota

Mestna občina
Murska Sobota

Številka:478-0085/2022-2 (530)
Datum:23.5.2022

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE

Na podlagi 52. in 54. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18) in 19. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 31/18), Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa  ulica 2, 9000 Murska Sobota  objavlja:

namero o sklenitvi neposredne pogodbe – kupoprodajne pogodbe in sicer za prodajo

  • nepremičnine parc. št. 3525/11 k.o. Murska Sobota, ID znak parcela 105 3525/11, stavbno zemljišče v površini 153 m2, v solasti Mestne občine Murska Sobota do 6/10

Nepremičnina se prodaja po sistemu »videno-kupljeno«.

Najnižja ponudbena cena za solastni delež Mestne občine Murska Sobota 6/10  znaša 4.414,20 EUR.

Davek na dodano vrednost v skladu z Zakonom o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 13/11- uradno prečiščeno besedilo, 18/11, 78/11, 38/12, 83/12, 86/14, 90/15, 77/18, 59/19, 72/19, 196/21, ZDOsk, 3/22 in 29/22-ZUOPDCE ni vračunan v ceno in ga plača kupec.

Kupec nosi tudi stroške  overitve podpisa na pogodbi in stroške vpisa v zemljiško knjigo.

Vse zainteresirane vabimo, da najkasneje do 13.6.2022 do 13.00 ure, izkažejo interes pisno na naslov Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota, ali na elektronski naslov mestna.obcina@murska-sobota.si,  za sklenitev kupoprodajne pogodbe oz. podajo pisne ponudbe z določeno višino kupnine.

Upoštevane bodo vse prijave, ki bodo v roku do 13.6.2022 do 13.00 ure  prispele pisno na naslov ali na elektronski naslov Mestne občine Murska Sobota oz. bodo oddane na pošto s priporočeno poštno pošiljko – prednostno, najkasneje zadnji dan poteka roka prijave na namero.

V kolikor bo v roku prispela več kot ena ponudba z isto višino kupnine, bodo izvedena dodatna pisna pogajanja o ceni in o morebitnih drugih pogojih pravnega posla.

Pogodba bo sklenjena z zainteresiranim ponudnikom, po preteku 20 dni od dneva objave te namere na spletni strani Mestne občine Murska Sobota ter po opravljenih pogajanjih z zainteresiranimi ponudniki.

Pogodba bo sklenjena s tistim ponudnikom, ki bo ponudil najvišjo odkupno ceno.

Sprejem ponudbe ali izjava o interesu mora vsebovati točen naziv in naslov kupca, matično številko, davčno številko in številko računa s katerega bo nakazana kupnina.

Rok za plačilo kupnine je v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja plačilne roke za proračunske uporabnike.

 

Zemljiškoknjižno dovolilo bo kupcu izročeno po plačilo celotne kupnine.

Nepopolne, nepravočasne oziroma ponudbe, ki ne bodo izpolnjevale drugih pogojev iz namere, bodo izločene iz postopka.

Plačilo kupnine v roku iz prejšnje alineje je bistvena sestavina pravnega posla. V kolikor kupnina ni plačana v roku, se šteje posel razvezan po samem zakonu.

Za nepremičnino veljajo Odlok o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Murska Sobota (SD OPN 1) (Uradni list RS, št. 54/2016, 67/2016) ter občinski prostorski izvedbeni akti.

Namenska raba prostora: stavbno zemljišče.

Podrobnejša namenska raba prostora:

B – Posebna območja, ki so namenjena posebnim dejavnostim, in sicer:

BD – površine drugih območij, ki so namenjene zlasti večjim nakupovalnim centrom, sejmiščem, zabaviščnim parkom, prireditvenim prostorom in drugim podobnim dejavnostim.

Nepremičnina se nahaja v varovalnem pasovi infrastrukturnih objektov in vodov ter vplivno območje letališča.

Na nepremičnini je vknjižena stvarna služnost/nujna pot/nepravo stvarno breme .

Podrobnejše informacije o pogojih in predmetu razpolaganja  nepremičnine,  ponudniki lahko pridobijo na Mestni občini Murska Sobota, Kardoševa ulica 2, 9000 Murska Sobota ali pri Martini Caf Šaruga, na tel. št. 02 525 16 31 martina.caf-saruga@murska-sobota.si, ali Marta Mekicar, na tel. št. 02 525 16 74 marta.mekicar@murska-sobota.si.

Mestna občina Murska Sobota lahko postopek prodaje, kadarkoli do sklenitve kupoprodajne pogodbe, ustavi brez obrazložitve in odškodninske odgovornosti. Mestna občina Murska Sobota ni zavezana k sklenitvi pogodbe s kupcem, ki ponudi najugodnejšo ponudbo.

dr. Aleksander JEVŠEK

Ž U P A N

Priloga:

  • karta
Datoteka
namera 3525-11 k.o. MS-23.5.2022
pdf (1.02 MB)