Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo premičnine v lasti Mestne občine Murska Sobota

Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota objavlja na podlagi 77. in 78. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18), 19. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 31/18) in Načrta ravnanja s premičnim premoženjem Mestne občine Murska Sobota za leto 2021

 

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE

za prodajo premičnine v lasti Mestne občine Murska Sobota

 

Predmet prodaje je:

 • Osebno vozilo: Audi, tip vozila:A6 Quattro 3,06 V6 TDI DPF Tiptronic

 

Lastnosti:

 • Prevoženi kilometri: 353.782,
 • Število osi: 2
 • Homologacija: SA 3316686
 • Vin številka: WAUZZZ4F88N071345
 • Število vrat: 4
 • Moč motorja: 171 kW/233KM
 • Masa vozila: 1.840 kg ; največja dovoljena masa: 2.345 kg
 • Vrsta motorja: dizel
 • Registrska številka: MS B56-57 J
 • Leto izdelave: 2007
 • Oblika karoserije: limuzina
 • Registracija v RS: 12.12.2007

 

Najnižja ponudbena cena je 3.467,21 EUR brez DDV.

V ceni niso vključene davščine, stroški pogodbe in prenos lastništva, ki jih plača kupec.

Prodaja premičnine se izvede po načelu »videno – kupljeno«, je brez garancije, reklamacije kvalitete po prevzemu ni možna.

Vse zainteresirane vabimo, da najkasneje do 7.12.2021 do 13. ure, izkažejo interes pisno na naslov Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota, osebno ali na elektronski naslov mestna.obcina@murska-sobota.si,  za sklenitev kupoprodajne pogodbe oz. podajo pisne ponudbe z določeno višino kupnine.

Po prejemu ponudb, se bodo v primeru več zainteresiranih oseb z njimi opravila pogajanja o ceni in drugih pogojih pravnega posla.

Pogodba bo sklenjena z zainteresiranim ponudnikom, po preteku 20 dni od dneva objave te namere na spletni strani Mestne občine Murska Sobota ter po opravljenih pogajanjih z zainteresiranimi ponudniki.

Sprejem ponudbe ali izjava o interesu mora vsebovati točen naziv in naslov kupca, matično številko, davčno številko in številko računa s katerega bo nakazana kupnina.

Rok za plačilo kupnine je v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja plačilne roke za proračunske uporabnike na osnovi izstavljenega računa s strani Mestne občine Murska Sobota..

Plačilo kupnine v roku iz prejšnje alineje je bistvena sestavina pravnega posla.

Podrobnejše informacije o pogojih in predmetu razpolaganja  premičnine,  ponudniki lahko pridobijo na Mestni občini Murska Sobota, Kardoševa ulica 2, 9000 Murska Sobota ali pri g. Štefan Černjavič, na tel. št. 041 728 080, ali na telef. 02 525 16 74 ga. Marta Mekicar ali marta.mekicar@murska-sobota.si.

Za ogled premičnine se je potrebno najaviti na telef.št. 041 728 080 g. Štefan Černjavič.

Mestna občina Murska Sobota lahko postopek prodaje, kadarkoli do sklenitve kupoprodajne pogodbe, ustavi brez obrazložitve in odškodninske odgovornosti. Mestna občina Murska Sobota ni zavezana k sklenitvi pogodbe s kupcem, ki ponudi najugodnejšo ponudbo.

dr. Aleksander JEVŠEK

Ž U P A N